ՍՈՖԻԱ ՅԱԿՈԲԵԱՆ — «­Հո­րի­զոն»

Ան­կախ նրա­նից, թէ ­Յու­լի­սի 16ին ­Թուր­քիա­յում տե­ղի ու­նե­ցած յե­ղաշրջ­ման փոր­ձը բե­մա­կա­նա­ցո­ւած էր, թէ ոչ, մէկ բան ակն­յայտ է. Էր­տո­ղանն այս պատ­մու­թեան մի­ջից դուրս ե­կաւ ա­ւե­լի հզօր, ա­ւե­լի ան­վախ, ա­պա­հո­վեց իր հե­տա­գայ ան­սահ­ման լիա­զօ­րու­թիւն­նե­րը երկ­րի կա­ռա­վար­ման հար­ցում, կարճ ա­սած՝ նա գրե­թէ օս­մա­նեան «բա­տի­շահ» (թա­գա­ւոր) է:

Այլ կերպ ա­սած` նա եր­բե­ւէ այս­քան մօտ չի ե­ղել իր ե­րա­զան­քին, ինչ­պէս այ­սօր:
Փաս­տա­ցի ­Յու­լի­սի 16ից յե­տոյ այ­լեւս նրա ձեռ­քե­րում են երկ­րի ե­րեք հիմ­նա­կան քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րը, ամ­բող­ջո­վին հնա­զան­դե­ցո­ւած է բա­նա­կը, մա­մու­լը եւ, ա­մե­նա­կա­րե­ւո­րը` հա­սա­րա­կու­թեան մեջ Էր­տո­ղա­նի ա­ռանց այդ էլ բարձր վար­կա­նի­շը ար­դէն իսկ հաս­նում է ամ­պե­րին:

Կա­րող ենք ա­սել, որ ե­թէ այս յե­ղաշրջ­ման փորձն ի­րա­կան էր, ա­պա հե­ղի­նակ­նե­րը ա­ւե­լի մեծ լա­ւու­թիւն ա­նել չէին կա­րող Էր­տո­ղա­նին, իսկ ե­թէ ոչ` ա­պա Էր­տո­ղա­նը մեր ժա­մա­նակ­նե­րի ա­մե­նա-ար­կա­ծախն­դիր, ա­մե­նա­փա­ռա­սէր, դա­ժան եւ, ցա­ւօք սրտի, քա­րիզ­մա­թիք (ա­ռինք­նող) ու բախ­տա­ւոր ա­ռաջ­նորդ­նե­րից է:
Այս նշա­նա­կա­լից յաղ­թա­նա­կը Էր­տո­ղան տա­րաւ իր ձեռ­քում ե­ղած ե­րեք կա­րե­ւո­րա­գոյն գոր­ծօն­նե­րի շնոր­հիւ, ո­րոնց վրայ նա աշ­խա­տել է մէկ տաս­նա­մեա­կից ա­ւել:

Դ­րանք են` հո­գե­ւո­րա­կա­նու­թիւ­նը, ե­րեք հիմ­նա­կան քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րի ա­ջակ­ցու­թիւ­նը, մա­մու­լը:
Ա­ռա­ջի­նի դէպ­քում գործ ու­նենք մի հա­մա­կար­գի հետ, որն ի սկզբա­նէ սնու­ցո­ւել ու թափ է հա­ւա­քել հէնց Էր­տո­ղա­նից՝ վեր­ջին 15 տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում:

Իշ­խող կու­սակ­ցու­թիւնն, ի դէմս Էր­տո­ղա­նի, ա­ռա­ջինն էր, ո­րը կոտ­րե­լով Ա­թա­թուր­քի ստեղ­ծած գա­ղա­փա­րա­խօ­սու­թեան մի քա­նի կա­րե­ւոր ա­ռանցք­ներ, կրօ­նը բե­րեց, կամ ա­ւե­լի ճիշդ վե­րա­դարձ­րեց ­Թուր­քիա­յի քա­ղա­քա­կան դաշտ:
Իշ­խող կու­սակ­ցու­թեան կա­ռա­վար­ման տա­րի­նե­րին մզկի­թից հնչող է­զա­նի ձայ­նը ­Թուր­քիա­յում բարձ­րա­նում էր ի­մամ­նե­րի աշ­խա­տա­վար­ձե­րին զու­գա­հեռ, իսկ այդ ըն­թաց­քում սնան­կա­ցող մշա­կու­թա­յին ա­կումբ­նե­րի, թատ­րոն­նե­րի ու մաս­նա­ւոր քո­լէճ­նե­րի տե­ղում սնկի պէս ա­ճում էին ­Ղու­րա­նի դա­սեր կազ­մա­կեր­պող հաս­տա­տու­թիւն­ներն ու պե­տա­կան «Ի­մամ ­Հա­թիփ» կրօ­նա­կան դպրոց­նե­րը:

15 տա­րո­ւայ ծայ­րա­յե­ղա­կան իս­լա­մա­կան քա­րոզ­չու­թիւ­նից յե­տոյ, 2016 թ­.ի ­Յու­լի­սի 16ի դրու­թեամբ, ար­դէն ա­ճել էր, հա­սու­նա­ցել էր այն սե­րուն­դը, ո­րը կը պառ­կէր զի­նո­ւո­րա­կան տան­կե­րի դի­մաց` իր սի­րե­լի նա­խա­գա­հի իշ­խա­նու­թիւ­նը պա­հե­լու հա­մար եւ, «Ալ­լա­հու Էք­պեր» գո­ռա­լով, տան­ջա­մահ կ­՚ա­նէր ան­գամ սե­փա­կան երկ­րի զի­նո­ւո­րին:

Այս­տեղ պէտք է նշել, որ քե­մա­լիզ­մը ­Թուր­քիա­յում, ո­րի գա­ղա­փա­րա­խօ­սու­թեան մէջ ա­ռաջ­նա­յին տեղ էր զբա­ղեց­նում զի­նո­ւո­րա­կա­նու­թեան, բա­նա­կի կա­տա­րեալ հե­րո­սա­ցումն ու մե­ծա­րու­մը, իր մահ­կա­նա­ցուն կնքեց ­Յու­լի­սի 16ի ա­ռա­ւօ­տեան՝ ծե­ծո­ւե­լով սպա­նո­ւած 20ա­մեայ շար­քա­յին զի­նո­ւոր­նե­րի հետ միա­սին՝ ­Պոս­ֆո­րի ջրե­րում: Էր­տո­ղա­նի կեր­պա­րը հա­սա­րա­կու­թեան մէջ գնա­լով ա­ւե­լի է նոյ­նաց­ւում օս­մա­նեան «բա­տի­շահ»նե­րի կեր­պա­րի հետ, իսկ զի­նո­ւոր­նե­րին պատ­ժե­լու մե­թոտ­նե­րը յի­շեց­նում են օս­մա­նեան ժա­մա­նակ­նե­րում դա­ւա­ճան­նե­րի հան­դէպ կի­րա­ռո­ւող հրա­պա­րա­կա­յին հա­շո­ւե­յար­դար­նե­րին:

Այս­պի­սով՝ կա­րե­լի է ա­սել, որ ­Յու­լի­սի 16ին Էր­տո­ղա­նին յա­ջո­ղո­ւեց ճնշել ոչ միայն վատ կազ­մա­կեր­պո­ւած յե­ղաշր­ջու­մը, այ­լեւ ա­ւե­լի մեծ բան` «Ա­թա­թուր­քի հան­րա­պե­տա­կա­նու­թեան» ինս­տի­տու­տը (հաս­տա­տու­թիւ­նը): Ոչ ո­քի հա­մար գաղտ­նիք է, որ սա իս­լա­միստ Էր­տո­ղա­նի հին ու ա­մե­նա­մեծ ե­րա­զանք­նե­րից էր:
Յու­լի­սի 16ը նաեւ կը նշո­ւի ­Թուր­քիա­յի ­Հան­րա­պե­տու­թեան պատ­մու­թեան մէջ որ­պէս իս­լա­մա­կա­նու­թեան բա­ցար­ձակ յաղ­թա­նակ:

