­Կեդ­րո­նա­կան ընտ­րա­կան յանձ­նա­խում­բը ներ­կա­յա­ցուց Ե­րե­ւա­նի Ա­ւա­գա­նիի ընտ­րու­թիւն­նե­րու քո­ւէար­կու­թեան նախ­նա­կան ար­դիւնք­նե­րը:
Ար­դիւնք­նե­րը ներ­կա­յա­ցո­ւե­ցան ըստ ընտ­րա­կան տե­ղա­մա­սե­րու, տա­րած­քա­յին ընտ­րա­կան յանձ­նա­խում­բե­րու սպա­սարկ­ման տա­րածք­նե­րու եւ ընտ­րա­կան տա­րածք­նե­րու:
Այս­պի­սով`« Ելք» կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րու ­Դա­շին­քը ստա­ցաւ 61.564 ձայն, որ կը կազ­մէ ընտ­րող­նե­րու 21,06 առ հա­րիւ­րը, «Եր­կիր ­Ծի­րա­նի» կու­սակ­ցու­թիւ­նը` 22.724 ձայն, այ­սինքն` 7,71 առ հա­րիւ­րը, ­Հան­րա­պե­տա­կան ­Կու­սակ­ցու­թիւ­նը` 208.013 ձայն կամ ընտ­րող­նե­րու 71,16 առ հա­րիւ­րը:
­Նախ­նա­կան տո­ւեալ­նե­րով` Ե­րե­ւա­նի մէջ ընտ­րե­լու ի­րա­ւունք ու­նե­ցող 842.147 քա­ղա­քա­ցի­նե­րէ ընտ­րու­թեան մաս­նակ­ցե­ցաւ 345.226 ընտ­րող, որ կը կազ­մէ մաս­նակ­ցու­թեան 40,99 առ հա­րիւ­րը: Այս մա­սին կեդ­րո­նա­կան ընտ­րա­կան յանձ­նա­խում­բի նստա­վայ­րէն յայտ­նեց յանձ­նա­խում­բի նա­խա­գահ ­Տիգ­րան ­Մու­կու­չեան: Ան ը­սաւ, որ ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8:00ին փա­կո­ւած են բո­լոր ընտ­րա­տե­ղա­մա­սե­րը եւ սկսած է հա­շո­ւար­կի հո­լո­վոյ­թը:

­Նա­խա­գահ ­Սարգ­սեան քո­ւէար­կեց «յա­նուն լաւ Ե­րե­ւա­նի»

­Նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան իր կնոջ` ­Ռի­թա ­Սարգ­սեա­նի հետ ­Կի­րա­կի ա­ռա­ւօ­տեան մայ­րա­քա­ղա­քի թիւ 9/18 ընտ­րա­տե­ղա­մա­սին մէջ մաս­նակ­ցե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի Ա­ւա­գա­նիի ընտ­րու­թիւն­նե­րու քո­ւէար­կու­թեան:
Ընտ­րա­տե­ղա­մա­սին մէջ պա­տաս­խա­նե­լով լրագ­րող­նե­րու այն հար­ցում­նե­րուն, թէ Ե­րե­ւա­նի մէջ ի՞նչ պի­տի փո­խո­ւի, ե­թէ ­Տա­րօն ­Մար­գա­րեան ընտ­րո­ւի քա­ղա­քա­պե­տի պաշ­տօ­նին՝ հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հը ը­սած է.- Ե­րե­ւա­նը ա­ւե­լի լաւ պի­տի ըլ­լայ: ­Մէկ այլ հար­ցու­մի մը, թէ յա­նուն ին­չի՞ քո­ւէար­կած է, նա­խա­գա­հը պա­տաս­խա­նած է.- յա­նուն լաւ Ե­րե­ւա­նի:

­Մի­ջա­դէպ` Հ.Հ.Կ.ի ընտ­րա­կան գրա­սե­նեա­կին մէջ

­Միւս կող­մէ՝ Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պե­տի թեկ­նա­ծու ­Զա­րու­հի ­Փոս­տան­ջեան մտած է Ա­ւան վար­չա­կան շրջա­նի Հ.Հ.Կ. ընտ­րա­կան գրա­սե­նեա­կի կեդ­րոն եւ պա­հան­ջած է բա­նալ դա­րակ­նե­րը: ­Փոս­տան­ջեան ը­սած է, թէ այդ­տեղ ցու­ցակ­ներ կը պա­հո­ւին:
Ոս­տի­կան­նե­րը յոր­դո­րած են ­Փոս­տան­ջեա­նը, որ լքէ ընտ­րա­կան գրա­սե­նեա­կի տա­րած­քը, սա­կայն ան չէ են­թար­կո­ւած: Ոս­տի­կան­նե­րը ­Փոս­տան­ջեա­նի թե­ւե­րէն քա­շե­լով դուրս հա­նած են զինք տա­րած­քէն, փոր­ձած են բեր­ման են­թար­կել, յոր­դո­րած են զայն ոս­տի­կա­նու­թեան ինք­նա­շարժ նստիլ, բայց ան չէ են­թար­կո­ւած հրա­հան­գին: