Թեսաղոնիկէի ձեռնարկներու շարք

Ուր­բաթ` 23 Ապ­րիլ
ժա­մը 20.00-ին
Կ­լոր սե­ղա­նի առ­ցանց ե­լոյթ

«­Հա­մազ­գա­յին»ի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը
կը կազ­մա­կեր­պէ կլոր սե­ղա­նի առ­ցանց զրոյց նիւթ ու­նե­նա­լով՝

«Ապ­րում եւ յի­շո­ղու­թիւն. 1915-ի ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան
թո­ղած հետ­քը ա­րո­ւես­տին վրայ»

Ե­լոյթ կ­՚ու­նե­նան
­Տոքթ. Եոր­ղոս-Իու­լիոս ­Փա­փա­տո­փու­լոս, ե­րաժշ­տա­գէտ եւ դաշ­նա­կա­հար
Է­տո­ւարտ ­Սա­քա­յեան, գծագ­րող
­Տոքթ. Ար­մէ­նու­հի ­Գաս­պա­րեան-­Սա­րայ­տա­րի, ա­րո­ւես­տի հե­տա­զօ­տող
Զ­րոյ­ցին մաս պի­տի կազ­մեն նաեւ՝
Եան­նիս ­Քե­սո­փու­լոս, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի
հան­րա­յին կա­պե­րու պա­տաս­խա­նա­տու
­Յա­կոբ ­Ճե­լա­լեան, գրող
Կ­լոր սե­ղա­նի զրոյ­ցը պի­տի հա­մադ­րէ ընկ. ­Յո­վիկ ­Գա­սա­պեան

Ե­լոյ­թը պի­տի սփռո­ւի հա­մա­ցան­ցի վրայ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ
«YouTube»-ի եւ «Αρμενική Κοινότητα Θεσσαλονίκης» ­Դի­մա­տետ­րի է­ջե­րէն միա­ժա­մա­նակ։

­Շա­բաթ՝ 24 Ապ­րիլ
ժա­մը 12.00-ին
­Գո­հա­բա­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն
­Թե­սա­ղո­նի­կէի հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. Ս­տե­փա­նոս Ծ.Վրդ. ­Փա­շա­յեա­նի կող­մէ
­Ներ­կայ պիտի ըլ­լան պե­տու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ
­Խօսք՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի փոխ մարզ­պետ տի­կին Փ. ­Փա­թու­լի­տու
Արարողութեան աւարտին պիտի յաջորդէ դափնեպսակներու զետեղում
Թեսաղոնիկէի Գ. Զօրաբաժինի յուշարձանին առջեւ

Ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը պի­տի սփռո­ւի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ
«YouTube»-ի եւ «Αρμενική Κοινότητα Θεσσαλονίκης» ­Դի­մա­տետ­րի է­ջե­րէն։

­Ժա­մը 9.30 — 13.30
«­Հա­յաս­տան» սրահին մէջ Ա­րիւ­նա­տո­ւու­թիւն՝ ­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի «Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղին կող­մէ
­
Ժա­մը 20.00-ին
Ս­պի­տակ Աշ­տա­րա­կի լու­սա­ւո­րում

­Բո­ղո­քի նստա­ցոյց
Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան «­Սո­ղո­մոն ­Թեհ­լի­րեան» խում­բի ան­դամ­նե­րուն կող­մէ

ՀԱՄԵՐԳ
­Թե­սա­ղո­նի­կէի սիմ­ֆո­նիք նո­ւա­գա­խում­բին կող­մէ
ժա­մը 22.00-ին

­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հա­մեր­գաս­րա­հին
­Նո­ւա­գա­խում­բը կը ղե­կա­վա­րէ խմբա­վար ­Միլ­թոս ­Լո­ղիա­տիս
­Հայ­կա­կան մե­ղե­դի­նե­րով ե­լոյթ կ­՚ու­նե­նայ յու­նա­հայ համ­բա­ւա­ւոր սոփ­րա­նօ ­Սի­րան ­Չա­լը­քեան
Կ­՚աս­մուն­քեն Նիքոս ­Քո­լո­վոս (Հիւս. Յունաստանի Պետ. թատրոնի գեղար. տնօրէն)՝ յու­նա­րէն Ա­րաք­սիա ­Գա­նա­պե­տեան՝ հա­յե­րէն —
Ե­լոյ­թը պի­տի սփռո­ւի պե­տա­կան հե­ռա­տե­սի­լի ET-3 կա­յա­նէն

Ա­ւագ Եր­կու­շաբ­թի՝ 26 Ապ­րիլ
ժա­մը 21.00-ին
­Քա­ղա­քա­պե­տա­կան հե­ռա­տե­սի­լի TV 100 կա­յա­նէն եւ «­Մար­դոց պատ­մու­թիւն­ներ» յայ­տագի­րէն,
յա­տուկ ե­րիզ մը պի­տի սփռո­ւի նո­ւի­րո­ւած՝ ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան։
Գլ­խա­ւոր խմբա­գիր՝ Եա­նիս ­Քե­սո­փու­լոս

Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խումբ