­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 16 ­Սեպ­տեմ­բե­րէն, յու­նա­կան կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը գոր­ծադ­րու­թեան մէջ դրաւ ա­ւե­լի խիստ կա­նոն­ներ, ա­ռաջ­քը առ­նե­լու հա­մար թա­գա­վա­րա­կի հետզ­հե­տէ տա­րա­ծո­ւող վտան­գին, յատ­կա­պէս Ատ­տի­կէի շրջա­նին հա­մար, որ լուրջ մտա­հո­գու­թիւն ստեղ­ծած է պե­տա­կան ա­ռող­ջա­պա­հա­կան սպա­սար­կու­թիւն­նե­րուն մօտ։ Մ­տա­հո­գիչ աս­տի­ճա­նի հա­սած են օ­րա­կան վա­րա­կում­նե­րը, իսկ ա­ռող­ջա­պա­հա­կան հա­մա­կար­գը մեծ ճնշու­մի տակ կը գտնուի, քա­նի որ հետզ­հե­տէ կը բազ­մա­նան ծանր հի­ւանդ­նե­րու պա­րա­գա­նե­րը, ո­րոնք կը խնա­մո­ւին պե­տա­կան հի­ւան­դա­նոց­նե­րու յա­տուկ բա­ժին­նե­րուն մէջ։ Ն­շենք, որ ներ­կա­յիս հսկո­ղու­թեան տակ գտնո­ւող 4.089 վա­րա­կում­նե­րու կէ­սը ար­ձա­նագրո­ւած է Ատ­տի­կէի մէջ։ Այս բո­լո­րին վրայ, պէտք է նաեւ նկա­տի ու­նե­նալ վար­ժա­րան­նե­րու վե­րա­բա­ցու­մը, ուր հոն եւս մտա­հո­գիչ կը դառ­նայ հա­ւա­նա­կան վա­րա­կու­մի պայ­ման­նե­րու ստեղ­ծու­մը, ե­թէ պե­տու­թեան կող­մէ սահ­մա­նո­ւած ա­ռող­ջա­պա­հա­կան կա­նոն­նե­րը խախ­տին կամ թե­րի կեր­պով գոր­ծադ­րո­ւին։
­Յատ­կա­պէս Ա­թէն­քի եւ ա­նոր շրջան­նե­րուն հա­մար պե­տու­թեան կող­մէ յայ­տա­րա­րո­ւած ա­ւե­լի խիստ կա­նոն­նե­րու շրջա­գի­ծին մէջ, այ­լեւս պար­տա­ւո­րիչ կը դառ­նայ դի­մա­կի գոր­ծա­ծու­թի­նը սե­փա­կան եւ հան­րա­յին ներ­քին ու ար­տա­քին վայ­րե­րուն, շար­ժա­պատ­կեր­նե­րու եւ թատ­րոն­նե­րու սրահ­նե­րուն, հան­րա­յին բաց շու­կան­նե­րու մէջ, իսկ ճա­շա­րան­նե­րուն մէջ իւ­րա­քան­չիւր սե­ղա­նի շուրջ ար­տօ­նո­ւած ա­ռա­ւե­լա­գոյն թի­ւը կը սահ­մա­նա­փա­կո­ւի 6 ան­ձե­րու։
Այս կա­նոն­նե­րը ի զօ­րու պի­տի ըլ­լան մին­չեւ ­Սեպ­տեմ­բե­րի վեր­ջը, սա­կայն կա­ռա­վա­րու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը` Ս.­Փե­ցաս յայտ­նեց, թէ սե­ղա­նի վրայ է Ատ­տի­կէի մէջ նոյ­նիսկ ամ­բող­ջա­կան փա­կու­մի հա­ւա­նա­կա­նու­թիւ­նը, ո­րով­հե­տեւ, ըստ մաս­նա­գէտ­նե­րուն, օ­րա­կան վա­րա­կում­նե­րու ըն­թաց­քը լուրջ վտանգ մը կը ներ­կա­յաց­նէ հան­րա­յին ա­ռող­ջու­թեան հա­մար։
­Կա­ռա­վա­րու­թեան բան­բե­րը ներ­կա­յա­ցուց նաեւ այլ եր­կիր­նե­րու պատ­կե­րը, նշե­լով թէ ա­մէն տեղ նշմա­րո­ւած է վա­րա­կում­նե­րու ան­սան­ձե­լի կա­ցու­թիւն եւ ընդգ­ծեց, որ յա­ջորդ վեց ա­միս­նե­րու ժա­մա­նա­կը բա­ւա­կան դժո­ւար շրջան մը կը նկա­տո­ւի, ուր յայտ­նի պի­տի ըլ­լան նաեւ հե­տա­գայ քայ­լե­րը։