Չո­րեք­շաբ­թի ՝ 13 Դեկ­տեմ­բե­րի ա­ռա­ւօ­տեան, Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար պրն. Նի­քոս Գո­ծիաս ըն­դու­նեց Հա­յաս­տա­նի իր պաշ­տօ­նա­կից պրն. Է­տո­ւարտ Նալ­պան­տեա­նը, ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան նստա­վայ­րին մէջ։
Ա­ռա­ջին հեր­թին տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­ռան­ձին հան­դի­պում՝ եր­կու նա­խա­րար­նե­րուն մի­ջեւ, ա­պա՝ յա­ջոր­դե­ցին ընդ­լայ­նո­ւած խօ­սակ­ցու­թիւն­նե­րը հայ­կա­կան եւ յու­նա­կան պա­տո­ւի­րա­կու­թեանց մի­ջեւ։
Խօ­սակ­ցու­թեանց ա­ւար­տին եր­կու նա­խա­րար­նե­րը ստո­րագրե­ցին գոր­ծակ­ցու­թեան յա­տուկ հա­մա­ձայ­նա­գիր մը։ Սոյն հա­մա­ձայ­նա­գի­րի հի­մամբ՝ ո­րոշուե­ցաւ աշ­խու­ժաց­նել եր­կու նա­խա­րա­րու­թեանց մի­ջեւ գոր­ծակ­ցու­թեան ըն­թաց­քը, ինչ­պէս նաեւ հա­մա­ձայ­նու­թիւն­ներ կա­յա­ցան տնտե­տա­կան զար­գաց­ման ո­լոր­տէն ներս, եր­կող­մա­նի գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը մաս­նա­ւո­րե­լով ու­ժա­նիւ­թի, ար­հես­տա­գի­տու­թեան եւ զբո­սաշր­ջի­կու­թեան բնա­գա­ւառ­նե­րէն ներս։
Հան­դի­պում­նե­րու ա­ւար­տին, նա­խա­րար­ներ Գո­ծիաս եւ Նալ­պան­տեան ներ­կա­յա­ցան մա­մու­լին եւ լրագ­րող­նե­րուն՝ միա­ցեալ յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րով, ո­րոնց ընդ­մէ­ջէն շեշ­տո­ւե­ցան եր­կու բա­րե­կամ եւ գոր­ծա­կից եր­կիր­նե­րու սերտ կա­պե­րը եւ խօ­սակ­ցու­թեանց ըն­թաց­քին տի­րող ար­դիւ­նա­ւէտ մթնո­լոր­տը։
Այ­նու­հե­տեւ, պրն. Է­տո­ւարտ Նալ­պան­տեան ըն­դու­նո­ւե­ցաւ Յու­նաս­տա­նի հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ պրն. Փ­րո­քո­փիս Փաւ­լո­բու­լո­սին կող­մէ։
Հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին ար­ծար­ծո­ւե­ցան զա­նա­զան հար­ցեր, ո­րոնք առն­չո­ւած են եր­կու եր­կիր­նե­րու մի­ջեւ գոր­ծակ­ցու­թեան հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րու ընդ­լայ­նու­մին եւ ձե­ւա­ւո­րու­մին: Հան­դիպ­ման ներ­կայ ե­ղաւ նաեւ Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ նա­խա­րար պրն. Եան­նիս Ա­մա­նա­թի­տիս:
Ն­շենք, որ նա­խա­րար Նալ­պան­տեա­նի բո­լոր հան­դի­պում­նե­րուն ըն­կե­րակ­ցե­ցան Յու­նաս­տա­նի մօտ Հ.Հ. ար­տա­կարգ եւ լիա­զօր դես­պան պրն. Ֆա­թէյ Չար­չօղ­լեան, ինչ­պէս նաեւ Յու­նաս­տա­նի մօտ նախ­կին դես­պան եւ այժմ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան Եւ­րո­պա­յի հար­ցե­րու բա­ժան­մուն­քի պա­տաս­խա­նա­տու պրն. Գա­գիկ Ղա­լա­չեա­ն։

«Հա­յաս­տան 2018ի գա­րու­նը պի­տի դի­մա­ւո­րէ ա­ռանց
Հայ-թրքա­կան Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն»

Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թիւ­նը 2018ի գա­րու­նը պի­տի դի­մա­ւո­րէ ա­ռանց ­Զիւ­րի­խի մէջ ստո­րագ­րո­ւած Հայ-թրքա­կան Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն: Ըստ Armenpress.amի՝ այս մա­սին ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան յար­կին տակ յայ­տա­րա­րած է Հ.Հ. ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Էտո­ւարդ ­Նալ­պան­տեան: ­Խօ­սե­լով ­Հա­յաս­տա­նի եւ ­Թուր­քիոյ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն մա­սին՝ նա­խա­րա­րը յի­շե­ցու­ցած է, որ ­Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեա­նի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ մեկ­նար­կած էր ­Թուր­քիոյ հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու կար­գա­ւոր­ման գոր­ծըն­թաց, որ յան­գե­ցուց 2009ի ­Հոկ­տեմ­բե­րին ­Զիւ­րի­խի ար­ձա­նագրու­թիւն­նե­րու ստո­րագր­ման: Այ­նո­ւա­մե­նայ­նիւ, նա­խա­րա­րը ընդգ­ծած է, որ մինչեւ օրս այս փաս­տա­թուղ­թե­րը չեն վա­ւե­րա­ցո­ւած, քա­նի որ ­Թուր­քիան ներ­կա­յա­ցու­ցա­ծած է ան­հիմն նա­խա­պայ­ման­ներ, ո­րոնք կը հա­կա­սէին Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու տա­ռին եւ ո­գիին: «Այս փաս­տա­թուղ­թե­րը չեն կրնար ընդ­միշտ պա­տանդ մնալ, եւ այդ է պատ­ճա­ռը, որ ­Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գա­հը ­Սեպ­տեմ­բե­րին Մ.Ա.Կ. Գլ­խա­ւոր Ա­սամպ­լէա­յի ամ­պիո­նէն յայ­տա­րա­րեց, որ ­Հա­յաս­տա­նը ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը առ ո­չինչ պի­տի յայ­տա­րա­րէ, քա­նի որ չկայ ո­րե­ւէ դրա­կան ա­ռա­ջըն­թաց ա­նոնց ի­րա­կա­նաց­ման հա­մար, եւ մենք 2018ի գա­րու­նը պի­տի դի­մա­ւո­րենք ա­ռանց այդ Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն»,- յայ­տա­րա­րած է ­Նալ­պան­տեան:
­Յի­շեց­նենք, որ 2008ին Հ.Հ. նա­խա­գա­հի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ սկսաւ հայ-թրքա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու կար­գա­ւոր­ման նոր փուլ, ո­րուն իբ­րեւ ար­դիւնք 2009 ­Հոկ­տեմ­բեր 10ին ­Զիւ­րի­խի մէջ Հ.Հ. եւ Թ.Հ. Ա.Գ. նա­խա­րար­նե­րը ստո­րագ­րե­ցին «­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան եւ ­Թուր­քիոյ ­Հան­րա­պե­տու­թեան մի­ջեւ դի­ւա­նա­գի­տա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ հաս­տա­տե­լու մա­սին» եւ «­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան եւ ­Թուր­քիոյ ­Հան­րա­պե­տու­թեան մի­ջեւ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու զար­գաց­ման մա­սին» ար­ձա­նագ­րու­թիւն­ներ: