­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ ­Ռե­ճեփ ­Թա­յիփ Էր­տո­ղան յայ­տա­րա­րած է, որ թրքա­կան զօր­քե­րը «պի­տի մաք­րեն» ա­հա­բե­կիչ­նե­րը ­Սու­րիոյ հիւ­սի­սէն` խօ­սե­լով ոչ միայն Աֆ­րի­նի ու ­Ման­պի­ճի, այ­լեւ՝ ­Գա­միշ­լիի մա­սին,- կը հա­ղոր­դէ «­Թերթ»՝ վկա­յա­կո­չե­լով «­Պիր­կիւն» թեր­թը:
«Ա­հա­բե­կիչ­նե­րէն պի­տի մաք­րենք Աֆ­րի­նը, ­Ման­պի­ճը, ­Թել Ա­պեա­տը, ­Գա­միշ­լին: Ա­հա­բե­կիչ­նե­րուն, ո­րոնց ե­րես կու տան մեր ռազ­մա­վա­րա­կան դաշ­նա­կի­ցը հա­մա­րո­ւող­նե­րը, ինչ­պէս այ­սօր, այն­պէս ալ միշտ, պի­տի նե­ղենք: ­Մենք կը դժո­ւա­րա­նանք հասկ­նա­լու, թէ այս հար­ցով ին՞չ կայ մեր դաշ­նա­կի­ցին միտ­քին մէջ, սա­կայն մեր ո­րո­շու­մը յստակ է. ոչ ոք թող նե­ղա­նայ, ով որ մեր դի­մաց դուրս ել­լէ` գլու­խը պի­տի ճզմենք, անց­նինք վրա­յով»,- յայ­տա­րա­րած է Էր­տո­ղան` խօ­սե­լով ­Սու­րիոյ տա­րած­քին գոր­ծող քրտա­կան զի­նո­ւած ջո­կատ­նե­րու (YPG) մա­սին, ո­րոնք կը վա­յե­լեն Ա.Մ.Ն.ի ա­ջակ­ցու­թիւ­նը:
Ն­շենք, որ ­Սու­րիոյ հիւ­սի­սը գտնո­ւող ­Գա­միշ­լին ու­նի մե­ծա­թիւ հայ հա­մայնք:
Ա­ւե­լի ա­ռաջ, խօ­սե­լով ­Սու­րիոյ հիւ­սի­սը գտնուող Աֆ­րին քրտաբ­նակ շրջա­նի մա­սին, Էր­տո­ղան ը­սած էր, որ ի­րենք չեն կրնար ան­տե­սել այդ շրջա­նին ­Թուր­քիոյ սահ­ման­նե­րուն հա­մար ներ­կա­յա­ցու­ցած վտան­գը ու չեն վա­րա­նիր անհ­րա­ժեշտ քայ­լե­րը ձեռ­նար­կե­լու:
Էր­տո­ղան նաեւ յայ­տա­րա­րած էր, որ ­Սու­րիոյ հիւ­սի­սա­յին Աֆ­րին շրջա­նին մէջ ի­րա­կա­նա­ցո­ւե­լիք ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թեան ծի­րէն ներս սեր­տօ­րէն պի­տի գոր­ծակ­ցին ­Ռու­սիոյ հետ:
­Յի­շեց­նենք, որ Աֆ­րի­նի հար­ցը քննարկ­ման դրուած էր վեր­ջերս ­Սո­չիի մէջ կա­յա­ցած ­Ռու­սիա-Ի­րան-­Թուր­քիա ե­ռա­կողմ գա­գաթ­նա­ժո­ղո­վին։