­Միհ­րան ­Քիւր­տօղ­լեան

­Ղա­րա­բա­ղը իր պատ­մու­թեամբ, աշ­խար­հագ­րու­թեամբ եւ բնակ­չու­թեամբ միշտ ալ ­Հա­յաս­տա­նի ան­բա­ժան մա­սը կազ­մած է: ­Պատ­մա­կան դէպ­քեր ու աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան ու ռազ­մա­վա­րա­կան նպա­տակ­ներ այն­պի­սի ի­րա­դար­ձու­թիւն­ներ ստեղ­ծած են, որ ա­նի­կա այ­սօր վի­ճե­լի տա­րածք դառ­նայ ­Հա­յաս­տա­նի ու Ազր­պէյ­ճա­նի մի­ջեւ, վերջ­նոյն ծա­ւա­լա­պաշ­տա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան պատ­ճա­ռով:
­Խորհր­դա­յին միու­թիւ­նը, ինչ­պէս նաեւ զինք նա­խոր­դող ­Ռու­սիոյ ցա­րա­կան կայս­րու­թիւ­նը ե­ղած են բազ­մազգ պե­տու­թիւն, որ բռնու­թեամբ եւ խստա­գոյն մի­ջոց­նե­րով ի­րեն են­թար­կած է շուրջ 110 ազ­գե­րէ բաղ­կա­ցած բնակ­չու­թիւն՝ սահ­մա­նա­յին կա­մա­յա­կան դա­սա­ւո­րում­նե­րով եւ վար­չա­կան նոր կար­գադ­րու­թիւն­նե­րով: ­Սահ­մա­նա­յին այդ դա­սա­ւո­րում­ներն ու վար­չա­կան կար­գադ­րու­թիւն­նե­րը կա­տա­րո­ւած են յե­տին այն մտա­ծու­մով, որ ազ­գե­րու մի­ջեւ վէ­ճե­րը ան­պա­կաս ըլ­լան եւ զա­նոնք կա­ռա­վա­րե­լը՝ դիւ­րին, «բաժ­նէ’, որ տի­րես»ի սկզբուն­քով:
­Ղա­րա­բա­ղի այ­սօ­րո­ւան խնդի­րը սահ­մա­նա­յին այդ մի­տում­նա­ւոր դա­սա­ւո­րում­նե­րու հե­տե­ւանքն է:
1985-ին, երբ ­Մի­խա­յէլ ­Կոր­պա­չով ­Խորհր­դա­յին միու­թեան ղե­կա­վար դար­ձաւ, փոր­ձեց ո­րոշ բա­րե­կար­գու­թիւն­նե­րով (կլաս­նոստ եւ բե­րեսթ­րո­յի­քա) փրկել ­Միու­թեան փտած վար­չա­կար­գը: ­Բազ­մա­թիւ թեկ­նա­ծու­նե­րով ժո­ղովր­դա­յին ընտ­րու­թիւն­ներ կը կա­տա­րո­ւէին 1989-ին, ո­րոնց շնոր­հիւ իշ­խող հա­մայ­նա­վար միակ կու­սակ­ցու­թիւ­նը կը զրկո­ւէր ու­ժի մե­նաշ­նոր­հէն եւ քայլ կը նե­տո­ւէր դէ­պի ժո­ղովր­դա­վա­րու­թիւն: ­Միու­թիւ­նը բաղ­կաց­նող 15 հան­րա­պե­տու­թիւն­նե­րը, ո­րոնց կար­գին ­Հա­յաս­տա­նը, ի­րա­րու ե­տե­ւէ ան­կա­խու­թիւն կը հռչա­կէին, ո­րով կեդ­րո­նա­կան կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը իշ­խա­նա­զուրկ կը դառ­նար:
­Բա­րե­փո­խու­թեան այդ պայ­ման­նե­րու տակ եւ ա­զա­տու­թեան նոր կլի­մա­յին մէջ ազ­գա­մի­ջեան հա­կա­մար­տու­թիւն­նե­րը սուր բնոյթ կը ստա­նա­յին, ո­րով­հե­տեւ ցա­րա­կան կայս­րու­թե­նէն սկսեալ եւ ­Խորհր­դա­յին միու­թեան ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին ան­տե­սո­ւած էին կայս­րու­թիւ­նը բաղ­կաց­նող ազ­գե­րու պատ­մամ­շա­կու­թա­յին եւ աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան ի­րա­ւունք­նե­րը:
­Մի­խա­յէլ ­Կոր­պա­չով հա­կա­ռակ իր ձեռ­նար­կած բա­րե­փո­խու­թիւն­նե­րուն, փո­խա­նակ ար­դար լու­ծում­ներ տա­լու ազ­գա­յին խնդիր­նե­րուն, կը փոր­ձէր թա­ղել զա­նոնք կարգ մը կար­գադ­րու­թիւն­նե­րով:
Ազ­գա­յին միա­ւոր­ներ հրա­պա­րակ կու գա­յին ՝ ի­րենց ար­դար ի­րա­ւունք­նե­րու պա­հանջ­քով: ­Հայ ժո­ղո­վուր­դը ե­ղաւ ա­ռա­ջի­նը, որ հա­մազ­գա­յին հսկայ շար­ժու­մով մը ի­ջաւ պայ­քա­րի դաշտ 1988-ի ­Փետ­րո­ւա­րին, որ­պէս­զի սրբագ­րո­ւի սխալ կար­գադ­րու­թիւն մը եւ ­Ղա­րա­բա­ղի ինք­նա­վար մար­զը ան­ջա­տո­ւի Ազր­պէյ­ճա­նէն եւ վե­րա­միա­ցուի ­Հա­յաս­տա­նին:
­Պէտք է ար­ձա­նագ­րել, որ իր ծա­ւա­լով եւ ուժգ­նու­թեամբ, ինչ­պէս նաեւ ան­զի­ջող բնոյ­թով ­Ղա­րա­բա­ղեան պայ­քա­րը ա­րա­գա­ցուց փլու­զու­մը ­Խորհր­դա­յին միու­թեան, ո­րուն ա­ռաջ­նոր­դը՝ Մ. ­Կոր­պա­չով ան­զօր ե­ղաւ ար­ժա­նա­ւո­րու­թեամբ ու ար­դա­րու­թեամբ դի­մա­կա­յել խնդի­րը:
1988-ի ­Փետ­րո­ւա­րին ամ­բողջ աշ­խարհ ա­կա­նա­տես ե­ղաւ այն պոռթ­կու­մին, որ թէ’ ­Հա­յաս­տա­նի եւ թէ’ ­Ղա­րա­բա­ղի մէջ ողջ հա­յու­թիւ­նը պայ­քա­րու­նակ ցոյ­ցի հա­նեց: ­Խորհր. միու­թեան 70 տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին իր նա­խըն­թա­ցը չու­նե­ցող ժո­ղովր­դա­յին այդ ընդվ­զու­մը ա­ւա­զա­նի մէջ նե­տո­ւած քա­րի նման իր ա­լիք­նե­րը տա­րա­ծեց միւս ժո­ղո­վուրդ­նե­րու մօտ եւս ՝ ազ­գա­յին թա­ղո­ւած խնդիր­նե­րը մէջ­տեղ հա­նե­լով:
Ա’յս, ինչ­պէս նաեւ ըն­կե­րա­յին ու տնտե­սա­կան ծան­րակ­շիռ ա’յլ խն­դիր­ներ ի­րա­րու վրայ բար­դո­ւե­լով պատ­ճառ դար­ձան, որ Մ. ­Կոր­պա­չով հրա­ժա­րի իր պաշ­տօ­նէն 25 ­Դեկտ. 1991-ին:
Ա­նոր հրա­ժա­րու­մով փլաւ Խ. ­Միու­թիւ­նը, ո­րու մաս կազ­մող հան­րա­պե­տու­թիւն­նե­րը մէ­կը միւ­սին ե­տե­ւէն ի­րենց ան­կա­խու­թիւ­նը հռչա­կե­ցին: Ա­նոնց կար­գին ­Ղա­րա­բաղն ալ ազ­գե­րու ինք­նո­րոշ­ման ի­րա­ւուն­քի մի­ջազ­գա­յին օ­րէն­քի հի­ման վրայ, ժո­ղովր­դա­յին հան­րա­քո­ւէով ո­րո­շեց սո­վե­տին կող­մէ ի­րեն պար­տադ­րո­ւած կար­գա­վի­ճա­կը թօ­թա­փել, ան­ջա­տո­ւիլ Ազր­պէյ­ճա­նէն եւ տէր դառ­նալ ինք­նո­րոշ­ման ի­րա­ւուն­քին: Իր այս ար­դար կամ­քին դի­մաց Ազր­պէյ­ճան նախ փոկ­րո­մով, ա­պա նաեւ պա­տե­րազ­մով պա­տաս­խա­նեց, յու­սա­լով որ զէն­քի ու­ժով պի­տի կա­րե­նայ ­Ղա­րա­բա­ղը պար­պել հա­յու­թե­նէ եւ շրջա­նը միան­գա­մընդ­միշտ միաց­նել ի­րեն: ­Բայց սխա­լե­ցաւ:
Այ­սօր ­Ղա­րա­բա­ղը ի­րո­ղա­պէս (տը ֆաք­տօ) ան­կախ պե­տու­թիւն է, բայց խնդի­րը կը մնայ ան­լոյծ: Ն­կա­տի ու­նե­նա­լով, որ Ազր­պէյ­ճան հա­րուստ նաֆ­թա­հո­րեր ու­նի, ­Ղա­րա­բա­ղի հար­ցը շա­հագրգ­ռու­թեան ա­ռար­կայ է մեծ պե­տու­թեանց ու նաֆ­թա­յին բազ­մազգ ըն­կե­րու­թեանց, ո­րու պատ­ճա­ռով ալ ա­նի­կա դրո­ւած է մի­ջազ­գա­յին դի­ւա­նա­գի­տու­թեան սե­ղա­նին վրայ եւ վե­րա­ծո­ւած՝ ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան ու շա­հակ­ցա­կան պա­րա­նաձ­գու­թեան:
Այս յօ­դո­ւա­ծա­շար­քը կը նպա­տա­կադ­րէ սե­րուն­դին ներ­կա­յաց­նել ­Ղա­րա­բա­ղի ան­ցեալ ու ներ­կայ մա­քա­ռում­նե­րը, ո­րոնք ան­քակ­տե­լի մասն են հայ ժո­ղո­վուր­դի պատ­մու­թեան ու ա­նոր մա­քա­ռում­նե­րուն:

(­Շա­րու­նա­կե­լի)