­Կի­րա­կի՝ 5 ­Փետր­վար 2017ին, «Վ. եւ Վ. ­Տէր-­Զա­քա­րեան» սրա­հէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Գ.Խ. ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «ԱՆԻ» մաս­նա­ճիւ­ղի անդ­րա­նիկ ան­դա­մա­կան ժո­ղո­վը եւ ­Գա­թա­յի կտրու­մը։
Ըստ Օ­րա­կար­գին՝ ըն­կե­րու­հի ­Սիլ­վա ­Գա­սե­մեան բա­ցաւ ժո­ղո­վը եւ իր ող­ջոյ­նի խօս­քը ուղ­ղեց բո­լոր ներ­կա­նե­րուն՝ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նե­լով, թէ բո­լորն ալ, ան­տե­սե­լով երկ­րին մէջ տագ­նա­պա­լի տնտե­սա­կան ճգնա­ժա­մը, կը շա­րու­նա­կեն ա­մուր կանգ­նիլ միու­թեանս կող­քին եւ սա­տա­րել մե­զի՝ մեր ազ­գօ­գուտ գոր­ծու­նէու­թեան մէջ։
Այ­նու­հե­տեւ, ընկ. Ի­րէն ներ­կա­յա­ցուց միու­թեան ե­ռամ­սեայ գոր­ծու­նէու­թեան հա­մա­ռօտ տե­ղե­կա­գի­րը՝ յատ­կա­պէս անդ­րա­դառ­նա­լով ­Նոր ­Տա­րո­ւան պա­զա­րի կա­տա­րեալ յա­ջո­ղու­թեան եւ կազ­մա­կեր­պու­մին՝ հա­մա­գոր­ծակ­ցա­բար դպրո­ցի նո­րաս­տեղծ ծնո­ղա­կան միու­թեան հետ։
Իսկ ընկ. Ան­նա ­Կա­սա­պին ներ­կա­յա­ցուց նիւ­թա­կան հա­մա­ռօտ տե­ղե­կա­գի­րը։ Ըն­կե­րու­հի ­Գա­սե­մեան ան­դամ­նե­րուն ներ­կա­յա­ցուց նաեւ վար­չու­թեան քա­ռամ­սեայ գոր­ծու­նէու­թեան ձեռ­նարկ­նե­րու յայ­տա­գի­րը եւ ան­գամ մը եւս խնդրեց ներ­կա­նե­րէն ի­րենց մաս­նակ­ցու­թեամբ ա­ջակ­ցե­լու մեր միու­թեան։
Այ­նու­հե­տեւ, խօս­քը փո­խան­ցո­ւե­ցաւ Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի ըն­կե­րու­հի ­Նո­ւէր ­Տե­րէ­յեա­նին, որ իր հեր­թին ող­ջու­նեց ներ­կա­նե­րը եւ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց «ԱՆԻ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան՝ նման գե­ղե­ցիկ հա­ւաք կազ­մա­կեր­պե­լուն հա­մար, իսկ այ­նու­հե­տեւ յանձ­նեց «Հ.Օ.Մ.»ի կրթա­թօ­շա­կը ­Ռաի­սա Ա­րու­թիւ­նո­վա­յին՝ ա­նոր մաղ­թե­լով յա­ջո­ղու­թիւն­ներ ա­մէն աս­պա­րէ­զի մէջ։
­Վար­չու­թեան կող­մէ ­Հայր ­Սուր­բը հրա­ւի­րո­ւե­ցաւ իր խօս­քը ուղ­ղե­լու ներ­կա­նե­րուն, իսկ միաս­նա­կան ա­ղօթ­քէն ետք՝ վար­չու­թիւ­նը կտրեց գա­թան։
­Ժո­ղո­վը բազ­մա­մարդ էր, բա­ւա­կան ջերմ եւ մտեր­միկ մթնո­լոր­տին մէջ, ինչ որ դրա­կան ար­ձա­գանգ գտաւ թէ՛ վար­չու­թեան եւ թէ միու­թեան ան­դամ­նե­րու սիր­տե­րուն մէջ։
Ըն­կե­րու­հի­նե­րու վարձ­քը կա­տար։

ԲԱԺՆԵԼ
Նախորդ յօդուածըԱր­ցա­խ
Յաջորդ յօդուածըՓարնիթա լեռ 1936