­Թուր­քիոյ քրտա­մէտ ­Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեան հայ պատ­գա­մա­ւոր ­Կա­րօ ­Փայ­լան յայ­տա­րա­րած է, թէ ­Թուր­քիա կը փա­փա­քի աչ­քե­րը փա­կել իր պատ­մու­թեան մութ է­ջե­րուն առ­ջեւ՝ սահ­մա­նա­փա­կե­լով խորհր­դա­րա­նա­կան­նե­րուն ար­տա­յայ­տո­ւե­լու տար­րա­կան ա­զա­տու­թիւ­նը:
Ան յի­շե­ցու­ցած է, թէ երբ խորհր­դա­րա­նին մէջ ինք խօ­սե­ցաւ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մա­սին, «ա­նոնք (իշ­խա­նա­մէտ եւ ազ­գայ­նա­մոլ ե­րես­փո­խան­նե­րը) խո­չըն­դո­տե­ցին ար­տա­յայ­տո­ւե­լու ա­զա­տու­թիւնս», եւ ա­ւել­ցու­ցած է.- «­Հի­մա ա­նոնք կը փոր­ձեն այդ մէ­կը կա­տա­րել օ­րի­նա­կան ճամ­բով՝ վա­ւե­րաց­նե­լով օ­րէնք մը, ըստ ո­րուն՝ կա­րե­լի պի­տի չըլ­լայ խօ­սիլ ­Թուր­քիոյ պատ­մու­թեան մութ է­ջե­րուն, նե­րա­ռեալ՝ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մա­սին»:
Ն­շենք, որ ­Թուր­քիոյ իշ­խող Ար­դա­րու­թիւն եւ ­Բար­գա­ւա­ճում ­Կու­սակ­ցու­թիւ­նը եւ ա­նոր զօ­րակ­ցող Ազ­գա­յին ­Շար­ժում կու­սակ­ցու­թիւ­նը պատ­րաս­տած են օ­րէնսդ­րա­կան ծրար մը, որ կ­՛առնչո­ւի պատ­գա­մա­ւոր­նե­րու վար­քին, նիս­տե­րու կա­նո­նա­կար­գին եւ այլ փո­փո­խու­թիւն­նե­րու, եւ որ կ­՛ընդգր­կէ «թուրք ժո­ղո­վուր­դի պատ­մու­թիւնն ու ­Թուր­քիոյ ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ընդ­հա­նուր ան­ցեա­լը վի­րա­ւո­րե­լու եւ մե­ղադ­րանք­ներ ներ­կա­յաց­նե­լու» պա­րա­գա­յին՝ պատ­գա­մա­ւոր­նե­րը նիս­տե­րէն հե­ռաց­նե­լու եւ ա­նոնց 12.000 թրքա­կան լի­րա­յով տու­գանք պար­տադ­րե­լու պայ­մա­նը:
­Փայ­լան, որ ար­դէն իսկ ա­ռի­թով մը ե­րեք օ­րով զրկո­ւած էր խորհր­դա­րա­նի նիս­տե­րուն մաս­նակ­ցե­լու ի­րա­ւուն­քէն՝ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մա­սին խօ­սե­լուն պատ­ճա­ռով, ա­ւել­ցու­ցած է, որ ինք յա­ճախ շեշ­տած է, թէ նման սահ­մա­նա­փա­կում­ներ ա­նի­մաստ են, ո­րով­հե­տեւ նոյ­նիսկ ե­թէ ­Թուր­քիոյ խորհր­դա­րա­նին մէջ երկ­րին պատ­մու­թեան մութ է­ջե­րուն մա­սին չխօ­սո­ւի, այդ պատ­մու­թեան մա­սին քննար­կում­նե­րը պի­տի շա­րու­նա­կո­ւին այլ եր­կիր­նե­րու խորհր­դա­րան­նե­րուն մէջ:
«Այլ խորհր­դա­րան­ներ ո­րո­շում­ներ կը կա­յաց­նեն ­Թուր­քիոյ պատ­մու­թեան վե­րա­բե­րեալ, կը քննար­կեն եւ կը դա­տա­պար­տեն ­Թուր­քիոյ պատ­մու­թեան մութ է­ջե­րը: Այս պատ­ճա­ռով, ես միշտ կ­՛ա­ռա­ջար­կեմ իմ գոր­ծըն­կեր­նե­րուս, որ մենք եւս ա­զա­տօ­րէն խօ­սինք ­Թուր­քիոյ պատ­մու­թեան մութ է­ջե­րուն մա­սին, սա­կայն ա­նոնք կ­՛ընդ­դի­մա­նան»,- նշած է ­Փայ­լան:
Ան ա­ւել­ցու­ցած է, թէ մեծ է հա­ւա­նա­կա­նու­թիւ­նը, որ նշեալ օ­րէնսդ­րա­կան ծրա­րը վա­ւե­րա­ցո­ւի վերջ­նա­կա­նա­պէս, ո­րով­հե­տեւ ա­նի­կա կը վա­յե­լէ իշ­խող կու­սակ­ցու­թեան «օրհ­նու­թիւ­նը»:
«­Մար­դիկ մե­զի ընտ­րած են, որ­պէս­զի ա­զա­տօ­րէն ի­րենց ձայ­նը խորհր­դա­րան հասց­նենք: ­Բայց խորհր­դա­րա­նը ա­ռիթ չի տար, որ մենք բարձրաց­նենք հա­յե­րու, քիւր­տե­րու եւ ա­լաո­ւի­նե­րու ձայ­նե­րը ու խօ­սինք ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան եւ քրտա­կան հիմ­նախն­դի­րին մա­սին»,- ը­սած է ­Փայ­լան՝ ա­ւելց­նե­լով, որ նոյ­նիսկ ե­թէ օ­րէն­քը վերջ­նա­կա­նա­պէս վա­ւե­րա­ցո­ւի, ինք պի­տի շա­րու­նա­կէ խօ­սիլ ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մա­սին։