Ա­մե­րի­կա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ ­Հել­լէն-Ա­մե­րի­կեան ­Ղե­կա­վար­ման ­Խոր­հուր­դը եւ Ա­մե­րի­կա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը միա­ցեալ ար­շա­ւի մը նա­խա­ձեռ­նած են՝ կան­խար­գի­լե­լու հա­մար ար­դիա­կան «Էֆ. 35» տի­պի օ­դա­նա­ւեր ­Թուր­քիոյ վա­ճա­ռե­լու ծրա­գի­րը։
Ն­կա­տի ու­նե­նա­լով, որ վա­ճառ­քի ո­րո­շու­մը պէտք է վա­ւե­րա­ցո­ւի ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու ­Ծե­րա­կոյ­տին կող­մէ, նշեալ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րը ծե­րա­կու­տա­կան­նե­րուն կ­՛ազ­դա­րա­րեն նման քայ­լի մը ու­նե­նա­լիք վտան­գա­ւոր հե­տե­ւանք­նե­րուն մա­սին, յատ­կա­պէս ա՛յս օ­րե­րուն, երբ ­Թուր­քիոյ ան­հա­ւա­սա­րակ­շիռ իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը կրնան այդ օ­դա­նա­ւե­րը գոր­ծա­ծել ոչ միայն ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու դաշ­նա­կից պե­տու­թեանց, նե­րա­ռեալ՝ ­Կիպ­րո­սի, ­Յու­նաս­տա­նի, Իս­րա­յէ­լի եւ ­Հա­յաս­տա­նի, այլ նոյ­նիսկ ­Սու­րիա գտնո­ւող ա­մե­րի­կեան ու­ժե­րուն դէմ։
Ա­նոնք նաեւ կ­՛ազ­դա­րա­րեն, թէ մեծ հա­ւա­նա­կա­նու­թիւն կայ, որ այս օ­դա­նա­ւե­րուն գե­րար­դիա­կան ար­հես­տա­գի­տու­թիւ­նը թրքա­կան կող­մէն անց­նի ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու մրցա­կից ­Ռու­սիոյ եւ Ի­րա­նի զի­նո­ւո­րա­կան ու­ժե­րուն։
Այս վա­ճառ­քին դէմ քուէար­կե­լու հա­մար ձեր շրջա­նի ծե­րա­կու­տա­կա­նին կրնաք դի­մել՝ այ­ցե­լե­լով http://anca.org/NoJetsForTurkey կայ­քէ­ջը։