­Կի­րա­կի՝ 14 ­Յու­նո­ւար 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գէն ան­մի­ջա­պէս ետք, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Տիկ­նանց ­Միու­թեան ան­դա­մու­հի­նե­րուն, ե­կե­ղեց­ւոյ յա­րա­կից «­Տէր-­Զա­քա­րեան» սրա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցան 2018 տա­րո­ւան գա­թա­յի կտրման պաշ­տօ­նա­կան կա­տա­րումն ու պատ­շաճ հիւ­րա­սի­րու­թիւ­նը, ներ­կա­յու­թեամբ՝ թե­սա­ղո­նի­կա­հայ հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րու, ինչ­պէս նաեւ գա­ղու­թի բո­լոր հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու, կա­ռոյց­նե­րու եւ միու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն։ ­Պաշ­տօ­նա­կան կա­տա­րու­մին ներ­կայ էր նաեւ շրջա­նի ­Հո­գե­ւոր ­Հո­վի­ւը։
Ա­ռա­ջին հեր­թին, ­Տիկ­նանց ­Միու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի տիկ. ­Վեր­գին Ա­ւե­տի­սեան յու­նա­րէն լե­զո­ւով բա­րի գա­լուստ մաղ­թեց ներ­կա­նե­րուն, շնոր­հա­ւո­րեց բո­լո­րի ­Նոր ­Տա­րին եւ Ս. Ծ­նուն­դը եւ մաղ­թեց ա­ռող­ջու­թիւն, յա­ջո­ղու­թիւն եւ փա­փաք­նե­րու ի­րա­կա­նա­ցում։
Ա­պա՝ շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս Վրդ. ­Փա­շա­յեան հրա­ւի­րո­ւե­ցաւ իր սրտի խօս­քը փո­խան­ցե­լու ներ­կա­նե­րուն։ ­Հայր ­Սուր­բը նշեց, թէ՝ «այս օ­րե­րուն, երբ տա­կա­ւին կը շա­րու­նա­կենք զի­րար ող­ջու­նել ­Նոր ­Տա­րո­ւան եւ Ս. Ծնն­դեան բա­րե­մաղ­թանք­ներ կա­տա­րե­լով, ա­հա­ւա­սիկ ան­գամ մը եւս կը հա­ւա­քո­ւինք եւ կը կա­տա­րենք ա­ւան­դա­կան գա­թա­յի կտրու­մը. կար­ծէք գա­թա՛ն մեզ կը հա­մախմ­բէ՝ ի­րա­րու ա­ւե­լի մօ­տե­նա­լու, զի­րար ա­ւե­լի ճանչ­նա­լու եւ ի­րա­րու հետ լաւ ու սերտ յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ մշա­կե­լու…։
­Միշտ կողք-կող­քի մնանք, զի­րար սի­րենք, նե­րենք եւ նոյն ո­գիով շա­րու­նա­կենք մեր ծա­ռա­յու­թիւ­նը բե­րել մեր ժո­ղո­վուր­դին…»։ Ան ան­գամ մը եւս շնոր­հա­ւո­րեց բո­լո­րը անխ­տիր, ինչ­պէս նաեւ ­Տիկ­նանց ­Միու­թեան ան­դա­մու­հի­նե­րը եւ, ա­ռի­թը օգ­տա­գոր­ծե­լով, յի­շեց յա­ջորդ օ­րո­ւան ­Սուրբ ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պե­տի տօ­նը՝ շնոր­հա­ւո­րե­լով բո­լոր ­Յով­հան­նէս եւ ­Կա­րա­պետ ա­նուն կրող­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ նա­խօ­րեա­կին՝ մեր տի­րոջ ­Յի­սուս Ք­րիս­տո­սի ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նին ա­ռի­թով, շնոր­հա­ւո­րեց նաեւ բո­լոր Էմ­մա­նո­ւէլ, Ք­րիս­տոս, Ա­ւե­տիս, ­Նա­զա­րէթ, Մկր­տիչ, Օն­նիկ ա­նուն կրող­նե­րը եւ բո­լո­րին մաղ­թեց ա­ռող­ջու­թիւն, յա­ջո­ղու­թիւն եւ շա՜տ տա­րի­ներ։
Ա­ւար­տին, ­Տիկ­նանց ­Միու­թեան ան­դա­մու­հի­նե­րը, ­Հայր ­Սուր­բին հետ միա­սին կտրե­ցին 2018 տա­րո­ւան գա­թան եւ բաժ­նե­ցին ներ­կա­նե­րուն։