Զօ­րակ­ցի՛նք

Զօ­րակ­ցի՛նք

0
2711

Հ.Կ.­Խա­չի Շրջ. Վար­չու­թեան եւ Ու­սում­նա­կան Խոր­հուր­դի գոր­ծակ­ցու­թեամբ, պատ­րաս­տո­ւած է գե­ղա­տիպ գու­նա­ւոր թեր­թիկ մը, ո­րուն մէջ տեղ գտած են ըն­դար­ձակ տե­ղե­կու­թիւն­ներ եւ կա­րե­ւոր հաս­տա­տում­ներ Հ.Կ.­Խա­չի ազ­գա­յին վար­ժա­րան­նե­րուն մա­սին։
Թեր­թի­կին հրա­տա­րա­կու­թիւ­նը նպա­տակ ու­նի հայ ծնող­նե­րուն ծա­նօ­թաց­նե­լու յու­նա­հայ դպրոց­նե­րու ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը՝ ա­նոնց կրթա­կան բո­լոր ա­ռա­ւե­լու­թիւն­նե­րով եւ հա­յա­բոյր մթնո­լոր­տով։
Ա­նոր մէջ կը կար­դանք, թէ մեր վար­ժա­րան­նե­րը՝ «դաս­տիա­րա­կե­ցին ու կը շա­րու­նա­կեն դաս­տիա­րա­կել սե­րունդ­ներ, ո­րոնք յա­ջո­ղու­թիւն­ներ կ­՚ար­ձա­նագ­րեն ի­րենց հե­տա­գայ ուս­մանց ըն­թաց­քին, ինչ­պէս նաեւ ար­հես­տա­վար­ժա­կան, գի­տա­կան եւ ըն­կե­րա­յին կեան­քէն ներս, որ­պէս Յու­նաս­տա­նի ար­ժա­նի քա­ղա­քա­ցի­ներ, միա­ժա­մա­նակ կը պահ­պա­նեն ի­րենց ազ­գա­յին ինք­նու­թիւնն ու գի­տակ­ցու­թիւ­նը, գոր­ծօն մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րե­լով յու­նա­հայ կեան­քին մէջ»։
Այս սեղմ տո­ղե­րու մէջ ամ­փո­փո­ւած է մեր դպրոց­նե­րու գո­յու­թեան նպա­տա­կը ու  ա­ռա­քե­լու­թեան ի­մաս­տը՝ մեր մատ­շաղ սե­րունդ­նե­րու ազ­գա­յին եւ ան­հա­տա­կան նկա­րագ­րի կերտ­ման հա­մար։
Դպ­րո­ցա­կան տա­րեշր­ջա­նի ա­ւար­տին, երբ ար­դէն յա­ջորդ շրջա­նի ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը կը սկսին, թեր­թի­կը «Ա­զատ Օր»ի ճամ­բով բաժ­նո­ւե­ցաւ մեր ըն­թեր­ցող­նե­րուն։ Ան­կէ ետք, պէտք է զայն տա­րա­ծել ա­մէն ձե­ւով՝ յա­ռա­ջի­կայ ա­մա­վեր­ջի հան­դէս­նե­րուն, հրա­պա­րա­կա­յին ե­լոյթ­նե­րուն, ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս, ա­կումբ­նե­րուն մէջ, որ­պէս­զի հա­սա­նե­լի ըլ­լայ ա­ռա­ւե­լա­գոյն թի­ւով հայ­կա­կան ըն­տա­նիք­նե­րու։
Հի­մա յար­մա­րա­գոյն ժա­մա­նակն է հա­մո­զե­լու հա­մար ա­ւե­լի մեծ թի­ւով ծնող­ներ՝ հայ դպրո­ցի ա­ռա­ւե­լու­թիւն­նե­րուն մա­սին։
Ժա­մա­նակն է, որ ա­մէն մէկ հայ­րե­նա­կից այս թեր­թի­կը առ­նէ ու տա­րա­ծէ իր ան­մի­ջա­կան ըն­տա­նե­կան եւ ըն­կե­րա­յին մի­ջա­վայ­րին մէջ, խօ­սի հայ­կա­կան վար­ժա­րան­նե­րու ան­փո­խա­րի­նե­լի ար­ժէ­քին մա­սին, հա­մո­զէ ե­րի­տա­սարդ ծնող­նե­րուն, որ­պէս­զի ա­նոնք հայ­կա­կան դպրո­ցը եւ ա­նոր հա­յա­բոյր մի­ջա­վայ­րը նա­խընտ­րեն ի­րենց զա­ւակ­նե­րու կրթու­թեան հա­մար։
Զօ­րակ­ցի՛նք մեր դպրոց­նե­րուն։ Մե՛ր գա­ղու­թի ա­պա­գա­յին հա­մար։

ԴԻՏՈՂ