Ք­սան տա­րի­ներ ա­ռաջ էր՝ 1997ին, երբ ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ ազ­գա­յին «­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րու­թիւն-գոր­ծու­նէու­թեան 70րդ ­տա­րե­դար­ձը կը նշո­ւէր ու, այդ ա­ռի­թով, ձեռ­նար­կո­ւած այլ աշ­խա­տանք­նե­րու կող­քին, լոյս կը տես­նէր յու­շա­մա­տեան մը, որ տա­րե­թի­ւա­յին կար­գով կը պար­փա­կէր 70 տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին «­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րա­նը ա­ւար­տող­նե­րու խմբան­կա­րը, ի­րենց ու­սու­ցիչ-ու­սուց­չու­հի­նե­րու ա­նուն-մա­կա­նուն­նե­րու յի­շա­տա­կու­թեամբ:
Այդ ա­ռի­թով՝ ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րը, «­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թեան ուղ­ղո­ւած իր օրհ­նու­թեան եւ գնա­հա­տան­քի գի­րին մէջ, հե­տե­ւեա­լը կը մաղ­թէր՝ «թող ան­հատ­նում ըլ­լան ազ­գա­յին «­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րա­նի ա­մեակ­նե­րուն օ­ղակ­նե­րը»:
Այ­սօր քսան տա­րի­ներ ետք դար­ձեալ հոս ենք, քա­նի 70 օ­ղակ­նե­րուն վրայ նոր քսան՝ ան­դուլ, ան­խոնջ տա­րի­նե­րու վաս­տա­կի մը յա­ւե­լումն ար­դէն ար­ձա­նագ­րո­ւած է, որ­պէս 90ա­մեայ յու­շագ­րում:
­Սի­րե­լի­ներ, լաւ պէտք է ի­մա­նանք, որ ան­գի­տու­թե­նէն, մո­ռա­ցու­թե­նէն ու ա­նոր պատ­ճա­ռած չա­րիք­նե­րէն հա­լա­ծո­ւե­լէ ետքն է, որ վեր­ջը — մա­հը կը պա­տա­հի…
­Փոր­ձենք խնա­յել ե­րա­նե­լի­նե­րուն, ո­րոնք մեր ժո­ղո­վուր­դի ու մեր աչ­քե­րուն մէջ կը կար­դան այն սար­սա­փե­լի պատ­կե­րը, ո­րը թէեւ մո­խի­րի ու ա­ւա­զի ցո­լա­ցում­ներն ու­նի, սա­կայն ա­նոր պա­հո­ւած­քին խո­րը, ու­րո­ւագ­ծո­ւած նո­րոգ­ման — վե­րա­կեն­դա­նաց­ման խորհր­դա­նի­շը՝ յա­ւի­տե­նա­կան «փիւ­նի­կը» (ο φοίνικας) ի­րենց աչ­քէն կը վրի­պի…
­Վեր­ջա­պէս կեան­քին օ­րէն­քը տա­կա­ւին այդ­պէս է սի­րե­լի­ներս, մար­դե­րը տա­կա­ւին չեն կրցած ի­րենց նման­նե­րուն ըմբռ­նել, հասկ­նալ…