Էր­տո­ղա­նի կողմ­նա­կից­նե­րը, ո­րոնց մեծ մա­սը ար­տաք­նա­պէս եւ հո­գե­պէս չի տար­բեր­ւում Իս­լա­մա­կան ­Պե­տու­թեան ա­հա­բե­կիչ­նե­րից, այ­լեւս ա­ւե­լի ա­զատ ու սան­ձար­ձակ են: ­Յե­ղաշրջ­ման տա­պա­լու­մը տօ­նող­նե­րը տար­բեր քա­ղաք­նե­րում թի­րա­խա­ւո­րել են ե­կե­ղե­ցի­ներ, սկսել են յար­ձա­կում­ներ՝ ա­լե­ւի բնա­կիչ­նե­րի վրայ:
Էր­տո­ղա­նին ծա­ռա­յող հո­գե­ւո­րա­կա­նու­թիւ­նը թուր­քա­կան կո­տո­րած­նե­րի մշա­կոյթ վե­րա­դարձ­րեց «­Սե­լա­յի սինդ­րո­մը», ո­րը վա­ղուց մնա­ցել էր հայ, յոյն, հրեայ ու ա­լե­ւի բնակ­չու­թեան վատ ե­րազ­նե­րում միայն:

«­Սե­լա»ն, դա մզկիթ­նե­րից ուղ­ղո­ւող յա­տուկ կոչ է ժո­ղովր­դին, ո­րը ժա­մա­նա­կին օգ­տա­գոր­ծում էին լու­րեր հա­ղոր­դե­լու հա­մար, երբ չկար հե­ռուս­տա­տե­սու­թիւն եւ ին­տեր­նետ: ­Սա­կայն թուր­քա­կան հա­սա­րա­կու­թեան մէջ «սե­լա»ն ­յա­ճախ օգ­տա­գոր­ծո­ւել է նաեւ հիմ­նա­կա­նում հէնց ժո­ղովդ­րին փո­ղոց դուրս բե­րե­լու, ան­կար­գու­թիւն­նե­րին ու կո­տո­րած­նե­րին մաս­նա­կից դարձ­նե­լու, կրօ­նա­կան հո­ղի վրայ տար­բեր ո­ճիր­նե­րի մէջ քա­ղա­քա­ցի­նե­րին օգ­տա­գոր­ծե­լու հա­մար: ­Սա կի­րա­ռո­ւել է նաեւ հա­յե­րի, յոյ­նե­րի, ա­սո­րի­նե­րի ու հրեա­նե­րի դէմ տար­բեր տա­րի­նե­րին, սա­կայն քա­րոզ­չա­կան այս մե­թո­տը շատ վա­ղուց դուրս էր մղո­ւել քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նից: Եւ հե­տաքր­քիր է, որ 21րդ ­դա­րում «սե­լա»ն­ ու­նե­ցաւ այս­պի­սի մեծ ազ­դե­ցու­թիւն աշ­խար­հիկ երկ­րի մէջ եւ, փաս­տօ­րէն, «­Սե­լա­յի սինդ­րո­մը» ­Թուր­քիա­յում վա­ղուց կորց­րել է իր բուն նշա­նա­կու­թիւնն ու փո­խա­կեր­պո­ւել՝ դառ­նա­լով բռնու­թեան ազ­դա­րար ու կոչ:

