17 ­Յու­նո­ւա­րի այս օ­րը, 101 տա­րի ա­ռաջ, հնա­ւանդ ­Շու­շիի մէջ ծնաւ ար­ձա­կա­գիր ու թա­տե­րա­գիր, բազ­մա­վաս­տակ ու­սու­ցիչ եւ թատ­րո­նի սի­րո­ւած գոր­ծիչ Ի­սա­հակ ­Սեր­գէ­յի Ա­լա­վեր­դեան։
Ի. Ա­լա­վեր­դեա­նի կեան­քին, գոր­ծին ու վաս­տա­կին վե­րա­բե­րեալ հան­րա­գի­տա­կան գնա­հա­տում­նե­րէն ի յայտ կու գայ, որ ­Ղա­րա­բաղ­ցի Մ­տա­ւո­րա­կա­նի այս պայ­ծառ դէմ­քը այն­քա՜ն հիմ­նա­կան ներդ­րում ու­նե­ցած է ատր­պէյ­ճա­նեան լու­ծի տակ տա­ռա­պած եւ ու­ծաց­ման դա­տա­պար­տո­ւած հա­յոց սե­րունդ­նե­րը մեր լե­զո­ւին ու մշա­կոյ­թին կա­պե­լու, մեր գրա­կան ժա­ռան­գու­թեամբ հա­յաց­նե­լո՛ւ նո­ւի­րա­կան պայ­քա­րին մէջ։
Ան­ցեալ տա­րի Ս­տե­փա­նա­կեր­տի մէջ պաշ­տօ­նա­կան մե­ծա­րան­քով նշո­ւե­ցաւ Ի­սա­հակ Ա­լա­վեր­դեա­նի ծննդեան 100ա­մեա­կը։ ­Յո­բե­լի­նա­կան այդ մե­ծա­րան­քը ա­ռի­թը ըն­ծա­յեց հայ մա­մու­լին, որ­պէս­զի փորձ կա­տա­րէ ըստ ար­ժան­ւոյն գնա­հա­տե­լու հայ գրա­կա­նու­թեան ղա­րա­բաղ­ցի այս ե­րախ­տա­ւո­րին տեղն ու ար­ժէ­քը։
­Թէեւ յու­շագ­րու­թեանց եւ վկա­յու­թեանց ճամ­բով ժա­մա­նա­կին ներ­կա­յա­ցո­ւած են թատ­րո­նի նո­ւի­րեալ գոր­ծի­չի եւ հայ լե­զո­ւի ու գրա­կա­նու­թեան վաս­տա­կա­ւոր ու­սու­ցի­չի ա­նոր վաս­տակն ու ար­ժա­նա­ւո­րու­թիւ­նը, այ­սու­հան­դերձ բա­ցի իր դստեր՝ նոյն­պէս թատ­րո­նի եւ մշա­կոյ­թի ար­ժա­նա­ւոր գոր­ծիչ ­Կա­րի­նէ Ա­լա­վե­րդեա­նի հրա­տա­րա­կած մե­նագ­րու­թե­նէն, ընդ­հան­րա­պէս ըստ պատ­շա­ճի ներ­կա­յա­ցո­ւած չէր Ի­սա­հակ Ա­լա­վեր­դեա­նի կեն­սագ­րու­թիւ­նը։ Այդ բա­ցը գո­ցե­լու ծա­ռա­յեց ան­ցեալ տա­րի լոյս տե­սած բա­նաս­տեղծ, բա­նա­սի­րա­կան գի­տու­թիւն­նե­րու դոկ­տոր, փրո­ֆե­սոր ­Սոկ­րատ ­Խա­նեա­նի «Ի­սա­հակ Ա­լա­վեր­դեան» գոր­ծը։
«­Վի­քի­փե­տիա» հա­մա­ցան­ցա­յին ա­զատ հան­րա­գի­տա­րա­նի հա­կիրճ վկա­յու­թեամբ՝ «Ի. Ա­լա­վեր­դեան ծնո­ւել է ­Շու­շի քա­ղա­քում։ 1942ին ա­ւար­տել է Ադր­բե­ջա­նի ­Կի­րո­վի ա­նո­ւան հա­մալ­սա­րա­նի բա­նա­սի­րա­կան ֆա­կուլ­տե­տը։ 1935-37ին ու­սուց­չու­թիւն է ա­րել ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի Ինք­նա­վար ­Մար­զի Աս­կե­րա­նի շրջա­նի ­Շու­շի­քենդ և ­Նախ­ջե­ւա­նիկ գիւ­ղե­րում։ 1937-38ին, որ­պէս ուս­մաս­վար և ­հա­յոց լե­զուի ու գրա­կա­նու­թեան ու­սու­ցիչ, աշ­խա­տել է ­Շու­շիի հայ­կա­կան միջ­նա­կարգ դպրո­ցում։ 1939-77ին հա­յոց լե­զու է դա­սա­ւան­դել Ս­տե­փա­նա­կերտ քա­ղա­քի թիւ 1, թիւ 2, թիւ 3 միջ­նա­կարգ դպրոց­նե­րում։ 1968ից Ս­տե­փա­նա­կեր­տի Մ. ­Գոր­կու ա­նո­ւան պե­տա­կան հայ­կա­կան դրա­մա­տի­կա­կան թատ­րո­նի գրա­կան բաժ­նի վա­րիչն է ե­ղել։
«Գ­րել է պիես­ներ։ Ս­տե­փա­նա­կեր­տի Մ. ­Գոր­կու ա­նո­ւան հայ­կա­կան դրա­մա­տի­կա­կան թատ­րո­նը բե­մադ­րել է նրա «­Սի­րոյ ճա­նա­պար­հին» (1954), «­Հո­ղի լե­զուն» (1958), «Ախ, սէր» (1969) դրա­մա­նե­րը։ Ն­րա պիես­նե­րը բե­մադ­րել են նաեւ հայ­կա­կան ու­րիշ թատ­րոն­ներ»։
Կ’ար­ժէ իր ծննդեան 101ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած յու­շա­տետ­րի այս է­ջը ջեր­մաց­նել «Ա­զատ Ար­ցախ» թեր­թի 3 ­Մա­յիս 2012ի հա­մա­րով լոյս տե­սած եւ Ի­սա­հակ Ա­լա­վեր­դեա­նի ծննդեան 95ա­մեա­կին ա­ռի­թով տե­ղի ու­նե­ցած ­Յուշ-ե­րե­կոն ներ­կա­յաց­նող ­Նո­ւարդ ­Սո­ղո­մո­նեա­նի հե­տե­ւեալ վկա­յու­թեամբ.-
«­Ման­կա­վարժ, գրող, թա­տե­րա­գէտ, Լ.Ղ.Հ. մշա­կու­թի վաս­տա­կա­վոր գոր­ծիչ Ի­սա­հակ Ա­լա­վեր­դեա­նի ծննդեան 95ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած յուշ-ե­րե­կո­յին հա­ւա­քո­ւել էր մտա­ւո­րա­կա­նու­թեան մի խաւ, որ ծա­նօթ, մտե­րիմ, ըն­կեր, գոր­ծըն­կեր է ե­ղել նրա հետ։
«­Յուշ-ե­րե­կոն նաեւ հե­տաքր­քիր էր նրա­նով, որ վա­րում էր նրա դուստր, Ս­տե­փա­նա­կեր­տի ­Վահ­րամ ­Փա­փա­զեա­նի ա­նո­ւան հայ­կա­կան պե­տա­կան դրա­մա­տի­կա­կան թատ­րո­նի գրա­կան մա­սի վա­րիչ ­Կա­րի­նէ Ա­լա­վեր­դեա­նը, մտա­ւո­րա­կան, որ ե­ղաւ հօր գոր­ծի շա­րու­նա­կո­ղը, որ նոր ժա­մա­նակ­նե­րի հնա­րա­ւո­րու­թիւն­ներն օգ­տա­գոր­ծե­լով՝ ի մի բե­րեց, ամ­բող­ջաց­րեց տաս­նեակ տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում հօր հա­ւա­քած ար­խի­ւը, կա­տա­րած մեծ գոր­ծը, ինչ­պէս նաեւ շա­րու­նա­կեց այն­տե­ղից, որ­տեղ կի­սատ է մնա­ցել, ու այս­պէս ստեղ­ծո­ւեց եւ շա­րու­նա­կում է ստեղ­ծո­ւել Ս­տե­փա­նա­կեր­տի Վ. ­Փա­փա­զեա­նի ա­նո­ւան հայ­կա­կան պե­տա­կան դրա­մա­տի­կա­կան թատ­րո­նի պատ­մու­թիւ­նը։