Ե­կէ՛ք այ­սօր միա­սին փնտռենք մեր ժո­ղո­վուր­դի՝ ա­նոնց ան­ցեա­լի եւ մեր ներ­կա­յի, մեր տասն եւ հինգ դա­րե­րու մէջ «լի­նել չլի­նե­լու» (να ζει κανείς ή να μη ζει) պատ­մու­թիւ­նը մեր «փոքր ա­ծո­ւին»ն­ ու «սա­կա­ւա­թիւ» մեր ժո­ղո­վուր­դին՝ ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­ներն, ինչ­պէս նաեւ ա­նոր կեան­քը, որ­պէս՝ տո­կու­նու­թիւն-տե­ւո­ղու­թիւն:
Ա­ռա­ւել նաեւ ա­նոր ո­րա­կին հռչա­կը (φήμη), ապ­րում­նե­րը, վեր­ջա­պէս ցա­ւին ու ա­րիւ­նին ե­րա­կը…
Վս­տա­հա­բար պի­տի հաս­տա­տէ՛ք, թէ մահն ու կեան­քը ոչ մէկ ա­տեն այն­քան մօտ չեն ե­ղած ի­րա­րու, որ­քա՜ն ե­ղած է հա­յու­թեան ցրւու­մը, կո­տո­րա­կումն (διαμελισμός) ու որ­բու­թիւ­նը եւ միա­ժա­մա­նակ հա­յու­թեան ի­մա­ցա­կան վաս­տա­կը, դպրու­թիւնն ու ա­նոր միշտ կեն­դա­նի ու­ժը, ո­րը մե­ծա­գոյն իր ի­րա­ւու­թիւնն է, ես ա­ւե­լին պի­տի ը­սէի՝ իր գո­յու­թեան էա­տարրն է (η πεμπτουσία):
­Փոր­ձե­ցէ՛ք փնտռել ո­րե­ւէ ժո­ղո­վուրդ, որ ան­հա­տա­կան թէ հա­ւա­քա­կան կեան­քի վե­րո­յի­շեալ պայ­ման­նե­րուն մէջ ստեղ­ծած ըլ­լայ՝
1.- իր ոս­կե­դա­րը (Ք. ե., Ե. դա­րուն), գի­րե­րու գիւ­տը՝ Ս. ­Սա­հակ – Ս. ­Մես­րոպ ­Մաշ­տոց եւ ա­նոնց ա­շա­կերտ­նե­րուն, ­Սուրբ ­Գիր­քի թարգ­մա­նու­թիւ­նը, յու­նա­րէ­նէն ու ընդ­հան­րա­պէս ըն­դար­ձակ գրա­կա­նու­թիւ­նը, յու­նա­րէ­նէ եւ ա­սո­րե­րէ­նէ:
­Մէկ խօս­քով՝ թարգ­ման­չաց հրա­շա­լի դա­րը հա­յոց գրա­կա­նու­թեան՝ հիմ­նա­քա­րը մեր գո­յու­թեան, լի­նե­լու­թեան…
Ինչ­պէս նաեւ ա­ւե­լի ետք՝ Զ. դա­րու սկիզ­բը, հել­լե­նա­բա­նու­թեան շրջա­նի (ελληνιστική περίοδος) բո­լոր ազ­նիւ՝ բա­ռա­կան, հո­լո­վա­կան, ո­ճա­բա­նա­կան կամ ալ շա­րա­հիւ­սա­կան ձե­ւե­րու փոխ ա­ռու­թիւ­նը (δάνειο), ո­րը մեծ նպաստ մը, օգ­նու­թիւն մը ե­ղաւ մեր լե­զո­ւա­կան գե­ղեց­կու­թեան մէջ ա­ռանց եր­բեք մեր հո­գիին պատ­կե­րը ա­ղա­ւա­ղե­լու (μεταβάλλω, νοθεύω) խան­գա­րե­լու:
2.- Իր միջ­նա­դա­րը 11րդ — 14րդ ­դա­րուն (1080-1375) ­Կի­լի­կեան՝ ­Ռու­բի­նեան իշ­խա­նու­թիւն — թա­գա­ւո­րու­թեան շրջա­նը, երբ կը փա­կո­ւի հո­գե­շունչ (θεόπνευστος) կամ սրբա­զան գրա­կա­նու­թեան ան­ցեալ մը ու կը բա­ցո­ւի մեր աշ­խար­հայ­նու­թեան (εκκοσμίκευση), այ­սօ­րո­ւան հա­մաշ­խար­հայ­նաց­ման (παγκοσμιοποίηση) օ­րի­նա­կով նոր շրջան մը՝ մի­ջին հա­յե­րէ­նի դա­րը ազ­դուած այլ զա­նա­զան ժո­ղո­վուրդ­նե­րէն ու ա­նոնց լե­զո­ւամ­տա­ծո­ղա­կան ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րէն, բա­ռա­պա­շար­նե­րէն…
Աս­կէ ետք, մենք ար­դէն գրե­թէ կանգ­նած ենք մեր ժա­մա­նա­կա­կից պատ­մու­թեան ա­մէ­նէն տխուր մէկ է­ջին՝ թուրք-պարս­կա­կան ա­ղէ­տին առ­ջեւ, 17րդ ­դա­րու սկիզ­բը, սար­սա­փե­լի պա­տե­րազմ­նե­րու ա­ռաջ: Ինչ­պէս մեր պատ­մու­թեան բո­լոր ա­րիւ­նա­լի օ­րե­րուն հոս ալ հայ մտքին ու հո­գիին վե­րել­քը կը նկա­տո­ւի:
Ա­զատ ձգենք վայր­կեա­նի մը հա­մար մեր ե­րե­ւա­կա­յու­թիւ­նը ու պահ մը մտա­ծենք…
Օ­րի­նակ՝ ա­րե­ւե­լեան թէ ա­րեւմ­տեան ճա­կատ­նե­րուն վրայ, այ­սինքն Հնդ­կաս­տա­նի՝ ­Կալ­կա­թա-­Մատ­րա­սէն մին­չեւ ­Վե­նե­տիկ եւ Ամս­թեր­տամ պա­տա­հած ա­նե­րե­ւա­կա­յե­լի տպագ­րու­թեան ճի­գե­րուն, ա­ւե­լի ճիշդ յան­դուգն նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րուն, մեր ան­ցեա­լի սե­րունդ­նե­րուն:
Օ­րի­նակ 1512էն 1515, ա­ռա­ջին հայ տպագ­րու­թիւն­ներն են, որ տե­ղի կ­՚ու­նե­նան, ինչ­պէս ծա­նօթ է, տպագ­րու­թեան գիւ­տէն շատ քիչ ժա­մա­նակ ետք՝ 1440էն:
­Վե­նե­տիկ — ­Նոր ­Ջու­ղա 1640էն 1642:
Հ­ռոմ, ­Լի­վոր­նօ — 1645ին ու ­Վե­նե­տիկ — Ամս­թեր­տամ կրկին 1660ին ե­ւայլն:
3.- Իր «­Զար­թօնք»ը, 18րդ ­դա­րուն՝ 1606էն 1707 դար մը ամ­բողջ ազ­գա­յին, քա­ղա­քա­կան նոր զար­թօնք, (πνευματική — εθνική — πολιτική αφύπνιση, έγερση) Մ­խի­թա­րեան շար­ժում՝ ­Վե­նե­տիկ ու ա­զա­տագ­րա­կան մտա­հո­գու­թիւն­ներ (απελευθερωτικές ανησυχίες):
­Պարս­կե­րէ­նը, թուր­քե­րէ­նը, վրա­ցե­րէ­նը՝ հա­յու­թիւնն ամ­բողջ կաս­կա­ծի տակ դնե­լու չա­փով ծանր կը կշռեն. սա­կայն զար­մա­նա­լիօ­րէն, ո՛չ մէկ դար այն­քան հայ ե­ղած է հո­գիով, որ­քան ե­ղած է այդ խառ­նուրդ լե­զո­ւին տակ…
