Ուր­բաթ, 18 ­Նո­յեմ­բեր 2022-ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ տօ­նա­կա­տա­րու­թեան եւ ­Մա­տա­ղօրհ­նէ­քի ա­ռի­թով, տա­րի­նե­րու սո­վո­րու­թեան հա­մա­ձայն Ե­կե­ղե­ցա­սէր ­Տիկ­նանց մարմ­նի  ան­դա­մու­հի­նե­րը սի­րոյ սե­ղան պատ­րաս­տե­ցին, ուր ­Յու­նաս­տա­նի ­Թե­մի ա­ռաջ­նորդ գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Ս. արք. ­Խա­չե­րեան, ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի¸  ­Տիկ­նան­ցի եւ դպրաց դա­սի ան­դամ­նե­րուն հետ ճաշ­կե­րոյթ ու­նե­ցաւ: ­Ճաշ­կե­րոյ­թի ըն­թաց­քին Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը իր ջերմ շնոր­հա­կա­լու­թիւ­նը յայտ­նեց ­Տիկ­նանց մարմ­նի ան­դա­մու­հի­նե­րուն ու զա­նոնք բարձ­րօ­րէն գնա­հա­տեց ի­րենց նո­ւի­րու­մին եւ կա­տա­րած ծա­ռա­յու­թեան հա­մար:
­Շա­բաթ, 19 ­Նո­յեմ­բեր 2022-ի ա­ռա­ւօ­տեան, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը այ­ցե­լեց «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան» շա­բա­թօ­րեայ դպրոց, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հո­գե­ւոր հո­վիւ հոգշ. Տ. Ե­ղիա աբղ. ­Մալ­խա­սեա­նի եւ ­Թա­ղա­կան խոր­հուր­դի ան­դամ ­Մարգ­րիտ ­Գոս­տի­կեա­նի, դա­սա­րան­նե­րէն ներս  հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ ա­շա­կերտ­նե­րուն հետ: Այս հա­րա­զատ հան­դի­պու­մի ըն­թաց­քին Սր­բա­զան հայ­րը զրու­ցե­լով ա­շա­կերտ­նե­րուն հետ ա­նոնց փո­խան­ցեց իր հայ­րա­կան խրատ­նե­րը: Ա­շա­կերտ­նե­րը ի­րենց կար­գին, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հօր ներ­կա­յա­ցու­ցին ի­րենց պատ­րաս­տած եր­գերն ու ար­տա­սա­նու­թիւն­նե­րը։ Սր­բա­զան հայ­րը ա­շա­կերտ­նե­րուն ուղ­ղած իր խօս­քին մէջ շեշ­տեց, որ իբ­րեւ հա­յոր­դի­ներ անհ­րա­ժեշտ է, որ ի­րա­րու հետ հա­յե­րէն խօ­սին, ըլ­լայ տու­նե­րէն ներս եւ կամ դպրո­ցը: Ա­պա Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը հան­դի­պում ու­նե­ցաւ դպրո­ցի տնո­րէ­նու­հիին եւ ու­սուց­չաց կազ­մին հետ, ո­րոնց  իր բարձր գնա­հա­տան­քը յայտ­նեց ի­րենց նո­ւի­րու­մին, տքնա­ջան աշ­խա­տան­քին եւ զո­հո­ղու­թեան հա­մար: ­Ներ­կայ էր նաեւ Հ. Գթ. ­Խա­չի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի ընկ. ­Կիւ­լա ­Գա­սա­պեան։
­Նոյն օ­րը ե­րե­կո­յեան ժա­մը 19:00-ին ­Մա­տա­ղօրհ­նէ­քի ա­ռի­թով եւ բա­րե­պաշտ ա­ւան­դու­թեան հա­մա­ձայն Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, ­նա­խա­գա­հու­թեամբ՝ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հօր կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Կի­րա­կամ­տից ­Ժա­մեր­գու­թիւն:
