Հ.Յ.Դ. ­Հա­յաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թիւնն ու «­Նի­կոլ Աղ­բա­լեան» Ու­սա­նո­ղա­կան ­Միու­թիւ­նը 16 ­Յու­նո­ւա­րին ­Հա­յաս­տա­նի մօտ ­Պե­լո­ռու­սիոյ դես­պա­նա­տան առ­ջեւ կա­տա­րած են բո­ղո­քի ցոյց մը` առ ի զօ­րակ­ցու­թիւն 15 ­Դեկ­տեմ­բե­րին ­Մինս­քի մէջ Ատր­պէյ­ճա­նի պա­հան­ջով ձեր­բա­կա­լո­ւած, Իս­րա­յէ­լի եւ ­Ռու­սիոյ քա­ղա­քա­ցի Ա­լեք­սանտր ­Լափ­շի­նի ուղ­ղո­ւած մե­ղադ­րան­քին` ա­ռանց Ատր­պէյ­ճա­նի թոյլ­տո­ւու­թեան 2011 եւ 2012 թո­ւա­կան­նե­րուն ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի ­Հան­րա­պե­տու­թիւն այ­ցե­լե­լուն հա­մար: Ատր­պէյ­ճան զայն նե­րա­ռած է իր սեւ ցան­կին մէջ, եւ դա­տա­խա­զու­թիւ­նը քրէա­կան գործ յա­րու­ցած է` Ատր­պէյ­ճա­նի տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թեան ոտ­նա­հար­ման մե­ղադ­րան­քով:
Այժմ Ա­լեք­սանտր ­Լափ­շին կրնայ յանձ­նո­ւիլ ­Պա­քո­ւի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն, ուր ան կրնայ դա­տո­ւիլ:
«­Մեր բո­ղո­քի գի­րը կ­՛ու­զենք յղել ­Պե­լո­ռու­սիոյ ­Հան­րա­պե­տու­թեան` ­Հա­յաս­տա­նի մօտ ­Պե­լո­ռու­սիոյ դես­պա­նա­տան մի­ջո­ցով, եւ պի­տի հե­տե­ւինք քա­ղա­քա­կան զար­գա­ցում­նե­րուն, ­Պե­լո­ռու­սիոյ քա­ղա­քա­կա­նու­թեան շա­րու­նա­կու­թեան` գիտ­նա­լու, թէ Ա­լեք­սանտր ­Լափ­շի­նը ար­դեօք պի­տի ար­տա­յանձ­նե՞ն Ատր­պէյ­ճա­նին: ­Նա­մա­կին մէջ նշո­ւած է, թէ այն­քան ա­տեն, որ յստակ է տա­րի­ներ շա­րու­նակ Ատր­պէյ­ճա­նի վա­րած քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը, ա­պա՝ ­Լափ­շի­նը Ատր­պէյ­ճա­նին ար­տա­յանձ­նե­լը կրնայ շատ վատ հե­տե­ւանք­ներ ու­նե­նալ, եւ ա­նոր հիմ­նա­կան ի­րա­ւունք­նե­րը ամ­բող­ջո­վին խախ­տած են: ­Պե­լո­ռու­սիա պէտք չէ տուրք տար Ատր­պէյ­ճա­նին, ըն­դա­ռա­ջէր ա­նոր պա­հան­ջին եւ ձեր­բա­կա­լէր ­Լափ­շի­նը: Ն­շենք, որ ­Լափ­շի­նը Իս­րա­յէ­լի եւ ­Ռու­սիոյ քա­ղա­քա­ցի է, ե­թէ ըլ­լար Ատր­պէյ­ճա­նի քա­ղա­քա­ցի` տրա­մա­բա­նա­կան պի­տի ըլ­լար ա­նոր Ատր­պէյ­ճա­նին ար­տա­յանձ­նու­մը, բայց այս պա­րա­գա­յին Ատր­պէյ­ճան ի­րա­ւունք չու­նի պա­հան­ջե­լու, որ այլ երկ­րի քա­ղա­քա­ցի մը ի­րեն ար­տա­յանձ­նո­ւի»,- նշած է Հ.Յ.Դ. Հ.Ե.Մ. ան­դամ ­Սե­ւակ ­Նա­զա­րեան:
Ն­շենք, որ ե­րի­տա­սարդ­նե­րը նա­մակ-պա­հան­ջը կ­՛ու­զէին յանձ­նել դես­պա­նին կամ գո­նէ դես­պա­նա­տան ներ­կա­յա­ցու­ցի­չին, սա­կայն ոչ ոք դուրս ե­լած է դես­պա­նա­տու­նէն` նա­մա­կը ստանձ­նե­լու:
­Դես­պա­նա­տու­նէն ե­րի­տա­սարդ­նե­րուն կոչ ուղ­ղե­ցին` նա­մա­կը նե­տե­լու դես­պա­նա­տան նա­մա­կա­տու­փին մէջ, ցու­ցա­րար­նե­րը զայ­րոյ­թով բա­ցա­գան­չե­ցին` «Ա­մօ՛թ», «­Տուրք մի՛ տաք Ատր­պէյ­ճա­նի քա­ղա­քա­կա­նու­թեան» եւ նման նա­խա­դա­սու­թիւն­ներ:
Ի վեր­ջոյ, ե­րի­տա­սարդ­նե­րը ո­րո­շե­ցին նա­մա­կը նա­մա­կա­տան փո­խա­րէն զե­տե­ղել դես­պա­նա­տան դրան առ­ջե­ւի գոր­գին վրայ: Իսկ ի­րենց հետ բե­րած պաս­տառ­նե­րը ե­րի­տա­սարդ­նե­րը փակ­ցու­ցին դես­պա­նա­տան դար­պաս­նե­րուն: Ա­նոնք ի­րենց այս քայ­լը բա­ցատ­րե­ցին իբ­րեւ պա­տաս­խան դես­պա­նա­տան ան­տե­սու­մի կե­ցո­ւած­քին: Ն­կա­տի ու­նե­նա­լով, որ դես­պա­նա­տու­նէն ոչ ոք ե­րեւ­ցաւ, ի­րենք նպա­տա­կա­յար­մար գտած են նա­մա­կը նա­մա­կա­տու­փին փո­խա­րէն զե­տե­ղել գոր­գին վրայ: «Անհ­րա­ժեշտ չենք նկա­տեր նա­մա­կը դնել նա­մա­կա­տու­փին մէջ, քա­նի որ գի­տենք, որ ե­թէ այս ծրա­րը հոն զե­տե­ղենք, ար­ձա­գանգ պի­տի չստա­նանք, կը դնենք հոս, որ­պէս­զի ան­պայ­ման տես­նեն, քա­նի որ, ինչ­պէս կը տես­նէք, փա­փաք չու­նին դուրս ել­լե­լու եւ ծա­նօ­թա­նա­լու մեր պա­հանջ­նե­րուն: Այս ձե­ւով ալ ո­րո­շե­ցինք մեր բո­ղո­քը յայտ­նել ա­նոնց կե­ցո­ւած­քին եւ հե­տե­ւո­ղա­կան պի­տի ըլ­լանք, հե­տա­գա­յին եւս յստակ, ա­ւե­լի կտրուկ քայ­լե­րու պի­տի դի­մենք եւ մեր բո­ղո­քի ձայ­նը հա­սա­նե­լի պի­տի դարձ­նենք ա­նոնց»,- ը­սած է ­Սե­ւակ ­Նա­զա­րեան:
Ն­շենք, որ դես­պա­նա­տան պաշ­տօ­նեա­նե­րը իջ­նե­լու ու նա­մա­կը առ­նե­լու փո­խա­րէն նա­խընտ­րե­ցին պա­տու­հա­նէն լու­սան­կա­րել ցու­ցա­րար­նե­րը:

Լ­րագ­րող­նե­րու ­Պաշտ­պա­նու­թեանԿո­մի­տէն կը յոր­դո­րէ ա­զատ ար­ձա­կել Ա­լեք­սանտր ­Լափ­շի­նը

Լ­րագ­րող­նե­րու ­Պաշտ­պա­նու­թեան ­Կո­մի­տէն յոր­դո­րած է ­Պե­լո­ռու­սիոյ իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն ան­յա­պաղ ա­զատ ար­ձա­կել Ա­լեք­սանտր ­Լափ­շի­նը:
Լ­րագ­րող­նե­րու ­Պաշտ­պա­նու­թեան ­Կո­մի­տէի յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ նշո­ւած է, որ Ատր­պէյ­ճանն ու ­Պե­լո­ռու­սիան դի­ւա­նա­գի­տա­կան սերտ յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ ու­նին: Իսկ ­Պե­լո­ռու­սիոյ գլխա­ւոր դա­տա­խա­զը քա­նի մը օր ա­ռաջ ը­սած էր, թէ կ­՛ու­սում­նա­սի­րէ ­Լափ­շի­նը ար­տա­յանձ­նե­լու Ատր­պէյ­ճա­նի պա­հան­ջը:
«Ա­լեք­սանտր ­Լափ­շին պէտք չէ բան­տար­կո­ւի իր կար­ծի­քը ար­տա­յայ­տե­լուն կամ վի­ճե­լի շրջան այ­ցե­լե­լուն հա­մար: ­Մենք կոչ կ­՛ուղ­ղենք ­Պե­լո­ռու­սիոյ իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն՝ ա­ռանց նա­խա­պայ­ման­նե­րու ա­զատ ար­ձա­կե­լու պլո­կը­րը եւ թոյլ տա­լու ա­նոր` վե­րա­դառ­նա­լու տուն»,- յայ­տա­րա­րած է Լ­րագ­րող­նե­րու ­Պաշտ­պա­նու­թեան ­Կո­մի­տէի Եւ­րո­պա­յի եւ ­Կեդ­րո­նա­կան Ա­սիոյ հա­մա­կար­գո­ղը:
Լ­րագ­րող­նե­րու ­Պաշտ­պա­նու­թեան ­Կո­մի­տէն կը յի­շեց­նէ, որ Ատր­պէյ­ճան 180 լրագ­րող նկա­տած է «ան­բաղ­ձա­լի անձ»` ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բաղ ի­րենց այ­ցե­լու­թեան հա­մար:
Ընդ­հա­նուր առ­մամբ, Ատր­պէյ­ճա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան այդ ցան­կը, որ վեր­ջին ան­գամ թար­մա­ցո­ւած է 7 ­Դեկ­տեմ­բեր 2016ին, կը նե­րա­ռէ 623 հո­գի: