Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բին կող­մէ Ար­ցա­խին նո­ւի­րո­ւած ե­լոյթ­նե­րու շար­քը սկիզբ ա­ռաւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ, ուր ­Կի­րա­կի՝ 17 ­Մարտ 2019ին, «Սուրբ Աստուածածին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, կազ­մա­կեր­պո­ւե­ցաւ ժո­ղովր­դա­յին հա­ւաք, բա­նա­խօ­սու­թեամբ՝ յատ­կա­պէս հրա­ւի­րո­ւած Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան մշա­կոյ­թի, ե­րի­տա­սար­դու­թեան եւ զբօ­սաշր­ջու­թեան նա­խա­րար տոքթ. ­Լեռ­նիկ ­Յով­հան­նի­սեա­նի։
Թե­սա­ղո­նի­կէի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս Վրդ. ­Փա­շա­յեան խան­դա­վա­ռու­թեամբ ող­ջու­նեց հիւր նա­խա­րա­րին ներ­կա­յու­թիւ­նը՝ յայտ­նե­լով, թէ ամ­բողջ հա­յու­թիւ­նը, վառ զգա­ցում­նե­րով, միշտ զօ­րա­վիգ կը կանգ­նի Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դի ար­դար պայ­քա­րին եւ, յա­ւե­լեալ, ու­րախ կ’ըլ­լայ, երբ Ար­ցա­խի պե­տու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցի­չ մը կը հիւ­րըն­կա­լէ։
Ձեռ­նար­կին մաս­նա­կից դար­ձան հել­լէն խորհր­դա­րա­նի պատ­գա­մա­ւոր, նախ­կին փոխ-նա­խա­րար ­Գոնս­թան­տի­նոս ­Կիւ­լե­քաս, ինչ­պէս եւ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­մա­պոն­տա­կան միու­թիւն­նե­րու նա­խա­գահ Խ­րիս­թի­նա ­Սա­խի­նի­տու, ո­րոնք ա­ռանձ­նա­բար զրու­ցե­ցին նա­խա­րա­րին հետ՝ ի­րենց զօ­րակ­ցու­թիւ­նը յայտ­նե­լով Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դի ար­դար դա­տին:
Ձեռ­նար­կին ներ­կայ ե­ղան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Ար­թին Աբ­րա­հա­մեան եւ ­Թա­ղա­կա­նու­թեան ու ­Տիկ­նանց ­Մարմ­նոյ ան­դամ­ներն ու ժո­ղո­վուրդ։
Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Հ.Յ.Դ. ­Կո­մի­տէի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ի­րա­գոր­ծո­ւած ձեռ­նար­կին բա­ցու­մը կա­տա­րեց ընկ. ­Պետ­րոս ­Հա­լա­ճեան՝ յայտ­նե­լով, թէ նա­խա­րա­րի ­Յու­նաս­տան այ­ցե­լու­թեան նպա­տա­կը թէ՛ գա­ղու­թը ճանչ­նա­լու, թէ՛ ի մաս­նա­ւո­րի քա­ղա­քա­կան հան­դի­պում­ներ ի­րա­գոր­ծե­լու կա­րե­ւոր ա­ռիթ մըն է, որ ­Յու­նաս­տա­նի հան­րա­յին կար­ծի­քին առ­ջեւ պի­տի դնէ Ար­ցա­խի հե­րո­սա­կան ժո­ղո­վուր­դի դա­տը եւ Ար­ցա­խի պե­տու­թեան մի­ջազ­գա­յին ճա­նաչ­ման հե­ռան­կա­րը։
«­Նաեւ ա­ռիթ է մե­զի հա­մար, որ­պէս­զի մօ­տէն լսենք Ար­ցա­խի ա­ռօ­րեայ կեան­քին, ժո­ղո­վուր­դի աշ­խա­տան­քա­յին ա­ռօ­րեա­յին եւ երկ­րի բնա­կան գե­ղեց­կու­թիւն­նե­րուն մա­սին։ Ար­ցա­խի հե­րո­սա­կան ժո­ղո­վուր­դը պէտք է գի­տակ­ցի, թէ իր կող­քին կը գտնո­ւի ամ­բողջ յու­նա­հա­յու­թիւ­նը եւ մէկ մար­դու պէս ոտ­քի կը կանգ­նի, երբ պէտք կ’ըլ­լայ պաշտ­պա­նե­լու մեր ազ­գա­յին ի­րա­ւունք­նե­րը, Ար­ցա­խի պայ­քա­րին բե­րե­լով իր մշտա­կան զօ­րակ­ցու­թիւ­նը։ Ար­ցա­խը միշտ ալ ներգ­րա­ւող ազ­դակ կը մնայ բո­լոր հա­յե­րուս հա­մար։
