­Շա­բաթ՝ 19 ­Յու­նո­ւար 2019ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 12ին, Հ.Գ.­Խա­չի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թիւ­նը վա­յե­լող ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան» շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցի տնօ­րէ­նու­թիւնն ու ու­սուց­չա­կան կազ­մը ի­րենց ­Նոր ­Տա­րո­ւան ա­ռա­ջին շա­բա­թը, Ու­սուց­չա­րա­նէն ներս, կտրե­ցին ի­րենց գա­թան՝ ի­րա­րու հետ բա­րե­մաղ­թանք­ներ ու շնոր­հա­ւո­րու­թիւն­ներ փո­խա­նա­կե­լով։ ­Գա­թա­յի մէջ գտնո­ւող մե­տա­ղադ­րա­մը յայտ­նո­ւե­ցաւ դպրո­ցի ու­սու­ցիչ­նե­րէն տիկ. ­Մա­րիամ ­Դա­նիէ­լեա­նի մօտ եւ ան դպրո­ցի տնօ­րէ­նու­հիին կող­մէ ստա­ցաւ գե­ղե­ցիկ նո­ւէր մը։
­Յայտ­նենք, որ սոյն ու­րախ ա­ռի­թին ներ­կայ էին նաեւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­Հո­գե­ւոր ­Հո­վիւն ու Հ.Գ.Խ.ի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան ան­դա­մու­հի­ներ։
Դպ­րո­ցի տնօ­րէ­նու­թիւնն ու ու­սուց­չա­կան կազ­մը շնոր­հա­ւո­րե­ցին տիկ. ­Մա­րիամ ­Դա­նիէ­լեա­նը՝ մաղ­թե­լով ա­նոր եր­ջա­նիկ եւ ու­րախ օ­րեր, ա­ռող­ջու­թիւն, յա­ջո­ղու­թիւն եւ փա­փաք­նե­րու ի­րա­կա­նա­ցում։