­«Ժողովուրդիս հետ, ժողովուրդիս համար». Հ.Օ.Մ.ի Հայաստանի միաւորը 25 տարեկան է

Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թեան ­Հա­յաս­տա­նի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը 25 տա­րե­կան է: ­Կա­մա­ւոր­նե­րու մի­ջազ­գա­յին օ­րո­ւան ա­ռի­թով, 5 ­Դեկ­տեմ­բե­րին, Ե­րե­ւա­նի մէջ հա­մախմ­բո­ւե­ցան ­Հա­յաս­տա­նի հա­մայնք­նե­րուն մէջ գոր­ծող Հ.Օ.Մ.ի 47 մաս­նա­ճիւ­ղե­րէն կա­մա­ւոր­ներ: ­Յո­բե­լի­նա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը կը կրէր «­Ժո­ղո­վուր­դիս հետ, ժո­ղո­վուր­դիս հա­մար» խո­րա­գի­րը:

­Հա­յաս­տա­նի ­Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թիւ­նը հիմ­նո­ւած եւ պաշ­տօ­նա­պէս ար­ձա­նագ­րո­ւած է 1991ին: Այ­սօր Հ.Օ.Մ.ի ա­ւե­լի քան 500 կա­մա­ւոր­ներ բազ­մա­թիւ բա­րե­սի­րա­կան ծրա­գիր­ներ կ­՛ի­րա­կա­նաց­նեն ­Հա­յաս­տա­նի տար­բեր շրջան­նե­րու մէջ՝ ընդգր­կե­լով կրթու­թեան, մշա­կոյ­թի, ա­ռող­ջա­պա­հա­կան, ըն­կե­րա­յին եւ տնտե­սա­կան ո­լորտ­նե­րը:

«Այս 25 տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում, Հ.Օ.Մ.ի կա­մա­ւոր­ներն ի­րենց յա­ւե­լեալ ժա­մա­նակն ու ա­ջակ­ցու­թիւնն են բե­րել ի նպաստ հայ ժո­ղովր­դի՝ ա­ռանց ո­րե­ւէ ակն­կա­լի­քի ու գնա­հա­տա­կա­նի սպա­սե­լի­քի»,- լրագ­րող­նե­րուն հետ ու­նե­ցած զրոյ­ցի ըն­թաց­քին յայտ­նած է Հ.Օ.Մ.ի ­Հա­յաս­տա­նի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ ­Դիա­նա ­Յով­սէ­փեան: Ա­նոր հա­մա­ձայն՝ Հ.Օ.Մ.ի կա­մա­ւոր­նե­րը մեծ աշ­խա­տանք­ներ կա­տա­րած են յատ­կա­պէս 2016ի Ապ­րի­լեան պա­տե­րազ­մի օ­րե­րուն օ­ժան­դա­կու­թիւն ցու­ցա­բե­րե­լով զո­հո­ւած զի­նո­ւոր­նե­րու ըն­տա­նիք­նե­րուն ու վի­րա­ւոր զի­նո­ւոր­նե­րուն: Այդ ըն­թաց­քին Հ.Օ.Մ.ի ջան­քե­րով մե­ծա­քա­նակ մար­դա­սի­րա­կան օգ­նու­թիւն ու­ղար­կո­ւած է դիր­քեր ու զօ­րա­մաս­ներ:

Հ.Օ.Մ.ի կա­մա­ւոր­նե­րը կը վկա­յեն, որ կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը մեծ ու­շադ­րու­թիւն կը դարձ­նէ ըն­կե­րա­յին ծրա­գիր­նե­րու ի­րա­կա­նաց­ման վրայ: Այս 25 տա­րի­նե­րուն 7927 որբ ե­րե­խա­ներ Հ.Օ.Մ.ի ջան­քե­րով գտած են աշ­խար­հի տար­բեր եր­կիր­նե­րու մէջ ապ­րող հո­վա­նա­ւոր­ներ, ո­րոնք նիւ­թա­կան ա­ջակ­ցու­թիւն ցու­ցա­բե­րած են ե­րե­խա­նե­րուն մին­չեւ ա­նոնց չա­փա­հաս դառ­նա­լը: ­Ներ­կա­յիս այդ ծրա­գի­րին մէջ կան 1197 ծնո­ղա­զուրկ ե­րե­խա­ներ:

Յո­բե­լի­նա­կան ձեռ­նար­կին ըն­թաց­քին ըն­կերա­յին բնա­գա­ւա­ռին մէջ կա­տա­րած աշ­խա­տանք­նե­րուն հա­մար Հ.Օ.Մ.ը պար­գե­ւատ­րո­ւե­ցաւ ­Հա­յաս­տա­նի աշ­խա­տան­քի եւ ըն­կե­րա­յին հար­ցե­րու նա­խա­րա­րու­թեան պա­տո­ւոյ գի­րով: Կր­թու­թեան եւ գի­տու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան կող­մէ Հ.Օ.Մ.ին շնոր­հո­ւե­ցաւ ­Հա­յաս­տա­նի բարձ­րա­գոյն պար­գեւ՝ Ոս­կի յու­շաշ­քան­շան: Ար­ցա­խի մէջ կա­տա­րած աշ­խա­տանք­նե­րուն հա­մար՝ ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի վար­չա­պետ Ա­րա ­Յա­րու­թիւ­նեա­նի ա­նու­նով Հ.Օ.Մ.ը պար­գե­ւատ­րո­ւե­ցաւ ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի վար­չա­պե­տի յու­շաշ­քան­շա­նով: