Թր­քա­կան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը ­Սու­րիոյ հետ սահ­մա­նին անվ­տան­գու­թեան պատ կա­ռու­ցե­լէ ետք, նոյն ծրա­գի­րը կ­՛ի­րա­կա­նաց­նեն նաեւ ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ի­րա­նի հետ սահ­մա­նին վրայ: Այդ մա­սին կը հա­ղոր­դէ «Էր­մե­նի ­Հա­պէր»՝ վկա­յա­կո­չե­լով թրքա­կան «ANFNews» լրա­տո­ւա­կան գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը: ­Հա­յաս­տան-­Թուր­քիա եւ Ի­րան-­Թուր­քիա սահ­ման­նե­րուն վրայ, ­Թուր­քիա կը նա­խա­տե­սէ կա­ռու­ցո­ւե­լիք պա­տի հետ միա­սին ներդ­րել նաեւ «ամ­բող­ջա­կան սահ­մա­նա­յին անվտան­գու­թեան հա­մա­կարգ», որ շուր­ջօ­րեայ վե­րահս­կո­ղու­թիւն սահ­մա­նէ նշեալ սահ­ման­նե­րուն վրայ: Ըստ աղ­բիւ­րին՝ երկ­րի սահ­ման­նե­րը կը պարս­պա­պա­տո­ւին ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ պայ­քա­րի ծի­րէն ներս:
Աղ­բիւ­րը կը յի­շեց­նէ, որ 2017ի ­Յու­նո­ւա­րին ­Թուր­քիոյ քա­ղա­քա­կան քու­լիս­նե­րուն մէջ յայտ­նի դար­ձաւ, որ ­Թուր­քիոյ պաշտ­պա­նու­թեան եւ ե­լեւ­մուտ­քի նա­խա­րա­րու­թիւն­նե­րու համա­տեղ նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ ­Հայաս­տան-­Թուր­քիա սահ­մա­նը պի­տի պարս­պա­պա­տո­ւի Ար­տա­հան, ­Կարս եւ Իգ­դիր քա­ղաք­նե­րու կող­մէ։
Ատ­կէ ո­րոշ ժա­մա­նակ անց ալ Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան (Ե.Մ.) եւ ­Թուր­քիոյ հա­մատն­տե­սա­ւոր­մամբ ա­կա­նա­զերծ­ման աշ­խա­տանք­ներ սկսան ­Թուր­քիոյ այն տա­րածք­նե­րուն մէջ, ո­րոնք սահ­մա­նա­կից են ­Հա­յաս­տա­նին, Ատր­պէյ­ճա­նին եւ Ի­րա­նին:
Ա­տոր վե­րա­բե­րեալ ­Թուր­քիոյ գլխա­ւոր ընդ­դի­մա­դիր ­Ժո­ղովր­դա­կան-­Հան­րա­պե­տա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեան (CHP-Ժ.Հ.Կ.) ­Պոլ­սոյ պատ­գա­մա­ւոր ­Մահ­մութ ­Թա­նալ հար­ցում ուղ­ղած էր պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար ­Ֆիք­րի Ը­շը­քի: ­Վեր­ջինս հաս­տա­տած էր, որ ­Թուր­քիա կը պատ­րաս­տո­ւի ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ի­րա­նի հետ սահ­մա­նին անվտան­գու­թեան պատ կա­ռու­ցե­լու: