Թե­սա­ղո­նի­կա­հա­յու­թիւ­նը ան­գամ մը եւս իր
ե­րի­տա­սար­դու­թեամբ փաս­տեց պայ­քա­րե­լու անն­կուն կամ­քը

­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Յ.Դ. ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. ­Թեհ­լի­րեան» Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան, Ե­րեք­շաբ­թի, 24 Ապ­րիլ 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6։00էն սկսեալ, «Ս­պի­տակ Աշ­տա­րակ»ի առ­ջեւ տե­ղադ­րո­ւած Ե­րի­տա­սար­դա­կան տա­ղա­ւա­րէն ըն­թացք ա­ռաւ ժո­ղովր­դա­յին բողո­քի ցոյց դէ­պի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի թրքա­կան ­Հիւ­պա­տո­սա­րան, ներ­կա­յու­թեամբ հա­րիւ­րա­ւոր թե­սա­ղո­նի­կա­հայ պա­տա­նի­նե­րով, ե­րի­տա­սարդ­նե­րու, տա­րէց­նե­րու ու փոք­րե­րու։
Ն­շենք, որ ­Շա­բաթ, 21 Ապ­րի­լէն մին­չեւ ­Չո­րեք­շաբ­թի, 25 Ապ­րիլ 2018, «Ս­պի­տակ Աշ­տա­րակ»ին առ­ջեւ տե­ղադ­րո­ւած էր Ե­րի­տա­սար­դա­կան տա­ղա­ւա­րը, որ ան­ցորդ­նե­րուն՝ յոյն թէ հայ, ու մա­նա­ւանդ օ­տար­նե­րուն, տե­ղե­կու­թիւն­ներ կը փո­խան­ցէր ­Հայ ­Դա­տի վե­րա­բե­րեալ ու մաս­նա­ւո­րա­բար ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճշմար­տա­ցիու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ։
Ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7։30ին ըն­թացք ա­ռաւ բո­ղո­քի ցոյ­ցը, շար­քե­րու խմբո­ւա­ծու­թեամբ, մեր ե­րի­տա­սարդ­նե­րու ճշդա­պահ կար­գա­պա­հու­թեամբ եւ բարձ­րա­խօս­նե­րու ու մա­նա­ւանդ օ­րո­ւան կար­գա­խօս­նե­րը պար­զող ցու­ցա­պաս­տառ­նե­րու եւ ցու­ցա­տախ­տակ­նե­րու կող­քին, Ե­ռա­գոյն դրօ­շով, ­Թե­սա­ղո­նի­կա­հա­յու­թիւ­նը իր բո­ղո­քի ցա­սու­մը յայտ­նեց ամ­բողջ տե­ւո­ղու­թեան ըն­թաց­քին։ Բ­նա­կա­նա­բար, ճամ­բու ըն­թաց­քին, ա­պա­հո­վու­թեան ոս­տի­կան­ներ հսկե­ցին եւ օգ­տա­կար դար­ձան ճամ­բորդ­նե­րուն՝ ուղ­ղո­ւե­լու տար­բեր ճա­նա­պարհ­նե­րով։ Երբ բո­ղո­քի ցու­ցա­րար­նե­րը մօ­տե­ցան Թր­քա­կան ­Հիւ­պա­տո­սա­րան, բնա­կա­նա­բար, յոյն ոս­տի­կան­ներ ար­գելք հան­դի­սա­ցան յա­ռա­ջա­նա­լու դէ­պի հիւ­պա­տո­սա­րա­նի շէն­քը, նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ ոս­տի­կա­նու­թիւ­նը իր հան­րա­կառ­քե­րով փա­կած էր հիւ­պա­տո­սա­րա­նի փո­ղո­ցը, հե­տե­ւա­բար, չար­տօ­նեց նաեւ որ ցոյ­ցը ներ­կա­յաց­նող պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րու պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը մօ­տե­նայ եւ յանձ­նէ ցոյ­ցին յու­շա­գի­րը, այլ՝ թե­լադ­րեց պա­տի մը վրայ փակց­նել ­Հա­յու­թեան պա­հանջ­նե­րը։
­Ցու­ցա­րար­նե­րը ա­ւե­լի բարձ­րա­ձայն հնչե­ցու­ցին ար­դա­րու­թեան ձայ­նի պա­հանջ­նե­րը։ Ա­ւե­լի ուշ, թրքա­կան հիւ­պա­տո­սա­րա­նի փո­ղո­ցին վրայ լսո­ւե­ցան ազ­գա­յին եւ յե­ղա­փո­խա­կան եր­գեր, ժո­ղո­վուր­դի խուռ­նե­րամ մաս­նակ­ցու­թիւ­նը ա­ւե­լի ո­գեշն­չե­ցին ե­րի­տա­սարդ­նե­րը, որ­պէս­զի շա­րու­նա­կեն ի­րենց պա­հան­ջա­տի­րա­կան եր­թը։ Ի վեր­ջոյ, ­Հայ ­Դա­տի ա­նու­նով յու­նա­րէն լե­զո­ւով խօսք ա­ռաւ ­Պետ­րոս ­Հա­լա­ճեան, որ ո­գեշն­չիչ ու խրա­խու­սիչ պատ­գամ­նե­րով յոր­դո­րեց բո­լո­րին, վճռա­կամ քայ­լե­րով շա­րու­նա­կե­լու մեր եր­թը, յա­նուն ար­դա­րու­թեան, յա­նուն պա­հան­ջա­տէր մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն ու մա­նա­ւանդ յա­նուն մեր Ս. ­Նա­հա­տակ­նե­րու թա­փած ա­րիւ­նի ա­մէն մէկ կա­թի­լի։ ­Բո­ղո­քի ցոյ­ցը եզ­րա­փա­կո­ւե­ցաւ ­Հա­յաս­տա­նի եւ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թիւն­նե­րու Ազ­գա­յին քայ­լերգ­նե­րով։
Թղ­թա­կից