Քա­նի մը օ­րէ ի վեր Ա­թէնք կը գտնո­ւի ­Հա­յաս­տա­նի ­Ման­կա­վար­ժա­կան հա­մալ­սա­րա­նի հա­մաշ­խար­հա­յին պատ­մու­թեան ամ­պիո­նի տնօ­րէն փրոֆ. ­Խա­չա­տուր Ս­տե­փա­նեան, որ իր գի­տա­հե­տա­զօ­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րու ծիրէն ներս պի­տի ու­սում­նա­սի­րէ յու­նա­հայ գա­ղու­թի պատ­մու­թեան հետ առն­չո­ւող նիւ­թեր, ինչ­պէս նաեւ դա­սա­խօ­սու­թիւն­ մը պի­տի տայ ­Յու­նաս­տա­նի պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նին մէջ։
Նախատեսուած էր, որ ընկ. ­Խա­չա­տուր Ս­տե­փա­նեան պի­տի ներ­կա­յացնէր պատ­մա­կան բնոյ­թի եր­կու շա­հե­կան դա­սա­խօ­սու­թին­ներ, ո­րոնք կապ ու­նին 1918-1920 տա­րի­նե­րու ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան պատ­մու­թեան հետ։
Ա­ռա­ջին դա­սա­խօ­սու­թիւ­նը նիւթ ունենալով «­Թուր­քիա եւ Անդր­կով­կա­սը 1918-ին» պի­տի ներ­կա­յա­ցո­ւէր այ­սօր, սակայն հա­մալսա­րանները փակ պահելու՝ վերջին պահուն առնուած որոշումին պատճառով, ընկերոջ ներկայացումը առկախուած է: Երկ­րորդ դա­սա­խօ­սու­թիւ­նը պի­տի տրո­ւի Ե­րեք­շաբ­թի, 22 ­Նո­յեմ­բե­րի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6-ին, Ա­թէն­քի հա­մալսա­րա­նի մայր շէն­քի «Ալ­քիս Ար­ղի­րիա­տիս» ամ­փի­թատ­րո­նին մէջ (­Փա­նե­թիս­թի­միու 30), նիւթ ու­նե­նա­լով «­Հա­յաս­տա­նի խորհրդայ­նա­ցու­մը»։
Ն­շենք, որ ընկ. ­Խա­չա­տուր Ս­տե­փա­նեան ա­ռի­թը պի­տի ու­նե­նայ այ­ցե­լե­լու գա­ղու­թա­յին կա­ռոյց­նե­րը եւ մօ­տէն ծա­նօ­թա­նա­լու ա­նոնց գործու­նէու­թեան։ ­Նաեւ, ­Շա­բաթ, 12 ­Նո­յեմ­բե­րին, ան խօ­սողն էր Հ.Յ.Դ հիմ­նադ­րու­թեան 132-ա­մեա­կի ե­լոյ­թի ըն­թաց­քին։