Մե­զի կը մնայ այ­ցե­լել, տե­ղա­կան պայ­ման­նե­րը ճանչ­նալ, ներգրա­ւո­ւիլ՝ հայ­րե­նի գե­ղե­ցիկ այս հո­ղով»,- ը­սաւ ընկ. ­Պետ­րոս ­Հա­լա­ճեան, ա­պա՝ կարճ կեն­սագ­րա­կան տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցեց օ­րո­ւան բա­նա­խօ­սին մա­սին։
Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան մշա­կու­թա­յին, զբօ­սաշր­ջու­թեան ո­լորտ­նե­րու զար­գաց­ման ու երկ­րի մի­ջազ­գա­յին ճա­նաչ­ման հե­ռան­կար­նե­րուն մա­սին խօ­սե­ցաւ նա­խա­րար ­Լեռ­նիկ ­Յով­հան­նի­սեան, որ կա­րե­ւո­րու­թեամբ շեշ­տեց սփիւռ­քի ներգ­րաւ­ման անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը այս գոր­ծա­ռոյ­թին մէջ:
Պրն. նա­խա­րա­րը խօ­սե­ցաւ ­Հա­յաս­տա­նի ու Ար­ցա­խի մէջ ապ­րող յու­նա­կան ծա­գու­մով քա­ղա­քա­ցի­նե­րուն մա­սին՝ յայտ­նե­լով, թէ Ար­ցա­խի մէջ 19րդ ­դա­րու 40ա­կան թո­ւա­կան­նե­րէն ար­դէն ձե­ւա­ւո­րո­ւած էր յու­նա­կան փոք­րիկ հա­մայնք, որ ապ­րած է ու կը շա­րու­նա­կէ ապ­րիլ իր հե­տաքրք­րա­կան ա­ռօ­րեա­յով՝ մաս­նա­կից մնա­լով Ար­ցա­խի հա­սա­րա­կա­կան կեան­քին:
Ան խօ­սե­ցաւ Ար­ցա­խի ­Մեհ­մա­նա գիւ­ղին մէջ բնա­կող յոյ­նե­րուն մա­սին, ինչ­պէս նաեւ լրագ­րա­կան ու այլ աշ­խա­տանք­նե­րով զբա­ղող յոյ­նե­րուն։
Ի­րեն ուղ­ղո­ւած հար­ցում­նե­րուն պա­տաս­խա­նե­լով՝ պրն. նա­խա­րա­րը անդ­րա­դար­ձաւ նաեւ Ար­ցախ-­Յու­նաս­տան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն, զորս կա­րե­լի է ա­ւե­լի ամ­րապն­դել՝ կրթու­թեան, մշա­կոյ­թի, զբօ­սաշր­ջու­թեան բնա­գա­ւառ­նե­րէն ներս, ար­դիւ­նա­ւէտ գոր­ծակ­ցու­թեամբ: «­Մենք պատ­րաստ ենք փոխ-գոր­ծակ­ցու­թեան, բաց ենք կա­ռու­ցո­ղա­կան ա­ռա­ջարկ­նե­րի քննարկ­ման ու նա­խագ­ծե­րի ի­րա­կա­նաց­ման հա­մար: ­Պատ­րաստ ենք նաեւ ձեզ ըն­դու­նե­լու մեր փոք­րիկ երկ­րում՝ ա­զատ, ան­կախ Ար­ցա­խում՝ ծա­նօ­թաց­նե­լու մեր հա­րուստ պատ­մամ­շա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թեա­նը, մշա­կու­թա­յին կեան­քին ու ար­ցա­խեան անկրկ­նե­լի հիւ­րա­սի­րու­թեա­նը»,- յայտ­նեց պրն. նա­խա­րա­րը:
Ձեռ­նար­կի վեր­ջա­ւո­րու­թեան բեմ բարձ­րա­ցաւ լրագ­րող պրն. Եա­նիս ­Քա­րի­փի­տիս, որ Ար­ցա­խի պա­տե­րազ­մի օ­րե­րուն լրագ­րա­կան ա­ռա­քե­լու­թեամբ Ս­տե­փա­նա­կերտ եւ ­Շու­շի գտնո­ւած էր, յու­նա­կան ΑΝΤΕΝΝΑ հե­ռա­տե­սի­լի լրագ­րող ­Նի­քո­լաս ­Վա­ֆիա­տի­սի հետ։ Ան յու­զիչ մթնո­լոր­տի մէջ պատ­մեց իր յու­շե­րը պա­տե­րազ­մէն, բայց նաեւ Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դի դի­մադ­րա­կան կա­րո­ղու­թիւն­նե­րէն ու յոյն լրագ­րող­նե­րը գրկա­բաց ըն­դու­նե­լու ա­նոր հիւ­րա­սի­րու­թե­նէն։
Ձեռ­նար­կէն ետք ե­կե­ղեց­ւոյ բա­կին մէջ շա­րու­նա­կո­ւե­ցան զրոյց­ներն ու քննար­կում­նե­րը հել­լէն խորհր­դա­րա­նի պատ­գա­մա­ւոր ­Գոնս­թան­տի­նոս ­Կիւ­լե­քա­սին հետ, որ իր ջերմ զօ­րակ­ցու­թիւ­նը ան­գամ մը եւս ար­տա­յայ­տեց Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դին հան­դէպ։
 
