Ժամանակացոյց Ամանորի արարողութիւններու­ Հայ Կաթողիկէ առաջնորդարան Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղե­ցի

0
17

Կի­րա­կի 31.12.2023 Ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:30-ին ­Գո­հա­բա­նա­կան ­Ձայ­նա­ւոր ­Սուրբ ­Պա­տա­րագ, ­Սուրբ Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ – ­Նէոս ­Գոզ­մոս։
Ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8:30-ին Երկր­պա­գու­թիւն ­Սուրբ ­Հա­ղոր­դու­թեան առ­ջեւ, ­Սուրբ Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ – ­Նէոս Գոզ­մոս։

Եր­կու­շաբ­թի, 01.01.2024՝ ՏՕՆ ՏՆՕՐԷՆՈՒԹԵԱՆ ՈՒ ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԵԱՆ ՏԵԱՌՆ ՄԵՐՈՅ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ։

ՀԱՄԱՇԽԱՐԱՀԻՆ ՕՐ ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ։
Ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:30-ին ­Սուրբ ­Պա­տա­րագ, ­Սուրբ Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ – ­Նէոս ­Գոզ­մոս:
­Ժա­մը 13:00-ին ­Տօ­նա­կան բա­րե­սի­րա­կան ­Ճաշ Ա­նօ­թե­ւան եղ­բայր­նե­րուն, «­Քո­յու­նեան» սրա­հին մէջ։ ­Կա­ղանդ ­Պա­պան նո­ւէր­ներ պիտի տայ բո­լոր մաս­նակ­ցող­նե­րուն։ Ա­նոնք ո­րոնք կը փա­փա­քին նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն կա­տա­րել՝ ըլ­լայ ի­րենց ժա­մա­նա­կէն, ըլ­լայ՝ պատ­րաստ կե­րա­կու­րով կամ այլ նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն ձքել, կրնան դի­մել ե­կե­ղեց­ւոյ քար­տու­ղա­րու­թեան։

Շա­բաթ, 06.01.2024՝ ՏՕՆ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԱՅՏՆՈՒԹԵԱՆ – ՋՐՕՐՀՆԷՔ
Ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:30-ին Ձայ­նա­ւօր ­Սուրբ ­Պա­տա­րագ, ա­պա ­Սուրբ Մկր­տու­թեան ա­րա­րո­ղու­թիւ­ն եւ Ջ­րօրհ­նէք։ ­Սուրբ Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ – ­Նէոս Գոզ­մոս։

­Կի­րա­կի, 07.01.2024՝ ՕՐ ՄԵՌԵԼՈՑ
Ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11-ին ­Սուրբ ­Պա­տա­րագ եւ ­հո­գե­հան­գիստ, Սր­բու­հի ­Թե­րե­զա­յի ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ – ­Գո­քի­նիա։

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐ ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴ ԵՒ ՆՈՐ ՏԱՐԻ

­Հայր ­Յով­սէփ Թ.Ծ.Վ. Պէ­զա­զեան
Ա­ռա­քե­լա­կան կա­ռա­ւա­րիչ
­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ կա­թո­ղի­կէ ­Հա­մայն­քի