­Շա­բաթ՝ 11 ­Յու­նո­ւար 2020ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 12։00ին, Հ.Գ.­Խա­չի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին ­վար­չու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թիւ­նը վա­յե­լող ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան» ­Շա­բա­թօ­րեայ դպ­րո­ցի ­մեծ ըն­տա­նի­քը՝ տ­նօ­րէ­նու­թիւ­նը, ու­սուց­չա­կան ­կազմն ու ա­շա­կեր­տու­թիւ­նը ի­րենց ­Նոր ­Տա­րո­ւան ա­ռա­ջին շա­բա­թը, ու­սուց­չա­րա­նէն ներս կտրե­ցին ի­րենց ­գա­թան՝ զի­րար բա­րե­մաղ­թանք­ներ ու շնոր­հա­ւո­րու­թիւն­ներ կա­տա­րե­լով։ ­Գա­թա­յի մէջ գտնո­ւող մե­տա­ղադ­րա­մը յայտ­նո­ւե­ցաւ դպ­րո­ցի ու­սու­ցիչ­նե­րէն՝ ­տիկ. ­Ռու­զան­նա ­Զա­քա­րեան-Ա­լեք­սա­նեա­նի մօտ, իսկ ա­շա­կերտ­նե­րուն պա­րա­գա­յին 3 հո­գի­ներ՝ Է­լե­նա ­Խոր­վարդ (Ե. ­դա­սա­րան), ­Մա­րիա ­Պաղ­տա­սա­րեան (Դ. դա­սա­րան), Ար­մէն Ա­ւեր­թի­տիս (Ա. դա­սա­րան) եւ ա­նոնք դպ­րո­ցի տ­նօ­րէ­նու­հիին կող­մէ ստա­ցան գե­ղե­ցիկ նո­ւէր­ներ։ ­Յայտ­նենք նաեւ, որ սոյն ու­րախ ա­ռի­թին ներ­կայ էին նաեւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­հո­գե­ւոր հո­վիւն ու Հ.Գ.Խ.ի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին ­վար­չու­թեան ան­դա­մու­հի­ներ։  Դպ­րո­ցի տնօ­րէ­նու­թեան եւ ու­սուց­չա­կան կազ­մին կող­մէ կը շնոր­հա­ւո­րենք ­տիկ. ­Ռու­զան­նա ­Զա­քա­րեան-Ա­լեք­սա­նեա­նը, Է­լե­նա ­Խոր­վար­դը, ­Մա­րիա ­Պաղ­տա­սա­րեանն ու Ար­մէն Ա­ւեր­թի­տի­սը, մաղ­թե­լով ա­նոնց եր­ջա­նիկ եւ ու­րախ օ­րեր, ա­ռող­ջու­թիւն, յա­ջո­ղու­թիւն եւ փա­փաք­նե­րու ի­րա­կա­նա­ցում։