«­­Հա­մազ­գա­յին»ի ­­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի «­­Մա­սիս» պա­րա­խում­բը ար­դէն իսկ վե­րա­կազ­մո­ւած ու վե­րա­կանգ­նած վի­ճա­կի մէջ կը գտնո­ւի։ ­­Պա­րա­խում­բին մէջ կը պա­րեն ե­րի­տա­սարդ­ներ ու ե­րի­տա­սար­դու­հի­ներ։ ­­Պա­րա­խում­բին նպա­տա­կը մի՛շտ ե­ղած է ու կը շա­րու­նա­կէ մնալ՝ հայ մշա­կոյ­թը, հայ ա­րո­ւես­տը, հայ պա­րը հրամց­նել մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն՝ միշտ ե­կե­ղեց­ւոյ հո­վա­նիին տակ գտնո­ւե­լով ու մա­նա­ւանդ ա­ռանց ո­րե­ւէ ակն­կա­լի­քի։ «­­Մա­սիս» ­­Պա­րա­խում­բը այ­սօր ու­նի 20 ան­դամ-ան­դա­մու­հի­ներ, ո­րոնք ա­մէն Ե­րեք­շաբ­թի եւ Ուր­բաթ օ­րե­րը, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8։30էն 10։30, ե­կե­ղեց­ւոյ կից գտնո­ւող «­­Տէր-­­Զա­քա­րեան» սրա­հէն ներս պա­րի փոր­ձեր կը կա­տա­րեն ու, ա­մե­նա­կա­րե­ւո­րը, լաւ, ա­ռողջ եւ ու­րախ մթնո­լորտ կ’ան­ցը­նեն ի­րար հետ։
­­Յայտ­նենք, որ «­­Մա­սիս»ի պա­րի ու­սու­ցիչ­ներն են՝ ­­Ռա­ֆա­յէլ ­­Վար­դա­զա­րեան, ­­Յա­րութ ­­Յով­հան­նի­սեան եւ ­­Սար­գիս ­­Քիւր­տեան. իսկ ե­րաժշ­տա­կան պա­տաս­խա­նա­տու՝ Հ­րայր ­­Գա­նա­պե­տեան։ Ա­նոնք միա­սին, գոր­ծակ­ցա­բար եւ իւ­րա­քան­չիւ­րը իր հմտու­թեամբ, կը փոր­ձեն ի­րենց կա­րե­լին տալ մեր ե­րի­տա­սարդ-ե­րի­տա­սար­դու­հի­նե­րուն։ Ն­շենք, որ պա­րա­խում­բը ար­դէն զա­նա­զան շրջան­նե­րէ հրա­ւէր ստա­ցած է՝ ա­նոնց մօտ եւս իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րե­լու։
Հե­տե­ւա­բար ա­նոնք, ո­րոնք կ’ու­զեն եւ պատ­րաստ են մաս կազ­մե­լու «­­Հա­մազ­գա­յին»ի պա­րա­խում­բին, կրնան ան­մի­ջա­պէս կապ հաս­տա­տել ­­Ռա­ֆա­յէլ ­­Վար­դա­զա­րեա­նի (697-068-9211) կամ գա­ղու­թիս հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս Վրդ. ­­Փա­շա­յեա­նի (698-341-5025) հետ եւ ան­դա­մագ­րո­ւե­լու, որ­պէս­զի մեր ե­րի­տա­սարդ ու­ժե­րով շա­րու­նա­կենք մեր ժո­ղո­վուր­դին հրամց­նել հայ մշա­կոյ­թը, հայ ա­րո­ւես­տը եւ հայ պա­րը։

Թղ­թա­կից