2018ի մէջ «­Հա­մազ­գա­յին»ի ­Յու­նաս­տա­նի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը ծրագ­րեց ու գոր­ծադ­րու­թեան դրաւ «4րդ ­սե­րուն­դէն՝ 5րդ» ընդ­հա­նուր բնա­բա­նով՝ հա­յե­րէն լե­զո­ւի ու­սուց­ման ծրա­գիր մը։ 
­Յա­ւակ­նոտ բայց անհ­րա­ժեշտ այս ծրագ­րին հա­մար մեծ էր պա­հանջ­քը, որ քա­նի մը ա­ռիթ­նե­րով ար­տա­յայ­տո­ւած էր ­Հա­մազ­գա­յի­նին եւ պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն ու­շադ­րու­թիւ­նը գրա­ւած՝ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէն լե­զո­ւի պաշտ­պա­նու­թեան ու հա­յա­խօ­սու­թեան զար­գաց­ման նպա­տա­կով։
Ա­ռա­ջին տա­րի­նե­րու յա­ջող փոր­ձա­ռու­թիւ­նը ա­ռաջ­նոր­դեց Ա. եւ Բ. դա­սա­րան­նե­րու գո­յու­թեան, ո­րոնք բաժ­նո­ւե­ցան Սկս­նակ­նե­րու եւ ­Յա­ռա­ջա­ցած­նե­րու։
­Մե­ծա­հա­սակ­նե­րու հա­մար յատ­կա­պէս մշա­կո­ւած դա­սըն­թացք­նե­րը, ընդգր­կե­ցին շուրջ 20-25 դաս, իւ­րա­քան­չիւր տա­րեշր­ջա­նի մէջ, իսկ հա­յե­րէ­նի դա­սա­ւան­դու­թեան զու­գա­հեռ, ի­րա­գոր­ծո­ւե­ցան հայ­կա­կան մշա­կոյ­թի, աշ­խար­հագ­րու­թեան, պատ­մու­թեան, եր­գի ծրագրեր, ամ­բող­ջաց­նե­լով հայ­կա­կան դաս­տիա­րա­կու­թիւ­նը։ Ա­ռա­ջին խում­բին ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րին շուրջ 25 սկսնակ ա­շա­կերտ­ներ, ո­րոնք ե­րեք տա­րո­ւան ամ­բող­ջա­կան ծրագ­րին հե­տե­ւե­ցան, յա­ջո­ղա­պէս ա­ւար­տե­լով ի­րենց դա­սա­րա­նը։ Ա­շա­կերտ­նե­րը մեծ խան­դա­վա­ռու­թեամբ, այ­լեւ պար­տա­ճա­նա­չու­թեամբ հե­տե­ւե­ցան դա­սե­րուն։ Ի­րենց ե­կաւ միա­նա­լու Բ. խում­բը, շուրջ 27 ան­դամ­նե­րէ բաղ­կա­ցած, որ 2019ին սկսաւ իր կրթաշր­ջա­նը։
­Դա­սե­րը կա­տա­րե­ցին ըն­կե­րու­հի­ներ ­Վեր­ժին ­Կա­րա­պե­տեան, Հ­ռիփ­սի­մէ ­Յա­րու­թիւ­նեան եւ Ան­նա ­Գա­զան­ճեան։ Աշ­խա­տան­քը ըն­թա­ցաւ յատ­կա­պէս թարգ­մա­նո­ւած նիւ­թե­րու վրայ, ինչ­պէս եւ վար­ժու­թիւն­նե­րու, որ պատ­ճէ­նա­հա­նո­ւած տրա­մադրո­ւե­ցան մեր ու­սա­նող­նե­րուն։ ­Պէտք է նշել, որ կազ­մո­ւած է ար­դէն Ա. եւ Բ. խմբակ­նե­րուն հա­մար դա­սե­րու լրիւ շարք մը, որ ե­լեկտ­րո­նա­յին ձե­ւով կը պա­հո­ւի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան մօտ։ Վ­կա­յա­գի­րե­րու յանձնման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ Ե­րեք­շաբ­թի 30 ­Յու­նիս 2020ին, ­Ֆիք­սի Ա­րամ ­Մա­նու­կեան ա­կում­բի «Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հէն ներս։ ­Ներ­կայ էին «­Հա­մազ­գա­յին»ի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի ընկ. ­Յու­լիա­նա ­Մա­նու­կեան եւ Հ.Յ.Դ. «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ­Կո­մի­տէի հեր­թա­պահ ընկ. ­Յա­կոբ ­Պե­տո­յեան։ 
Ա­շա­կերտ­նե­րը դի­տե­ցին յի­շա­տա­կի լու­սան­կար­նե­րով պատ­րաս­տո­ւած ե­րիզ մը, ա­պա խան­դա­վառ ու ջերմ մթնո­լոր­տի մէջ ստա­ցան ի­րենց վկա­յագ­րե­րը, խոս­տա­նա­լով շա­րու­նա­կել հա­յե­րէն լե­զո­ւի ու մշա­կոյ­թի վրայ ի­րենց զար­գա­ցու­մը։