«Ի. Ա­լա­վեր­դեա­նի կեն­սագ­րու­թիւ­նը ներ­կա­յա­ցուեց տե­սա­ֆիլ­մով։ Ծ­նո­ւել է ­Շու­շիում։ Եր­կու տա­րե­կան էր, երբ մայ­րը մա­հա­ցաւ, ու նրան խնա­մեց տա­տը։ 1920թ. կո­տո­րա­ծի ժա­մա­նակ տա­տը թո­ռան և ­բախ­տա­կից­նե­րի հետ պատս­պա­րո­ւեց ­Ղա­զան­չե­ցոց ե­կե­ղե­ցում. նրանց փրկե­ցին վրայ հա­սած ռու­սա­կան կա­յա­զօ­րի զի­նո­ւոր­նե­րը։ ­Պա­պը յայտ­նի եր­կա­թա­գործ ու զի­նա­գործ էր, Խնձ­րիս­տա­նում հիմ­նադ­րեց սե­փա­կան մե­տաք­սա­գոր­ծա­կան ֆաբ­րի­կա, ո­րի մե­տաք­սի համ­բա­ւը դուրս էր ե­կել ­Ղա­րա­բա­ղի սահ­ման­նե­րից մին­չեւ ­Մոս­կո­ւա, ­Թեհ­րան, ­Փա­րիզ…
«­Խորհր­դա­յին կար­գե­րը հիմ­նո­վին փո­խե­ցին այս ըն­տա­նի­քի կեան­քի ըն­թաց­քը։ ­Սեր­գէ­յին (Ի­սա­հա­կի հայ­րը), որ հօր մա­հից յե­տոյ տնօ­րի­նում էր ֆաբ­րի­կան, 1928ին ­կու­լա­կա­թափ ա­րե­ցին, խլե­ցին նոյ­նիսկ Ս­տե­փա­նա­կեր­տի ա­ռանձ­նա­տու­նը, եւ մեծ ըն­տա­նի­քը ստի­պո­ւած էր ծո­ւա­րել հա­րե­ւան տան ցա­խա­նո­ցում։
«1933ին Ի­սա­հա­կի հայրն աք­սո­րո­ւեց ­Սի­բիր, 1944ին Ս­տե­փա­նա­կերտ վե­րա­դար­ձաւ կու­րա­ցած։ ­Հե­տա­գա­յում գրո­ղի եւ ա­րո­ւես­տա­գէ­տի կեան­քը լիքն է ե­ղել յի­շար­ժան՝ ե՛ւ ծանր, ե՛ւ հա­ճե­լի հան­դի­պում­նե­րով։ «­Պա­տա­նե­կու­թեան հո­գե­կից ըն­կերն էր բա­նաս­տեղծ, նոյն­պէս շու­շե­ցի ­Մի­քա­յէլ ­Յա­րու­թիւ­նեա­նը, ո­րի հետ ծննդա­վայ­րի ռեա­լա­կան դպրո­ցի սե­նեակ­նե­րից մէ­կում գտել են գրքե­րի մի կոյտ, այդ թւում՝ ­Րաֆ­ֆի, ­Շանթ, ­Մե­ծա­րենց, ­Սիա­ման­թօ… ­Դա­սե­րից յե­տոյ մի ձեղ­նա­յար­կում ըն­կեր­նե­րի հետ ­Րաֆ­ֆու «­Սա­մո­ւէլ»ն­ էին կար­դում, ո­րի հա­մար Ի­սա­հա­կը հե­ռա­ցո­ւեց դպրո­ցից։ ­Հե­տա­գա­յում նրա «կա­պի­տա­լիս­տա­կան» ան­ցեա­լին ա­ւե­լա­ցաւ նաեւ կնոջ՝ Ք­նար ­Սու­լէյ­մա­նեա­նի՝ մե­ծա­հա­րուստ վա­ճա­ռա­կան ­Գե­րա­սի­մի աղջ­կայ ծա­գու­մը։ Դժն­դակ այս ժա­մա­նակ­նե­րում ապ­րում էին վա­խո­ւո­րած, զգու­շա­ւոր կեան­քով, ա­մէն պահ սպա­սե­լով, որ աք­սո­րի հերթն ի­րենց կը հաս­նի։ «­Հե­տաքր­քիրն այն է, որ ըն­տա­նի­քի եւ ան­ձամբ իր կրած հա­րո­ւած­նե­րը չեն չա­րաց­րել Ի­սա­հա­կին, ո­րին ժա­մա­նա­կա­կից­նե­րը բնու­թագ­րել են որ­պէս միշտ ժպտե­րես, բա­րի, լա­ւա­տես մարդ։
«Խ­րուշ­չո­վեան ձնհալ­քի տա­րի­ներն ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան լիցք հա­ղոր­դե­ցին Ի­սա­հա­կին, եւ նա սկսեց պատ­մո­ւածք­ներ ու պիես­ներ գրել։ Ն­րան բախտ է վի­ճա­կո­ւել տես­նել իր ծննդա­վայ­րի՝ ­Շու­շիի ա­զա­տագ­րու­մը, իսկ երկ­րի ա­զա­տագ­րու­մը աղջ­կան հնա­րա­վո­րու­թիւն է տո­ւել տպագ­րե­լու հօր կեն­սագ­րու­թիւնն ամ­փո­փող գիր­քը՝ հե­տաքր­քիր նա­մա­կագ­րութիւն­նե­րով, օ­րագ­րա­յին գրա­ռում­նե­րով, ժա­մա­նա­կա­կից­նե­րի կար­ծիք­նե­րով ու լու­սան­կար­նե­րով»։
­Թէեւ հա­մա­ռօտ ներ­կա­յա­ցո­ւած, բայց Ի­սա­հակ Ա­լա­վեր­դեա­նին նո­ւի­րո­ւած կեն­սագ­րա­կան այս տե­ղե­կան­քը խօ­սուն վկա­յու­թիւն է ընդ­հան­րա­պէս հայ մար­դու եւ յատ­կա­պէս ղա­րա­բաղ­ցի հայ գրո­ղի ու ման­կա­վար­ժի ազ­գա­յին ինք­նա­պահ­պան­ման ան­խոր­տա­կե­լի կամ­քին մա­սին՝ խորհր­դա­յին ու ատրպէյ­ճա­նա­կան կրկնա­կի լու­ծէն վե­րա­կանգ­նե­լու տաս­նա­մեակ­նե­րու դժո­ւա­րին, այ­լեւ յաղ­թա­կան պայ­քա­րին ըն­թաց­քին։
Ի­սա­հակ Ա­լա­վեր­դեա­նի ո­գե­կոչ­ման նո­ւի­րո­ւած այս ակ­նար­կը կ­’ար­ժէ պսա­կել ­Սոկ­րատ ­Խա­նեա­նի վկա­յու­թեամբ՝
«2006թ. ­Կա­րի­նէն (Ա­լա­վեր­դեա­նի դուստ­րը) կազ­մել ու հրա­տա­րա­կել էր «Ի­սա­հակ Ա­լա­վեր­դեան» հե­տաքր­քիր գիր­քը։ ­Ժո­ղո­վա­ծո­ւի «­Ման­կա­վարժ, թա­տե­րա­սէր, թա­տե­րա­գէտ, դրա­մա­տուրգ», «­Նա­մակ­նե­րի է­ջե­րից», «­Սե­րօ ­Խան­զա­դեան. Ար­ցա­խեան նա­մա­կա­նի», «­Սի­րող ա­մու­սին, հայր եւ ըն­կեր» բա­ժին­նե­րում ի յայտ են բե­րո­ւած Ի­սա­հակ Ա­լա­վեր­դեա­նի մարդ­կա­յին ա­ռինք­նող բնաւո­րու­թիւ­նը, ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան խառ­նո­ւած­քի, նա­խա­սի­րու­թիւն­նե­րի, գրա­կան հունձ­քի գնա­հա­տան­քը։ ­Լայն են ե­ղել Ի. Ա­լա­վեր­դեա­նի հե­տաքրք­րու­թեան շրջա­նակ­նե­րը։ ­Նա միշտ բոր­բոք է պա­հել ա­րո­ւես­տա­գետ­նե­րին ի­րար կա­պող եւ ջեր­մաց­նող կա­րօ­տի կրա­կը՝ նա­մակ­նե­րի, հե­ռագ­րե­րի, էքսպ­րոմտ­նե­րի ձե­ւով։ Դ­րանք պատ­մամ­շա­կու­թա­յին ար­ժէք ու­նե­ցող մա­սունք­ներ են։ Այդ տե­սա­կէ­տից նշա­նա­կա­լի են Յ. ­Շի­րա­զի, Մ. ­Յա­րու­թիւն­եա­նի, Գ. ­Սե­ւա­կի, Գ. Ս­տե­փա­նեա­նի, Վ. ­Հաս­րա­թեա­նի եւ ու­րիշ ա­նո­ւա­նի գոր­ծիչ­նե­րի նա­մակ­նե­րը։ ­Սա­կայն նա­մա­կագ­րա­կան այն կա­պը, որ ստեղ­ծո­ւել է Ի. Ա­լա­վեր­դեա­նի եւ Ս. ­Խան­զա­դեա­նի մի­ջեւ, բա­ցա­ռիկ ե­րե­ւոյթ­նե­րից է։ Ի. Ա­լա­վեր­դեա­նը եւ Ս. ­Խան­զա­դեա­նը ծա­նօ­թա­ցել են ­Հայ­րե­նա­կան ­Մեծ ­Պա­տե­րազմն սկսո­ւե­լու չոր­րորդ օ­րը՝ ­Կա­պա­նում, որ­տեղ ձե­ւա­ւո­րո­ւել է 688րդ ­գու­մար­տա­կը։ Ա­պա նրանք ան­ցել են պա­տե­րազ­մա­կան հրդեհ­նե­րի մի­ջով՝ եր­կուսն էլ ու­սա­պար­կե­րում ու­նե­նա­լով Աւ. Ի­սա­հա­կեա­նի «Եր­գեր ու վէր­քեր», Վ. ­Տէ­րեա­նի «Մթն­շա­ղի ա­նուրջ­ներ» ժո­ղո­վա­ծու­նե­րը։ Ա­սել է թէ՝ հայ զի­նո­ւո­րի զէն­քին ու­ղեկ­ցել է նաեւ եր­գը։ Ի. Ա­լա­վեր­դեա­նը ծանր վի­րա­ւո­րո­ւե­լուց յե­տոյ վե­րա­դար­ձել է Ար­ցախ, իսկ Ս. ­Խան­զա­դեա­նի մար­տա­կան ճա­նա­պար­հը շա­րու­նա­կո­ւել է մին­չեւ պա­տե­րազ­մի ա­ւար­տը։ Այդ դա­ժան տա­րի­նե­րին ան­գամ չի դա­դա­րել նրանց նա­մա­կագ­րու­թիւ­նը։ Դ­րանք սո­վո­րա­կան նա­մակ­ներ չեն, այլ հայ մտա­ւո­րա­կա­նու­թեան հա­մա­րեայ կէս-դա­րեայ ճա­նա­պա­հի, կրած տա­ռա­պան­քի, ա­րա­րու­մի, Ար­ցա­խեան գո­յա­մար­տի, մարդ­կա­յին ան­մար յոյ­սե­րի վա­ւե­րագ­րու­թիւն­ներ։ Ս. ­Խան­զա­դեա­նի եօ­թը տաս­նեա­կից ա­ւե­լի նա­մակ­ներն ան­փո­խա­րի­նե­լի ար­ժէք­ներ են։ Դ­րան­ցում տրո­փում են ժո­ղովր­դի, հայ­րե­նի­քի ճա­կա­տագ­րով ապ­րող սրտեր։ Այդ նա­մակ­նե­րում, ինչ­պէս հա­յե­լու մէջ, ար­տա­ցո­լո­ւած են 1940-1990ա­կան թթ. հա­յոց գրա­կան ըն­թաց­քի, թա­տե­րա­կան կեան­քի, ֆոլկ­լո­րա­գի­տու­թեան, ե­րաժշ­տու­թեան եւ այլ ար­ժէ­քա­ւոր փաս­տեր եւ հիմ­նախն­դիր­ներ, տե­ղե­կու­թիւն­ներ, կար­ծիք­ներ, գնա­հա­տա­կան­ներ։
­Բա­ցի դրա­նից, այդ նա­մակ­նե­րը խորհր­դա­յին տա­րի­նե­րին ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան մտա­ւո­րա­կա­նու­թեան հե­տաքրք­րու­թեան շրջա­նակ­նե­րի, քա­ղա­քա­կան դիր­քե­րի, տրա­մադ­րու­թիւն­նե­րի, դժգո­հու­թիւն­նե­րի, ակն­կա­լիք­նե­րի, երկ­րի ճա­կա­տագ­րի հան­դէպ ու­նե­ցած տագ­նապ­նե­րի ստոյգ ար­ձա­գանգ­ներ են։ Դ­րան­ցում շօ­շա­փո­ւած են Ար­ցա­խի, ­Նա­խի­ջե­ւա­նի, 1915թ. ­Մեծ Ե­ղեռ­նի, հայ մտա­ւո­րա­կա­նու­թեան դէմ ե­ղած հա­լա­ծանք­նե­րի, Ե. ­Չա­րեն­ցի ող­բեր­գա­կան ճա­կա­տագ­րի, ­Մայր ­Հա­յաս­տա­նի հետ Ար­ցա­խի վե­րա­միա­ւոր­ման եւ այլ կա­րե­ւոր հար­ցե­րը շօ­շա­փող փաս­տեր»։