­Կի­րա­կի՝ 26 ­Մա­յիս 2019ին, ­Յու­նաս­տա­նի եւ Եւ­րո­պա­յի տա­րած­քին, տե­ղի ու­նե­ցան Եւ­րո­պա­կան ­Խորհր­դա­րա­նի ընտ­րու­թիւն­նե­րը։
­Մին­չեւ ա­ռա­ւօտ հրա­պա­րա­կո­ւած ար­դիւնք­նե­րուն հա­մա­ձայն, գլխա­ւոր կու­սակ­ցու­թեանց հա­մար կը պար­զո­ւի հե­տե­ւեալ պատ­կե­րը`
Ν.Δ. — Նոր Հան­րա­պե­տու­թիւն` 33,25%
ΣΥΡΙΖΑ — ՍԻՐԻԶԱ` 23,81%
­­ΚΙΝΑΛ — ՔԻՆԱԼ` 7,44%
ΚΚΕ — ՔՔէ` 5,58%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ — ՈՍԿԻ ԱՐՇԱԼՈՅՍ՝ 4,85%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ — ՅՈՒՆԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄ`4,10%
ΜΕΡΑ 25 — ՄԷՐԱ 25` 3,08%
­Նոյն օ­րը, ­Յու­նաս­տա­նի տա­րած­քին, տե­ղի ու­նե­ցան նաեւ մար­զա­յին եւ քա­ղա­քա­պե­տա­կան ընտ­րու­թիւն­ներ։
Եւ­րո­պա­կան ­Խորհր­դա­րա­նի եւ մար­զա­յին-քա­ղա­քա­պե­տա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րը յա­տուկ նշա­նա­կու­թիւն կը ստա­նան հա­յու­թեան հա­մար, մաս­նա­ւո­րա­պէս Եւ­րո­պա­կան ­Խորհր­դա­րա­նին մէջ ­Հա­յաս­տա­նի ու ­Հայ ­Դա­տի հար­ցե­րուն զօրավիգ կանգնելու հա­մար հայասէր ե­րես­փո­խան­նե­րու ընտրութեամբ։
­Տե­ղա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րու պա­րա­գա­յին, յատ­կա­պէս հա­յա­շատ շրջան­նե­րուն հա­մար, յու­նա­հա­յու­թիւ­նը կա­րե­ւո­րու­թեամբ կ­՚ակն­կա­լէ հա­յա­սէր թեկ­նա­ծու­նե­րու ընտ­րու­թիւ­նը՝ մար­զա­յին եւ քա­ղա­քա­պե­տա­կան պաշ­տօն­նե­րուն վրայ։
Այս ան­գամ, հա­յա­շատ շրջան­նե­րու մար­զա­յին եւ քա­ղա­քա­պե­տա­կան ընտ­րու­թեանց մեծ թի­ւով հայ­կա­կան ծա­գում ու­նե­ցող թեկ­նա­ծու­ներ եւս մաս կազ­մե­ցին զա­նա­զան խմբա­ւո­րում­նե­րու ընտ­րա­կան ցան­կե­րուն։
Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը, ընտ­րու­թիւն­նե­րէն ա­ռաջ, հրա­պա­րա­կա­յին յա­տուկ յայ­տա­րա­րու­թեամբ «Ա­զատ Օր»ին մէջ, մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն կը թե­լադ­րէր ի­րենց նա­խընտ­րու­թիւ­նը ցոյց տա­լու այն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն, ո­րոնք նախ­կին գոր­ծու­նէու­թեամբ կամ ա­պա­գա­յի խոս­տում­նա­լից ըն­թաց­քով կը հա­մո­զեն՝ թէ յա­ջոր­դող քա­ռա­մեա­կին, ա­նոնք ի­րենց ու­ժե­րը պի­տի լա­րեն՝ ի սպաս հայ ժո­ղո­վուր­դի եւ յու­նա­հա­յու­թեան ակն­կա­լու­թիւն­նե­րուն։
­Նաեւ՝ նոյն յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ կը նշո­ւէր, թէ՝ Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը զօ­րա­վիգ կը կանգ­նի հայ­կա­կան ծա­գու­մով բո­լոր մեր ազ­գա­կից թեկ­նա­ծու­նե­րուն։