Հան­դի­պում՝
Հ.Հ. դես­պա­նու­թե­նէն ներս
 
Ար­ցա­խի մշա­կոյ­թի, ե­րի­տա­սար­դու­թեան ու զբօ­սաշր­ջու­թեան նա­խա­րար ­Լեռ­նիկ ­Յով­հան­նի­սեանն եւ ա­նոր ըն­կե­րակ­ցող Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի ան­դամ­նե­րը, Ուր­բաթ՝ 15 ­Մարտ 2019ին, այ­ցե­լու­թիւն մը տո­ւին ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան դես­պա­նու­թիւն։
Հ.Հ. դես­պան ­Ֆա­դէյ ­Չար­չօղ­լեա­նի աշ­խա­տան­քա­յին պար­տա­կա­նու­թեամբ ­Յունաստանէն բա­ցա­կա­յու­թեան պատ­ճա­ռով, պրն. նա­խա­րա­րին ըն­դու­նե­ցին Հ.Հ. դես­պա­նի տե­ղա­կալ պրն. Ա­լեք­սանդր ­Սարգ­սեան եւ Հ.Հ. հիւ­պա­տոս տի­կին Ան­նա ­Խա­չատ­րեան։
Գոր­ծակ­ցու­թեան բարձր մա­կար­դա­կի ու շատ ջերմ մթնո­լոր­տի մէջ, զրոյց ծա­ւա­լե­ցաւ Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան հար­ցե­րուն շուրջ։ 
 
Հան­դի­պում՝ Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան Միու­թեան
ան­դամ­նե­րուն հետ
 
Թե­սա­ղո­նի­կէ եւ Ա­թէնք իր այ­ցե­լու­թեան ծի­րէն ներս, Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­րար ­Լեռ­նիկ ­Յով­հան­նի­սեան, ա­ռի­թը ու­նե­ցաւ տե­սակ­ցե­լու Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան ան­դամ­նե­րուն հետ, ո­րոնց հետ ջերմ մթնո­լոր­տի մէջ ու շի­նիչ քննար­կում­նե­րու ըն­թաց­քին՝ ան ներ­կա­յա­ցուց Ար­ցա­խի ներ­կայ ի­րա­վի­ճա­կը, դի­մագ­րա­ւած մար­տահ­րա­ւէր­նե­րը եւ ա­պա­գա­յի հե­ռան­կար­նե­րը։
 
Հ­րա­պա­րա­կա­յին ձեռ­նարկ՝ Ա­թէն­քի մէջ
 
Յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն եւս նա­խա­տե­սո­ւած են Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­րար ­Լեռ­նիկ ­Յով­հան­նի­սեա­նի հան­դի­պում­ներ ու տե­սակ­ցու­թիւն­ներ Ա­թէն­քի մէջ, ինչ­պէս նաեւ Հ.Յ.Դ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 20 ­Մարտ 2019ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6։30ին, ­Յու­նաս­տա­նի Լ­րագ­րող­նե­րու ­Միու­թեան (ESHEA) սրա­հէն ներս (Ա­քա­տի­միաս 20, Ա­թէնք) տե­ղի ու­նե­նա­լիք ձեռ­նար­կը, ուր հրա­ւի­րո­ւած են մեր բո­լոր հայ­րե­նա­կից­նե­րը, լսե­լու եւ մաս­նա­կից դառ­նա­լու մեր Ար­ցա­խի մի­ջազ­գա­յին ճա­նաչ­ման գոր­ծա­ռոյ­թի զար­գա­ցում­նե­րուն մա­սին։
Ար­ցա­խը հա­յու­թեան կա­րե­ւոր հիմ­նա­հարցն է, ո­րու յա­ջո­ղու­թեան հա­մար մեր բո­լո­րի օ­ժան­դա­կու­թիւ­նը կա­րե­ւոր ու հար­կա­դիր կը մնայ։
Ներ­կա՛յ ըլ­լանք բո­լորս եւ գործ­նա­կան մեր ներդ­րու­մը բե­րենք։