Էր­տո­ղա­նի կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը սա օգ­տա­գոր­ծեց ա­ռա­ջին ան­գամ եւ յա­ջո­ղեց: Ե­րի­տա­սարդ սե­րուն­դը «սե­լա»ն լ­սում էր ա­ռա­ջին ան­գամ: «­Սե­լա»յի ձայ­նը ­Յու­լի­սի 16ի գի­շե­րը չի լռել մին­չեւ լու­սա­բաց ու շա­րու­նակ­ւում է կար­դա­ցո­ւել նաեւ հի­մա ե­րե­կո­յեան ժա­մե­րին: ­Սա ար­դէն յի­շեց­նում է ո՛չ ա­ւել, ո՛չ պա­կաս՝ ճի­հա­տի վար­ժանք:

Ինչ վե­րա­բեր­ւում է մա­մու­լին, ա­պա ի տար­բե­րու­թիւն կրօ­նա­կան զան­գուած­նե­րի, մա­մուլն ամ­բող­ջո­վին ի­րեն են­թար­կե­լու հա­մար Էր­տո­ղա­նից պա­հան­ջո­ւե­ցին տա­րի­ներ: ­Կա­րե­լի է ա­սել, որ հէնց այս տա­րո­ւայ սկզբին այդ գոր­ծըն­թա­ցը հա­սաւ իր տրա­մա­բա­նա­կան ա­ւար­տին: Իշ­խող կու­սակ­ցու­թեան ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նը ի սկզբա­նէ խա­բու­սիկ խա­ղաղ էր մա­մու­լի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի հա­մար, սա­կայն մի քա­նի տա­րի անց բո­լո­րը հատ-հատ սկսե­ցին պա­տաս­խան տալ գրո­ւած­նե­րի եւ ան­գամ չգրո­ւած­նե­րի հա­մար, ինչ­պէս դա ե­ղաւ Հ­րանդ ­Տին­քի պա­րա­գա­յում: Այս տա­րի ա­զատ մա­մու­լի հիմ­նա­կան կո­րի­զը հա­մա­րո­ւող վեր­ջին Զ.Լ.Մ.նե­րի փա­կու­մից յե­տոյ միւս­նե­րին տիկ­նի­կի պէս խա­ղաց­նելն այ­լեւս խնդիր չէր:

Յու­լի­սի 16ին ա­կա­նա­տես ե­ղանք մա­մու­լի ան­խա­փան ու աք­թիւ (գոր­ծուն) աշ­խա­տան­քին, ո­րը, սա­կայն, գրե­թէ ամ­բող­ջո­վին ծա­ռա­յում էր Էր­տո­ղա­նի կա­ռա­վա­րու­թեա­նը եւ շատ մեծ դեր խա­ղաց մարդ­կանց փո­ղոց դուրս բե­րե­լու գոր­ծում:
Ի հար­կէ, թուրք լրագ­րող­նե­րի, թուր­քա­կան մա­մու­լի պատ­մու­թեան մէջ դա նոյն­պէս ար­տա­կարգ ու պատ­մա­կան գի­շեր էր: ­Թուր­քիա­յում ար­տա­կարգ վի­ճակ­նե­րի պա­րա­գա­յում սո­վոր ենք տես­նե­լու «թե­մա­յի վե­րա­բե­րեալ ինք­նու­րոյն ին­ֆոր­մա­ցիա (տե­ղե­կա­տո­ւու­թիւն) տա­րա­ծե­լու պե­տա­կա­նօ­րէն դրո­ւած ար­գելք», ին­տեր­նետ կայ­քե­րի աշ­խա­տան­քի մշտա­կան խա­փա­նում­ներ, եւ յա­ճախ թուրք քա­ղա­քա­ցի­նե­րը երկ­րում տե­ղի ու­նե­ցած­նե­րի վե­րա­բե­րեալ ին­ֆոր­մա­ցիա են փնտռում օ­տա­րերկ­րեայ կայ­քե­րից:
Մինչ­դեռ ­Յու­լի­սի 16ի գի­շե­րը այլ էր:

Մա­մուլն աշ­խա­տում էր շատ օ­պե­րա­թիւ (ար­դիւ­նա­ւէտ) եւ գրե­թէ ան­խա­փան:
Ֆէյս­պու­քը միան­գա­մից չար­գե­լա­փա­կո­ւեց, ե­ղած ար­գե­լա­փա­կումն էլ բա­ւա­կա­նին կարճ տե­ւեց, կար­ծես թէ ա­ւան­դոյ­թը չխախ­տե­լու հա­մար: Ո­րոշ ժա­մա­նա­կով խա­փա­նո­ւել էր միայն ­Հան­րա­յին հե­ռուս­տաա­լի­քի ին­տեր­նե­տա­յին կայ­քի աշ­խա­տանքն, ո­րը գրա­ւո­ւել էր յե­ղաշրջման մաս­նա­կից գրո­հա­յին­նե­րի կող­մից: CNN Turkի ե­թե­րը կարճ ժա­մա­նա­կով դա­դա­րե­ցո­ւեց դրսում հնչող կրա­կոց­նե­րի պատ­ճա­ռով, երբ անձ­նա­կազ­մը հե­ռուս­տաըն­կե­րու­թեան շէն­քից դուրս բե­րո­ւեց ոս­տի­կա­նու­թեան աշ­խա­տա­կից­նե­րի կող­մից:

Մինչ օրս ան­հաս­կա­նա­լի է մնում, թէ ինչ­պէ՞ս ստա­ցո­ւեց, որ գրա­ւո­ւած օ­դա­կա­յա­նում վայ­րէջք կա­տա­րած Էր­տո­ղա­նի կող­քին այդ­քան ա­րագ հա­ւա­քո­ւեց լրագ­րող­նե­րի մի մեծ խումբ ու ան­խա­փան կեր­պով ա­սու­լիս անց­կաց­րե­ցին: ­Նո­րից եմ կրկնում` գրա­ւո­ւած օ­դա­կա­յա­նում:
Ընդ­հա­նուր առ­մամբ կա­րե­լի է ա­սել, որ մա­մու­լի զգա­լի մա­սը կողմ­նա­կալ էր ու Էր­տո­ղա­նա­հա­ճոյ:
Յատ­կան­շա­կան է, որ ­Ժո­ղովր­դա­յին-­Հան­րա­պե­տա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեան նա­խա­գահ ­Քը­լըչ­դա­րօղ­լուն յա­ջորդ օ­րը շտա­պեց շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նե­լու թուր­քա­կան մա­մու­լին` «նրբան­կատ եւ փրո­ֆե­սիո­նալ (ար­հես­տա­վարժ)» աշ­խա­տան­քի հա­մար եւ յա­ւե­լեց, որ յե­ղաշրջ­ման տա­պալ­ման գոր­ծում մեծ է նաեւ այս լրագ­րող­նե­րի վաս­տա­կը:

Եւ այս­պէս, չմո­ռա­նանք նաեւ ­Քը­լըչ­դա­րօղ­լո­ւին ու իր միւս գոր­ծըն­կեր­նե­րին, ո­րոնք բո­լորն էլ օս­մա­նեան հնա­զանդ փա­շա­նե­րի պէս գլուխ խո­նար­հե­ցին Էր­տո­ղա­նի ա­ռաջ ­Յու­լի­սի 16ի գի­շե­րը:
Սկզ­բում, ինչ­պէս եւ սպաս­ւում էր, իշ­խա­նու­թեանն իր ա­ջակ­ցու­թիւ­նը յայտ­նեց Ազ­գայ­նա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեան նա­խա­գահ ­Տեւ­լէթ ­Պահ­չե­լին, ին­չը կան­խա­տե­սե­լի էր: Ո­րոշ ժա­մա­նակ անց, նրան հե­տե­ւեց ­Քը­լըչ­դա­րօղ­լուն, եւ ա­մե­նա­վեր­ջում, կար­ծես թէ ու­սե­րը թափ տա­լով, յե­ղաշրջ­ման դէմ ար­տա­յայ­տո­ւե­ցին նաեւ քրտե­րը` ի դէմս ­Ժո­ղո­վուրդ­նե­րի ­Ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեան:
Այն, որ քրտա­մէտ այս կու­սակ­ցու­թիւնն ար­դէն իսկ ի­րեն սպա­ռել էր, ե­րե­ւում էր նաեւ այս դէպ­քե­րից ա­ռաջ, սա­կայն սա կա­րե­լի է դի­տար­կել նրանց` որ­պէս քա­ղա­քա­կան ուժ աս­տի­ճան­նե­րից վերջ­նա­կա­նա­պէս գլո­րո­ւե­լուն:

Սա չի նշա­նա­կում, որ երկ­րում քրտա­կան գոր­ծօնն ու պայ­քա­րը վե­րա­ցել է. կու­սակ­ցու­թիւն­ներ վեր­ջին 30 տա­րո­ւայ մէջ քրտե­րը ձեռ­նո­ցից շատ են փո­խել: ­Սա­կայն փաստ է, որ յե­ղաշրջ­ման տա­պալ­ման ա­ռի­թով ստեղ­ծո­ւած տօ­նախմ­բու­թիւն­նե­րին առ­կայ էին նաեւ բազ­մա­թիւ քրտեր: ­Մինչ այդ քրտաբ­նակ մի շարք քա­ղաք­նե­րում նոյն­պես մար­դիկ դուրս էին ե­կել՝ «­Դէմ ենք յե­ղաշրջ­մա­նը» վան­կար­կում­նե­րով: ­Սա յի­շեց­նում է այն, թէ ինչ­պէս քա­րո­զար­շաւ­նե­րի ըն­թաց­քում, ­Ժո­ղո­վուրդ­նե­րի ­Ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեան ա­ռաջ­նորդ ­Սե­լա­հատ­տին ­Տե­միր­թա­շը բո­ցա­շունչ ե­լոյթ­նե­րում չէր մո­ռա­նում թուր­քե­րին յի­շեց­նել, որ ի­րենք` քրտե­րը, թուրք եղ­բայր­նե­րի հետ ուս-ու­սի պայ­քար են մղել ե՛ւ 1071 թ­.ին ­Մա­նազ­կեր­տում եւ 1922 թ­.ին քե­մա­լա­կան ազ­գայ­նա­կան շարժ­ման ըն­թաց­քում, ո­րը ­Թուր­քիա­յում ա­նո­ւա­նում են «փրկու­թեան պա­տե­րազմ»:

Այդ ժա­մա­նակ էր, որ քրտա­մէտ կու­սակ­ցու­թեան կողմ­նա­կից հա­յե­րը այդ­պէս էլ չստա­ցան ի­րենց մէջ ծա­գած հե­տե­ւեալ հար­ցի պա­տաս­խա­նը. «Այդ ու­մի՞ց էք փրկել այս հայ­րե­նի­քը, հա­յե­րի՞ց, յոյ­նե­րի՞ց: ­Մա­նազ­կեր­տում, ­Տար­տա­նե­լում ուս-ու­սի տո­ւած ո՞ւմ էիք մոր­թում, քրիս­տո­նեա­նե­րի՞ն»: Քր­տե­րը, փաս­տա­ցի այս ան­գամ էլ, չխախ­տե­ցին պատ­մա­կան ա­ւան­դոյթն ու նա­խա­պա­տո­ւու­թիւ­նը տո­ւե­ցին կրօ­նա­կան եղ­բայ­րու­թեան լե­կեն­տին (ա­ռաս­պե­լին):
Չի կա­րե­լի ա­սել, որ սա վե­րա­բեր­ւում է բո­լոր քրտե­րին, սա­կայն փաստ է, որ ան­կախ թուրք-քրտա­կան մշտա­կան գզվռտո­ցից, պատ­մա­կան բո­լոր կա­րե­ւո­րա­գոյն ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րի ժա­մա­նակ, քրտե­րի մէջ գե­րակշ­ռում ու յաղ­թում է կրօ­նա­կան եղ­բայ­րու­թեան գոր­ծօ­նը:

Սա չի նշա­նա­կում, որ ­Թուր­քիա­յի ա­րեւ­մուտ­քի եւ ա­րե­ւել­քի, քրտե­րի ու թուր­քե­րի մի­ջեւ սա­ռոյ­ցը հա­լո­ւեց: ­Սա չի նշա­նա­կում, որ քիւրտ ե­րե­խա­ներ, կա­նայք ու ծե­րեր այ­լեւս չեն սպան­նո­ւե­լու: ­Սա­կայն քրտաբ­նակ շրջան­նե­րում մէկ տա­րո­ւայ դա­ժան կո­տո­րած­նե­րից յե­տոյ քրտա­մէտ կու­սակ­ցու­թեան եւ քիւրտ ժո­ղովր­դի մի հա­տո­ւա­ծի Էր­տո­ղա­նին ա­ջակ­ցե­լու կո­չե­րը յու­շում են, որ քրտե­րը միշտ եւ ա­մէ­նուր կա­ղա­լու են պատ­մա­կան յի­շո­ղու­թեան հար­ցում, երբ հեր­թը հաս­նում է կրօ­նա­կան քա­րո­զին:
Ս­րան պա­տա­հա­կան չենք յա­տուկ անդ­րա­դառ­նում. ­Թուր­քիա­յում վեր­ջին ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րից մենք՝ հա­յերս, ու­նենք ո­րո­շա­կի կա­րե­ւոր դա­սեր քա­ղե­լու, դրանց թւում քրտա­կան գոր­ծօ­նը ա­մե­նա­կա­րե­ւոր­նե­րից մէկն է:

Կ. ­Պոլ­սի հայ հա­մայն­քը
կանգ­նած է պատ­մա­կան մեծ մար­տահ­րա­ւէ­րի ա­ռաջ

Այն, որ ­Թուր­քիա­յի հայ հա­մայն­քին սպա­սում են ծան­րա­գույն օ­րեր, ակն­յայտ է:
Յե­ղաշրջ­ման տա­պա­լո­ւած փոր­ձի ան­մի­ջա­պէս յա­ջորդ օ­րը բո­լորն արթ­նա­ցան մէկ այլ, նոր ­Թուր­քիա­յում:

Ան­յայտ է, մին­չեւ ե՞րբ պի­տի շա­րու­նա­կո­ւի կտրուկ լա­րո­ւած վի­ճա­կը, սա­կայն այն, որ այ­լեւս ո­չինչ նախ­կի­նի պէս չի լի­նե­լու, հաս­տատ է: ­Կի­րակ­նօ­րեայ պա­տա­րա­գին, ե­կե­ղե­ցի­նե­րը կի­սա­դա­տարկ էին, Եր­կու­շաբ­թի օ­րը հայ­կա­կան դպրոց­նե­րը նոյն­պես ե­րե­խա­նե­րի մի մա­սը չե­կաւ: Եր­րորդ օրն ա­նընդ­մէջ չդա­դա­րող «Ալ­լա­հու Էք­պեր» կո­չե­րը ա­մէն փո­ղո­ցի ան­կիւ­նում, ծայ­րա­յեղ ազ­գայ­նա­կան­նե­րի հոծ զան­գո­ւած­նե­րը քա­ղա­քի տար­բեր մա­սե­րում խիստ ան­հանգս­տու­թիւն են պատ­ճա­ռում հայ­կա­կան թա­ղա­մա­սե­րի բնա­կիչ­նե­րին:

Ն­րանք սո­վոր են եւ գի­տեն, որ մշտա­կան քա­ղա­քա­կան տա­տա­նում­նե­րի մէջ գտնո­ւող ­Թուր­քիա­յում, ցան­կա­ցած ան­կա­յու­նու­թիւն եւ ծայ­րա­յե­ղա­կա­նու­թիւն ա­ռա­ջի­նը կոտր­ւում են նրանց գլխին: ­Շատ ժա­մա­նակ չան­ցած, փո­ղոց դուրս գա­լուն պէս խա­նութ­նե­րի վա­ճա­ռո­ղու­հի­նե­րից, հա­ւա­քա­րար­նե­րից կամ տաք­սիստ­նե­րից (վա­րորդ­նե­րից) կը լսեն (կամ էլ ար­դէն լսել են), որ իբր ­Պոս­ֆո­րի կամր­ջի վրայ մոր­թո­ւած զի­նո­ւոր­նե­րը ի­րա­կա­նում հայ­կա­կան ար­մատ­ներ ու­նէին եւ ար­ժա­նի էին նման հա­շո­ւե­յար­դա­րին եւ այլն:

Սա պա­տա­հում է իւ­րա­քան­չիւր ժա­մա­նակ, երբ երկ­րում ե­ղած խնդիր­նե­րը պէտք է բար­դել ինչ-որ մէ­կի վրայ, դրա հա­մար ­Թուր­քիա­յում գո­յու­թիւն ու­նի «հայ» ա­նու­նը: ­Կար­ծում եմ հարկ չկայ նշե­լու, որ սպան­նո­ւած զի­նո­ւոր­ներն այն­քա­նով էին հայ, որ­քան Օ­ճա­լանն ու ­Թուր­քիա­յին դա­ւա­ճա­նած իւ­րա­քան­չիւր ոք:
Սա, ան­շուշտ, պոլ­սա­հա­յու­թեան ապ­րած ա­մե­նա­բարդ շրջա­նը չէ ­Թուր­քիա­յում, սա­կայն, կա­րե­լի է կան­խա­տե­սել, որ սպա­սո­ւե­լիք հա­րո­ւած­ներն ա­ւե­լի ցա­ւոտ ու կոր­ծա­նա­րար կը լի­նեն հա­մայն­քի հա­մար:

Նախ՝ չմո­ռա­նանք, որ ներ­կա­յում Կ. ­Պոլ­սի հայ հա­մայն­քը հա­սել է վեր­ջին հա­րիւ­րա­մեա­կում ե­ղած իր ա­մե­նա­նոսր վի­ճա­կին եւ սրա հետ մէկ­տեղ ­Պատ­րիար­քա­րա­նը աչ­քի չի ընկ­նում հա­յան­պաստ գոր­ծու­նէու­թեամբ (իսկ այս ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րից յե­տոյ ­Պատ­րիար­քա­րա­նի Էր­տո­ղա­նա­հա­ճոյ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը կա­րող են ա­ւե­լի սուր բնոյթ ստա­նալ):

Կան­խա­տե­սե­լի է, որ հնա­րա­ւո­րու­թեան դէպ­քում ­Պոլ­սի հայ հա­մայն­քի շատ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ կը նա­խընտ­րեն բռնել Եւ­րո­պա­յի, իսկ շատ ա­ւե­լի փոքր, ես կ­՚ա­սէի նոյ­նիսկ չնչին հա­տուա­ծը` ­Հա­յաս­տա­նի ճա­նա­պար­հը:

Ի՜նչ խօսք, եւ­րո­պա­կան երկր­նե­րում պոլ­սա­հա­յու­թեան ձու­լու­մը տե­ղի է ու­նե­նա­լու շատ ա­ւե­լի ա­րագ, քան հէնց ­Թուր­քիա­յում, որ­տեղ ո­րո­շա­կի ա­նա­զա­տու­թիւ­նը պատ­ճառ էր դար­ձել հա­մայն­քի ա­ւե­լի փակ եւ մե­կու­սի դառ­նա­լուն, որն էլ իր հեր­թին ո­րո­շա­կիօ­րէն կան­խում էր ամ­բող­ջա­կան ձու­լու­մը:
Ներ­կայ պա­հին ­Պոլ­սի հա­մայն­քը պատ­մա­կան ե­րե­ւի թէ ա­մե­նա­մեծ մար­տահ­րա­ւէ­րի ա­ռաջ է կանգ­նած: