­Թե­սա­ղո­նի­կէի հան­րա­յին փո­խադ­րա­կան հաս­տա­տու­թեան տնօ­րէն փրոֆ. Եոր­ղոս ­Քոնտ­րա­սի հրա­ւէ­րով, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի ան­դամ­ներ ­Պետ­րոս ­Հա­լա­ճեան եւ ­Սար­գիս ­Տա­կա­զեան տե­սակ­ցու­թիւն մը ու­նե­ցան տնօ­րէ­նին հետ, հաս­տա­տու­թեան գրա­սե­նեակ­նե­րէն ներս, ո­րուն ըն­թաց­քին ար­ծար­ծո­ւե­ցաւ ատրպէյ­ճա­նա­կան շրջա­նակ­նե­րուն կող­մէ հա­կա­հայ գո­վազ­դի հար­ցը։ Հաս­տա­տու­թեան կող­մէ նշո­ւե­ցան թե­սա­ղո­նի­կա­հայ հա­մայն­քին եւ հայ­րե­նա­կից­նե­րուն հետ բա­րե­կա­մա­կան կա­պե­րը, ինչ­պէս նաեւ առ­նո­ւած ան­մի­ջա­կան քայ­լե­րը՝ չե­ղար­կե­լու հա­մար հա­յու­թեան դէմ ուղ­ղո­ւած քա­րոզ­չա­կան սադ­րան­քը։
­Հայ դա­տի յանձ­նա­խու­մի ան­դամ­նե­րը ի­րենց գո­հու­նա­կու­թիւ­նը յայտ­նե­ցին կա­տա­րո­ւած քայ­լե­րուն մա­սին։