Թուր­քիոյ ­Հան­րա­պե­տութեան ­Ժո­ղովր­դա­կան-­Հան­րա­պե­տա­կան ­Կու­սակ­ցու­թե­նէն ե­րես­փո­խան հա­յազ­գի ­Սե­լի­նա ­Տո­ղան` քննա­դա­տե­լով ­Թուր­քիոյ իշ­խա­նա­ւոր Ար­դա­րու­թիւն եւ ­Բար­գա­ւա­ճում ­Կու­սակ­ցու­թեան եւ ա­նոր դաշ­նա­կից Ազ­գա­յին ­Շար­ժում կու­սակ­ցու­թեան կող­մէ պատ­րաս­տուած եւ խորհր­դա­րա­նին մէջ ե­րես­փո­խան­նե­րու վար­քին, նիս­տե­րու կա­նո­նա­կար­գին ու ար­տա­քի­նին վե­րա­բե­րող փո­փո­խու­թիւն­նե­րու 18 կէ­տե­րէ բաղ­կա­ցած ծրա­րը, յայ­տա­րա­րած է, թէ ա­տոր իս­կա­կան նպա­տա­կը ընդ­դի­մադ­րու­թեան ձայ­նը ամ­բող­ջու­թեամբ լռեց­նելն է:
Ն­շեալ ծրա­րը կը նե­րա­ռէ նաեւ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մա­սին խօ­սե­լու եւ քրտաբ­նակ նա­հանգ­նե­րու մա­սին խօ­սե­լու ըն­թաց­քին «­Քիւր­տիս­տան» ա­նու­նով յի­շա­տա­կում­նե­րու պա­րա­գա­յին՝ ե­րես­փո­խան­նե­րը տու­գան­քի են­թար­կե­լու ա­ռա­ջար­կը: Ըստ ա­ռա­ջար­կին՝ «թուրք ժո­ղո­վուր­դի պատ­մու­թիւնն ու ­Թուր­քիոյ մէջ ապ­րող ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ընդ­հա­նուր ան­ցեա­լը վի­րա­ւո­րե­լու եւ մե­ղադ­րանք­ներ ներ­կա­յաց­նե­լու» պա­րա­գա­յին ե­րես­փո­խան­նե­րը պէտք է ժա­մա­նա­կա­ւոր կեր­պով զրկուին նիս­տե­րուն մաս­նակ­ցե­լու կա­րե­լիու­թե­նէն, բա­ցի ատ­կէ` ա­նոնց աշ­խա­տա­վար­ձէն պի­տի պա­հո­ւի 12.000 թրքա­կան լի­րա­յի չափ գու­մար»: ­Տո­ղան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը մե­ղադ­րած է ազ­գա­յին ու կրօ­նա­կան փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րուն նկատ­մամբ ա­տե­լու­թիւն տա­րա­ծե­լու ամ­բաս­տա­նու­թեամբ եւ խորհր­դա­րա­նին յղած հե­տե­ւեալ հար­ցու­մը. «Ե­թէ ­Թուր­քիոյ պատ­մա­կան ան­ցեա­լը վի­րա­ւո­րե­լու հի­մուն­քով ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մա­սին խօ­սող­նե­րը պի­տի տու­գա­նո­ւին, ա­պա նոյն ամ­պիո­նէն հա­յե­րը վի­րա­ւո­րե­լը ի՛նչ պա­տիժ պի­տի կրէ»:
«­Թուր­քիոյ մէջ ապ­րող ու ապ­րած ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ընդ­հա­նուր ան­ցեա­լը ոչ ոք պէտք է վի­րա­ւո­րէ եւ չի ալ կրնար, լա՛ւ. իսկ միւս ազ­գե՞­րը: Օ­րի­նակ` հա­յե­րու պատ­մա­կան ան­ցեա­լը վի­րա­ւո­րե­լը ար­տօ­նո­ւա՞ծ է: Հ­րեա­նե­րու մա­սին ա­մէն ե­րես­փո­խան կրնա՞յ վի­րա­ւո­րա­կան ար­տա­յայ­տու­թիւն­ներ օգ­տա­գոր­ծել, յոյ­նե­րը, ա­սո­րի­նե­րը վի­րա­ւո­րե­լու հար­ցին մէջ ա­զա­տու­թիւն տրո­ւա՞ծ է»,- հար­ցու­ցած է հա­յազ­գի ե­րես­փո­խա­նը: