Հ.Գ.Խ.ի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան» շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցը, ­Շա­բաթ` 17 ­Հոկ­տեմ­բեր 2020-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30-ին, իր 2020-21 ու­սում­նա­կան-կրթա­կան տա­րեշր­ջա­նի դռնե­րը ան­գամ մը եւս բա­ցաւ, ներ­կա­յու­թեամբ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս վրդ. ­Փա­շա­յեա­նի, դպրո­ցի տնօ­րէ­նու­թեան, ու­սուց­չա­կան կազ­մին եւ Հ.Գ.Խ.ի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան ան­դա­մու­հի­նե­րուն։ Ն­կա­տի առ­նե­լով ­Յու­նաս­տա­նի տա­րած­քին ու յատ­կա­պէս եւ մաս­նա­ւո­րա­բար ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ «­Քո­րո­նա» ժահ­րի տա­րա­ծումն ու պե­տա­կան մար­մին­նե­րու ո­րո­շած սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րը, ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ չկա­տա­րո­ւե­ցաւ բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, որ­պէս­զի ա­շա­կերտ­ներ քով-քո­վի չկանգ­նին։ Առ այդ, դպրո­ցի տնօ­րէ­նու­թեան կող­մէ դա­սա­րան­նե­րը դա­սա­ւո­րե­լէ ետք, հոգշ. հայր սուր­բը, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ դպրո­ցի տնօ­րէ­նու­հի՝ ընկ. ­Զա­պէլ ­Գալ­ֆա­յեա­նի, իւ­րա­քան­չիւր դա­սա­րան այ­ցե­լեց, բա­րի մաղ­թանք­ներ կա­տա­րեց եւ ա­շա­կերտ­նե­րուն հետ ար­տա­սա­նեց ­Տէ­րու­նա­կան ա­ղօթ­քը, ինչ­պէս նաեւ իւ­րա­քան­չիւր ա­շա­կեր­տի յանձ­նեց ա­ղօթ­քով լե­ցուն գու­նա­զարդ թղթիկ­ներ։ Իր կար­գին, տնօ­րէ­նու­հին իր խօս­քը ու­նե­ցաւ դպրո­ցի բաց­ման առ­թիւ եւ յա­ջո­ղու­թիւն ու բա­րի վե­րա­մուտ մաղ­թեց բո­լո­րին։
Ա­ւար­տին, հայր սուր­բը հան­դի­պե­ցաւ նաեւ դպրո­ցի տնօ­րէ­նու­թեան, ու­սուց­չա­կան կազ­մին ու Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան ան­դա­մու­հի­նե­րուն հետ եւ փո­խան­ցեց ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեա­նի հայ­րա­կան բա­րե­մաղ­թու­թիւն­ներն ու թե­լադ­րու­թիւն­նե­րը, դպրո­ցի բաց­ման առ­թիւ՝ հայ դպրո­ցի կա­րե­ւո­րու­թեան ու ա­նոր պահ­պան­ման մա­սին, յոր­դո­րե­լով բո­լո­րին հայ լե­զուն ա­նա­ղարտ պա­հե­լու, մշտա­կան կեր­պով օգ­տա­գոր­ծե­լու, ի­րենց հա­յու ինք­նու­թիւ­նը բարձր պա­հե­լու, յատ­կա­պէս ի­րենց օ­ճախ­նե­րէն ու մաս­նա­ւո­րա­բար ա՛յս դպրո­ցէն ներս։ Ան բարձ­րօ­րէն գնա­հա­տեց ա՛յն ծնող­նե­րը, ո­րոնք ի­րենց զա­ւակ­նե­րը կ’ու­ղար­կե՛ն նաեւ հայ դպրոց՝ հայ ըն­տա­նի­քի ջա­հը միշտ վառ պա­հե­լու վճռա­կա­մու­թեամբ։
Ի վեր­ջոյ, հայր սուր­բը դպրո­ցի մեծ ըն­տա­նի­քին՝ յա­նուն ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­կան խոր­հուր­դին կող­մէ բա­րի վե­րա­մուտ եւ յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րով լի տա­րեշր­ջան մը մաղ­թեց եւ իր օրհ­նու­թիւ­նը բաշ­խեց բո­լո­րին։

ԹՂԹԱԿԻՑ