­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հայ Գթութեան Խաչի հո­վա­նա­ւո­րութիւ­նը վա­յե-լող ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան» ­Ծաղ­կոց ­շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցին, ­Շա­բաթ՝ 21 Ապ­րիլ 2018ի ա­ռա­ւօտեան ժա­մը 11։30ին, ­Հայոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 103րդ­ ա­մեա­կի ծի­րէն ներս, դպրո­ցի ա­շա­կերտ­նե­րը բո­ղո­քի լուռ ցոյ­ցով ու եր­թով, դպ­րո­ցէն դէ­պի հա­րաւ գա­ցող ճա­նա­պար­հով, քայ­լար­շաւ կա­տա­րե­ցին: Այս ձեւով ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րին Հ. Յ. Դ. ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. ­Թեհ­լի­րեան» Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան կազ­մա­կեր­պած տա­ղա­ւա­րին՝ «Ս­պի­տակ Աշ­տա­րակ»ին առ­ջեւ, ներ­կա­յու­թեամբ ծնող­նե­րու, ու­սու­ցիչ­նե­րու, հայ­րե­նա­կից­նե­րու, շրջա­նէն ներս գոր­ծող միու­թիւն­նե­րու, հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու եւ կա­ռոյց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու, ինչ­պէս նաեւ մշա­կու­թա­սէր հա­ւա­տա­ցեալ հոծ բազ­մու­թեան։ ­Ներ­կայ էր նաեւ շրջա­նիս հո­գե­ւոր հո­վի­ւը։ Ա­շա­կերտ­նե­րը ի­րենց ու­սու­ցիչ­նե­րուն հսկո­ղու­թեամբ, ներ­կա­յա­ցու­ցին հայ­կա­կան ա­ւան­դա­կան պա­րեր, ար­տա­սա­նու­թիւն­ներ եւ ազ­գա­յին եր­գեր։
Ա­ւար­տին, ա­նոնք ­հայ­կա­կան դրօ­շա­կի ե­րեք գոյ­նե­րով փու­չիկ­ներ ար­ձա­կե­ցին դէ­պի եր­կինք, զանոնք նո­ւի­րելով Ս. ­նա­հա­տակ­նե­րու յի­շա­տա­կին։

Թղ­թա­կից