­Ժա­մեր­գու­թե­նէն ետք ե­կե­ղեց­ւոյս ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րու կազ­մա­կեր­պու­թեամբ «­Տէր ­Զա­քա­րեան» սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ պաշ­տօ­նա­կան ընթ­րիք: Ընթ­րի­քը սկիզբ ա­ռաւ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հօր կա­տա­րած ա­ղօթ­քով: Ա­պա բաց­ման խօս­քը ըն­թեր­ցեց եւ բա­րի գա­լուստ մաղ­թեց Սր­բա­զան հօր ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վի­ւը: ­Բաց­ման խօս­քէն ետք իր խօս­քը ար­տա­սա­նեց նաեւ ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Ար­թին Աբ­րա­հա­մեան եւ ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րուն կող­մէ բա­րի գա­լուստ մաղ­թեց Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հօր: Ա­պա հայր Ե­ղիա ըն­թեր­ցեց ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի տե­ղե­կա­գի­րը, ուր նե­րա­ռո­ւած էին այն բո­լոր գոր­ծու­նէու­թիւն­նե­րը, ո­րոնք կա­տա­րո­ւած են անց­նող եր­կու տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին: Ի վեր­ջոյ, ճաշ­կե­րոյ­թի ե­րե­կոն եզ­րա­բա­կեց Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը իր հայ­րա­կան յոր­դոր­նե­րով¸ շեշ­տե­լով ա­ւան­դու­թեան կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը եւ զայն փո­խան­ցե­լու յա­ջորդ սե­րունդ­նե­րուն եւ իր գնա­հա­տան­քը յայտ­նեց ե­կե­ղեց­ւոյս մարմ­նի բո­լոր ան­դամ­նե­րուն ի­րենց կա­տա­րած աշ­խա­տանք­նե­րուն հա­մար:
­Կի­րա­կի, 20 ­Նո­յեմ­բեր 2022-ին ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:30-ին, Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ հիմ­նադ­րու­թեան 119-ա­մեա­կի ա­ռի­թով տե­ղի ու­նե­ցաւ ե­պիս­կո­պո­սա­կան Ս. եւ Ան­մահ պա­տա­րագ եւ ­Մա­տա­ղօրհ­նէք:
Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գին նաեւ ներ­կայ էին Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան կո­մի­տէի ան­դամ­ներ, Հ. Գթ.­ Խա­չի ա­տե­նա­պե­տու­հի ընկ. ­Կիւ­լա ­Գա­սա­պեան եւ ան­դամ­ներ, Ա­թէն­քէն ժա­մա­նած Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ եղբ. ­Գէորգ ­Պօ­ղո­սեան, ­Սե­րէ­սի հայ հա­մայն­քէն ե­րե­սուն հա­ւա­տա­ցեալ­ներ՝ ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ ­Վազ­գէն ­Յա­րու­թիւ­նեա­նի ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ, Ք­սան­թիի ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ ­Թագ­ւոր ­Գա­րաօղ­լա­նեան, ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ նա­խա­րար Ս­թաւ­րոս ­Գա­լա­ֆա­թիս, ­Յու­նաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նի ե­րես­փո­խան ­Քոնս­թան­տի­նոս ­Կիւ­լե­քաս, ­Յու­նաս­տան հիւ­րա­բար գտնո­ւող ­Հա­յաս­տա­նի ­Ման­կա­վար­ժա­կան հա­մալ­սա­րա­նի փրոֆ. ­Խա­չա­տուր Ս­տե­փա­նեան եւ ե­կե­ղեց­ւոյ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան ա­ռի­թով ­Պէյ­րու­թէն ժա­մա­նած հա­ւա­տա­ցեալ­ներ: Իւ­րա­յա­տուկ ներ­կա­յու­թիւն մըն էին Ա­թէն­քէն ժա­մա­նած Հ.Մ.Ը.Մ. սկաու­տա­կան մաս­նա­ճիւ­ղե­րու ե­րէց­նե­րու ու ա­նոնց խմբա­պետ­նե­րու փա­ղան­գը, ո­րոնք ի­րենց տպա­ւո­րիչ տա­րազ­նե­րով պա­տո­ւոյ դիրք գրա­ւած էին ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ։ Օ­րո­ւան տօ­նա­կա­տա­րու­թեան յա­տուկ փայլք տո­ւաւ ­­Քա­լա­մա­րիա­յի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի երգ­չա­խում­բը, որ Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գէն ո­րոշ բա­ժին­ներ եր­գեց խմբա­վար Եան­նիս ­Քու­քա­սի ղե­կա­վա­րու­թեամբ:
Պա­տա­րա­գեց, յա­ւուր պատ­շա­ճի քա­րո­զեց եւ ­Մա­տա­ղօրհ­նէ­քը կա­տա­րեց ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ գերշ. Տ. ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեան: Օ­րո­ւան խոր­հուր­դին ակ­նար­կե­լով, Սր­բա­զան հայ­րը անդ­րա­դար­ձաւ Ս. Աս­տո­ւա­ծած­նի ա­ռա­քի­նու­թիւն­նե­րէն Աս­տու­ծոյ կամ­քին կա­տա­րեալ հնա­զան­դու­թեան, ինչ­պէս որ կ’ե­րե­ւի ա­ւե­տա­րա­նա­կան Ա­ւե­տու­մի դրո­ւա­գէն։ «Հ­նա­զա­ն­դու­թիւ­նը կար­գա­պա­հու­թեան, պար­տա­ճա­նա­չու­թեան եւ պարտն ու պատ­շա­ճի գի­տակ­ցու­թեան ցու­ցա­նիշ է։ Ե­ւա­յի անհ­նա­զան­դու­թեամբ մարդն ու ա­րարծ­նե­րը օ­տա­րա­ցան, հե­ռա­ցան Ա­րա­րիչ Աս­տուծ­մէ, իսկ ­Մա­րիա­մի կա­տա­րեալ հնա­զան­դու­թեամբ մարդ եւ Աս­տո­ւած հան­դի­պե­ցան ու մտեր­մու­թեան ու հա­րա­զա­տու­թեան գոր­ծըն­թա­ցին մէջ մտան», ը­սաւ Սր­բա­զան ­Հայ­րը։­
Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գէն ետք ե­կե­ղեց­ւոյ կից Ան­տո­նիու ­Քա­մա­րա պո­ղո­տա­յին վրայ կա­տա­րո­ւե­ցաւ նոր «Ար­ցախ» սրա­հի բա­ցու­մը: ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դին կող­մէ գնո­ւած եւ նո­րո­գո­ւած այս սրա­հը պի­տի ըլ­լայ ե­րի­տա­սարդ­նե­րու եւ գա­ղու­թի միու­թիւն­նե­րու տրա­մադ­րու­թեան տակ, որ­պէս­զի ի­րենց հա­ւաք­ներն ու ժո­ղով­նե­րը այդ­տեղ կա­տա­րեն: ­Բա­ցու­մէն ետք Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը կա­տա­րեց նոր սրա­հի օրհ­նու­թիւ­նը: Ա­պա ե­րի­տա­սար­դա­կա­նի ան­դա­մու­հի­նե­րէն եր­կու հո­գի ի­րենց շնոր­հա­կա­լա­կան խօս­քը ուղ­ղե­ցին ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դին:
Ա­ւար­տին¸ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը իր ու­րա­խու­թիւ­նը եւ բարձր գնա­հա­տան­քը յայտ­նեց ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դին¸ որ հե­տե­ւո­ղա­կան ջան­քե­րով ի­րա­գոր­ծե­ցին եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հա­մայն­քին նոր սրա­հի մը կա­րե­լիու­թիւ­նը ըն­ձե­ռե­ցին¸ որ ա­ռա­ւել զարկ եւ նոր կա­րե­լիու­թիւն­ներ պի­տի տայ մեր հա­մայն­քին կեն­սու­նա­կու­թեան։ Սր­բա­զան ­Հայ­րը նշեց նաեւ, որ այս նոր ի­րա­գոր­ծու­մը ա­պա­ցոյց մըն է¸ որ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դը պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թեան գի­տակ­ցու­թեամբ ոչ միայն պա­հած է նա­խորդ­նե­րուն վաս­տակն ու ջան­քե­րը¸ այ­լեւ  նո­րե­րը կ’ա­ւելց­նէ։

ԹՂԹԱԿԻՑ