«Ա­զա­տու­թիւն» ձայ­նաս­փիւ­ռի կա­յա­նի աշ­խա­տա­կից ­Կա­րի­նէ ­Սի­մո­նեան կը տե­ղա­կաց­նէ, թէ ար­տադ­րա­կան եր­բեմ­նի հզօր կա­րո­ղու­թիւ­ներ ու­նե­ցող ­Թու­մա­նեան քա­ղա­քին մէջ այժմ գիւղ մը լեց­նե­լու չափ բնակ­չու­թիւն մնա­ցած է:
«­Լո­ռիի մար­զի այս բնա­կա­վայ­րի վեր­ջին տա­րի­նե­րի բնա­կիչ­նե­րի թի­ւը գրե­թէ կրկնա­կի նո­ւա­զել է: ­Քա­ղա­քի հրա­կա­յուն նիւ­թե­րի գոր­ծա­րա­նում ժա­մա­նա­կին 700 մարդ է աշ­խա­տել:
Այ­սօր ահ­ռե­լի, բայց քա­րու­քանդ մաս­նա­շէն­քե­րով այդ գոր­ծա­րանն ըն­դա­մէ­նը 20 աշ­խա­տա­տեղ ու­նի»,- կը պատ­մէ ­Սի­մո­նեան:
­Թու­մա­նեա­նի դպրո­ցը ան­ցեա­լին ա­ւե­լի քան 1000 ա­շա­կեր­ներ կը յա­ճա­խէին. ա­նոնց թի­ւը այժմ գրե­թէ 10 ան­գա­մով պակ­սած է: «11ա­մեայ ­Ռա­շիդն ա­սում է, թէ ի­րենց դա­սա­րա­նում 6 ա­շա­կերտ կայ: Ան­ցած տա­րի­նե­րին հա­մա­դա­սա­րան­ցի­նե­րի թիւն ա­ւե­լի է պա­կա­սել. «հիմ­նա­կա­նում ­Ռու­սաս­տան են գնա­ցել»: ­Կայ­ծակն ար­դէն 25 տա­րի թու­մա­նեան­ցի­նե­րին ­Վա­նա­ձոր է տե­ղա­փո­խում ու հետ բե­րում:
Ա­սում է՝ այ­սօր հա­տու­կենտ ու­ղե­ւոր­նե­րով է մարզ­կենտ­րոն հաս­նում, գնա­ցող­ներն էլ հիմ­նա­կա­նում բան­կե­րի հետ գործ ու­նե­ցող­ներն են»,- կը գրէ ­Սի­մո­նեան։ «­Սաղ ­Հա­յաս­տանն ին­չի՞ վրայ ա հիմ­նո­ւած՝ բան­կե­րի(դրա­մա­տուն­ներ), մու­ծում­ներ ա­նե­լու, վարկ վերց­նե­լու, ստի­պո­ւած են, բա ի՞նչ ա­նեն, սո­ված-ծա­րաւ մար­դիկ են»,- կ­՛ը­սէ ­Կայ­ծա­կը:
Եր­կու տա­րի ա­ռաջ ­Թու­մա­նեան քա­ղա­քին հետ միա­ւո­րո­ւե­ցան շրջա­նի վեց հա­մայնք­նե­րը: ­Քա­ղա­քի 35 մի­լիոն դրա­մի չա­փով պիւտ­ճէն ա­ւե­լի քան ե­րեք ան­գա­մով ա­ւել­ցաւ: «­Խո­շո­րա­ցու­մից յե­տոյ ո­րոշ խնդիր­ներ լու­ծուել են՝ աղ­բա­հա­նու­թիւն են կազ­մա­կեր­պել, գիւ­ղա­կան բնա­կա­վայր­նե­րում ման­կա­պար­տէզ­ներ են բա­ցել, ճա­նա­պարհ­նե­րի ո­րոշ հա­տո­ւած­ներ են բա­րե­լա­ւել, բայց բնա­կիչ­նե­րի ակն­կա­լած աշ­խա­տա­տեղ­նե­րի հարցն ա­ռայժմ չեն կա­րո­ղա­ցել լու­ծել»,- կը յայտ­նէ 20 տա­րո­ւան քա­ղա­քա­պետ ­Լե­ւոն ­Զա­ւա­րեան՝ ա­ւելց­նե­լով.- «­Դա ­Հա­յաս­տա­նի ընդ­հա­նուր ար­դիւ­նա­բե­րու­թեան զար­գաց­ման հետ է կա­պո­ւած: Ե­թէ ար­դիւ­նա­բե­րու­թիւ­նը սկսի զար­գա­նալ, ­Թու­մա­նեա­նը հաս­տատ կը զար­գա­նայ, քա­նի որ էն, ինչ-որ էս­տեղ ժա­մա­նա­կին ար­տադ­րո­ւել է, պա­հան­ջարկ ու­նի հիմ­նա­կա­նում ար­դիւ­նա­բե­րու­թեան մէջ»։