«ԹՈՒՄՕ ստեղ­ծա­րար ար­հես­տա­գի­տու­թեան կեդ­րոն»ի մար­դա­մե­քե­նա­նե­րու աշ­խա­տա­նո­ցի խում­բը, որ ­Հա­յաս­տա­նը կը ներ­կա­յաց­նէր «FIRST Global» մի­ջազ­գա­յին ե­րի­տա­սար­դա­կան ո­ղիմ­պիա­կան­նե­րուն, կրցած է եր­րորդ հան­դի­սա­նա­լով՝ խլել պրոն­զեայ շքանշան։ Ո­ղիմ­պիա­կան­նե­րը կը կա­յա­նա­յին մայ­րա­քա­ղաք Ո­ւա­շինկ­թը­նի մէջ եւ ԹՈՒՄՕի պա­տա­նի­նե­րը ի­րենց դէմ ու­նէին 157 եր­կիր­նե­րէ խում­բեր։ ­Հայ­կա­կան խում­բին 15-18 տա­րեա­կան ան­դամ­ներն էին՝ ­Լե­ւոն ­Պա­լա­կէօ­զեան (խմբա­պետ), ­Լի­լիթ ­Թա­րու­մեան (բան­բեր), ­Մա­րիա ­Տէր-­Մի­նա­սեան (բան­բեր), Ա­շոտ ­Թա­րու­մեան, ­Տիգ­րան ­Սա­հա­կեան, ­Դա­ւիթ ­Յով­հան­նի­սեան եւ Ա­րամ ­Մա­տան­ցեան։ Ա­նոնց պա­տաս­խա­նա­տուն էր ԹՈՒՄՕի մար­դա­մե­քե­նա­նե­րու աշ­խա­տա­նո­ցի պա­տաս­խա­նա­տու ­Հայկ Ոս­կա­նեան։ ­Խում­բը ներ­կա­յա­ցու­ցած է մար­դա­մե­քե­նայ մը, որ ըստ մրցու­մի պայ­ման­նե­րուն` պատ­րաս­տո­ւած է կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րուն կող­մէ տրա­մադ­րո­ւած մա­սե­րէն։ ­Զա­նոնք կի­րար­կե­լով՝ պա­տա­նի­նե­րը նա­խագ­ծած ու ծրագ­րա­ւո­րած են մար­դա­մե­քե­նայ մը, ո­րուն գոր­ծու­նէու­թեան ա­ռանց­քը կը կազ­մէ ջու­րի աղ­տո­տու­թիւ­նը մաք­րե­լու գա­ղա­փա­րը։ Ա­ռա­ջին հան­դի­սա­ցած է Եւ­րո­պան ներ­կա­յաց­նող խում­բը, իսկ երկ­րորդ՝ ­Լե­հաս­տա­նը։ ­Յատ­կան­շա­կան է, որ ­Հա­յաս­տա­նը նե­կա­յաց­նող խում­բը քա­ջա­լե­րող­նե­րուն շար­քին ե­ղած են Ա­մե­րի­կա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի վար­ժո­ղա­կան ծրա­գիր­նե­րու մաս­նա­կից­նե­րը եւ ա­նոնց պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը։ ­Հայ ­Դա­տի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, խում­բին ա­դամ­նե­րը նաեւ Ո­ւա­շիկ­թը­նի տե­սար­ժան վայ­րե­րը այ­ցե­լած են եւ հան­դի­պում­ներ ու­նե­ցած քոնկ­րէ­սա­կան ­Ճիմ ­Քոս­թա­յի, ինչ­պէս նաեւ ­Հա­մաս­տե­ղի ա­նո­ւան հայ­կա­կան վար­ժա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րուն եւ ըն­տա­նիք­նե­րուն հետ։