­Յու­լիս 12ին Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար, պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կի հրա­մա­նա­տար ­Լե­ւոն Մ­նա­ցա­կա­նեան ըն­դու­նած է աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցով Ար­ցախ գտնո­ւող ­Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ­Ժո­ղո­վի խումբ մը պատ­գա­մա­ւոր­ներ:
Ար­ցա­խի Պ.Ն. մա­մու­լի ծա­ռա­յու­թեան հա­ղորդ­մամբ` հան­դիպ­ման մեկ­նար­կին ող­ջու­նե­լով բարձ­րաս­տի­ճան հիւ­րե­րը, բա­նա­կի հրա­մա­նա­տա­րը վեր­ջին­նե­րուս խնդրան­քով անդ­րա­դար­ձած է նա­խորդ տա­րո­ւան Ապ­րի­լեան ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն` ա­տոնք ո­րա­կե­լով Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան դէմ Ատր­պէյ­ճա­նի ձեռ­նար­կած զան­գո­ւա­ծա­յին յար­ձա­կում` հաշո­ւի առ­նե­լով թշնա­միին կող­մէ գոր­ծո­ղու­թեան մէջ դրո­ւած յա­տուկ նշա­նա­կու­թեան ու­ժե­րը, մեծ քա­նա­կու­թեամբ զրա­հա­սայ­լա­յին ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րը, հա­մա­զար­կա­յին, հրթի­ռա­յին եւ հրե­տա­նա­յին մի­ջոց­նե­րը, ար­դի ար­հես­տա­գի­տու­թեամբ զի­նա­տե­սակ­ներն ու ընտ­րո­ւած հարուա­ծա­յին ուղ­ղու­թիւն­նե­րը:
Այ­նու­հե­տեւ ­Լե­ւոն Մ­նա­ցա­կա­նեան ներ­կա­յա­ցու­ցած է յետ-ապ­րի­լեան աշ­խա­տանք­նե­րը` նշե­լով, որ կա­տա­րո­ւած են հա­մա­կող­մա­նի վեր­լու­ծու­թիւն­ներ, ներ­կա­յա­ցու­ցած է տեղ գտած բաց­թո­ղում­նե­րու ու թե­րա­ցում­նե­րու վե­րաց­ման ուղ­ղու­թեամբ կա­տա­րո­ւած եւ կա­տա­րո­ւե­լիք գոր­ծըն­թաց­նե­րու հա­մա­լի­րը: Այժմ ա­ռաջ­նա­գի­ծին վրայ տի­րող ի­րադ­րու­թիւ­նը ո­րա­կե­լով որ­պէս կա­յուն վե­րահս­կո­ւող` Ար­ցա­խի ռազ­մա­կան գե­րա­տես­չու­թեան ղե­կա­վա­րը վստա­հե­ցու­ցած է, որ պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կը ի վի­ճա­կի է հա­մար­ժէք պա­տաս­խա­նե­լու թշնա­միի սադ­րանք­նե­րուն եւ պատ­րաստ է ի­րա­վի­ճա­կէն մեկ­նած ձեռ­նար­կե­լու նաեւ յար­ձա­կո­ղա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ: ­Վեր­ջա­ւո­րու­թեան բա­նա­կի հրա­մա­նա­տա­րը պա­տաս­խա­նած է ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան օ­րէնս­դիր մարմ­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու հար­ցե­րուն, ո­րոնք կը վե­րա­բե­րէին ա­ռաջ­նա­գի­ծի վրայ երկ­րա­չա­փա­կան կա­հա­ւոր­ման, մար­տա­կան հեր­թա­պա­հու­թիւնն ալ ա­ւե­լի անվ­տանգ դարձ­նե­լու ուղ­ղու­թեամբ կա­տա­րո­ւած աշ­խա­տանք­նե­րուն, բա­նա­կին մէջ կի­րա­ռո­ւող նո­րա­րա­րու­թիւն­նե­րուն, տե­սա­դի­տարկ­ման հա­մա­կար­գե­րու հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րուն ու ար­դիւ­նա­ւէ­տու­թեան: