Յու­նաս­տա­նի լրա­տո­ւա­կան մի­ջոց­նե­րը մեծ հե­տաքրք­րու­թեամբ հե­տե­ւե­ցան Պոլ­սոյ կրկնա­կի քա­ղա­քա­պե­տա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րուն, ո­րոնք կա­յա­ցան ան­ցեալ Կի­րա­կի։ Ա­նոնք կը խօ­սին Էք­րէմ Ի­մա­մօղ­լո­ւի յաղ­թա­նա­կին հա­մար, նշե­լով, թէ ա­նի­կա ըն­դդի­մու­թեան ա­մե­նա­մեծ յաղ­թա­նակն էր՝ Թուր­քիոյ վեր­ջին տա­րի­նե­րու պատ­մու­թեան մէջ։ Ընտ­րու­թիւն­նե­րու ա­ռա­ջին փու­լի յաղ­թա­կան Ի­մա­մօղ­լուն, երկ­րորդ փու­լին կա­րո­ղա­ցաւ ա­պա­հո­վել քո­ւէ­նե­րու 54% հա­մե­մա­տու­թիւ­նը, ետ ձգե­լով նա­խա­գահ Էր­տո­ղա­նի կող­մէ ա­ռա­ջադ­րո­ւած Պի­նա­լի Եըլ­տը­րը­մը։ Ի­մա­մօղ­լու ա­պա­հո­վեց 750.000 քուէներ ա­ւե­լի՝ քան իր մրցա­կի­ցը։
Ար­դիւնք­նե­րու ա­ռա­ջին հա­ղոր­դում­նե­րէն ետք, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, Պոլ­սոյ ա­սիա­կան մա­սի բնակ­չու­թիւ­նը ճամ­բա­նե­րը ո­ղո­ղեց բա­ցա­գան­չե­լով՝ «ա­մէն ինչ լաւ պի­տի ըլ­լայ»։
Յաղ­թա­կան Ի­մա­մօղ­լու յայտ­նեց թէ, «նոր էջ մը կը բա­ցո­ւի Պոլ­սոյ պատ­մու­թեան մէջ»։ Ան ա­ւել­ցուց. — «Ի սրտէ շնոր­հա­կա­լու­թիւն կը յայտ­նեմ Պոլ­սոյ 16 մի­լիոն քա­ղա­քա­ցի­նե­րուն, ո­րոնք այ­սօր վե­րա­նո­րո­գե­ցին մեր յոյ­սը թրքա­կան հան­րա­պե­տու­թեան հա­մար»։
Ան շեշ­տեց, թէ իր կո­չը լսո­ւե­ցաւ բազ­մազգեան Պոլ­սոյ բո­լոր հա­տո­ւած­նե­րուն մէջ՝ հա­յե­րուն, քիւր­տե­րուն, յոյ­նե­րուն, իս­լամ­նե­րուն, նոյ­նիսկ կա­ռա­վա­րա­կան կու­սակ­ցու­թեան հե­տե­ւորդ­նե­րուն։ Վեր­ջին իր ակ­նար­կը ե­ղաւ Էր­տո­ղա­նի AKP կու­սակ­ցու­թեան յե­նա­րան­նե­րուն հա­մար, ինչ­պի­սին են Ֆա­թի­հի եւ Պէ­յօղ­լո­ւի թա­ղա­մա­սե­րը, ուր Ի­մա­մող­լու հոն եւս մեծ յաղ­թա­նակ տա­րաւ։
Յու­նա­կան մա­մու­լը կը նշէ, թէ Էք­րէմ Ի­մա­մօղ­լո­ւի յաղ­թա­նա­կը կը նկա­տո­ւի ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան ա­մէ­նէն կա­րե­ւոր յաղ­թա­նա­կը՝ նա­խա­գահ Ռե­ճեփ Թա­յիբ Էր­տո­ղա­նի 17 տա­րի­նե­րու կա­ռա­վար­ման ըն­թաց­քին։
Թուրք նա­խա­գա­հի պնդու­մը քա­ղա­քա­պե­տա­կան ընտ­րու­թեանց կրկնու­մին հա­մար, ի վեր­ջոյ սխալ ռազ­մա­վա­րա­կան քայլ մըն էր, որ ա­ռի­թը տո­ւաւ ընդ­դի­մու­թեան՝ ընտ­րու­թիւն­նե­րու ճամ­բով ջախ­ջա­խե­լու Էր­տո­ղա­նի եւ իր կու­սակ­ցու­թեան մե­ծամ­տու­թիւ­նը։ Այ­լեւս, Ի­մա­մօղ­լուն կը հան­դի­սա­նայ Թուր­քիոյ ըն­դդի­մու­թեան գլխա­ւոր դէմ­քը, կը յայտ­նեն յու­նա­կան լրա­տո­ւա­մի­ջոց­նե­րը։ Նա­խա­գահ Էր­տո­ղան լուրջ պատ­ճառ­ներ ու­նի ջղա­յին վի­ճա­կի մէջ ըլ­լա­լու հա­մար։ Ար­դէն, ինք տա­րի­ներ ա­ռաջ ան յայտ­նած էր՝ «ան որ Պո­լի­սը կը շա­հի, միա­ժա­մա­նակ կը շա­հի նաեւ Թուր­քիան»։