4.- ­Մեր վեր­ջին հա­րիւր տա­րո­ւան փառ­քե­րը մի­ծա­գոյն՝ սե­փա­կան, հա­յու մայր հո­ղի ա­զա­տագր­ման հա­մար մղո­ւած պայ­քար­նե­րը ու հա­զա­րա­ւոր «ֆե­տա­յի­նե­րու» թա­փած ծով ա­րիւ­նը, ա­պա… ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ու ե­րեք տա­րի­ներ ետք լրիւ ա­րիւ­նա­քամ դար­ձած ժո­ղո­վուր­դին յառ­նու­մը՝ (αναβίωση) ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ստեղծ­ման ա­նե­րե­ւա­կա­յե­լի, ան­բա­ցատ­րե­լի ա­րար­քով… հրաշք­նե­րո՜ւն հրաշ­քո՜վ:
Ու ա­պա՝ հա­յու պատ­մու­թեան թա­ւալ-գլո­րում, գլխի­վայր ան­կում՝ տե­ղա­հա­նու­թիւն-գաղ­թա­կա­նու­թիւն… սփիւռք՝ մնա­ցած սահ­մա­նա­փակ քա­նա­կի, թի­ւի տարտղ­նում (διασκορπισμός), աշ­խար­հի չորս ծա­գե­րուն:
­Թէեւ փոր­ձո­ւե­ցաւ պար­տադ­րան­քով մը ան­սո­վոր, ա­րե­ւելք-ա­րեւ­մուտ­քի ի­րենց մար­տա­կառք­նե­րուն (άρμα) լծել զմեզ՝ յա­ւէտ բա­ժա­նո­ւած պա­հե­լու ռազ­մա­վա­րա­կան ծրագ­րի մը հե­տե­ւո­ղա­կան գոր­ծադ­րու­մով:
­Թէեւ ի­րար­մէ ան­ջա­տո­ւե­ցանք, սա­կայն եր­բեք-եր­բեք չբաժ­նո­ւե­ցանք, չե­ղանք ամ­բոխ (όχλος), չե­ղանք խու­ժան (άγριοι-βάρβαροι):
­Լե­զուն մեր Աս­տո­ւա­ծա­ռաք (θεόσταλτος-η), Ա­րա­գա­ծի լու­սա­ւոր­չի կան­թե­ղէն որ­պէս ան­մար ճա­ռա­գայ­թում լու­սա­ւո­րեց ­Հա­յաս­տա­նի թէ ար­տաշ­խար­հի մեր հո­գե­կան ու մտա­յին վե­րել­քը՝ հայ ժո­ղո­վուր­դի մշա­կոյ­թի, լե­զո­ւի, գի­րի, դպրու­թեան ըմբռ­նում­նե­րու վե­րաս­լաց ի­րո­ղու­թիւ­նը եւ ու­րիշ­նե­րէն տար­բե­րե­լու ճի­գով մը մե­զի պա­հե­ցինք մեր մեծ բա­րո­յա­կան կռո­ւա­նը՝ (έρισμα) դպրու­թեան (φιλολογία) դպրոց­նե­րուն, մեր գո­յա­տեւ­ման ան­բա­սիր (άμεμπτος) ա­կը ու ա­նոր շուրջ միա­տե­ղո­ւած կազ­մա­կեր­պե­ցինք ու սրե­ցինք մեր տո­կա­լու ա­նե­րե­ւա­կա­յե­լի կա­րո­ղու­թիւն­նե­րը:
Ար­ժե­ցու­ցինք մեր մե­ծու­թիւ­նը, ան­գամ մը եւս հեր­քե­լով (διαψεύδοντας) պատ­մու­թիւ­նը, երբ ու­րիշ­ներ նոյն պայ­ման­նե­րուն տակ կոր­սո­ւե­ցան, երբ թո­ւա­յին ու զի­նո­ւո­րա­կան ի­մաս­տով մեզ­մէ ա­ւե­լի զօ­րա­ւոր էին, ինչ­պէս պար­թեւ­նե­րը, մա­րե­րը … պար­զա­պէս ո­րով­հե­տեւ ա­նոնք վա­հա­նըն­կեց (ριψασπίς) էին ե­ղած փո­խան պայ­քա­րո­ղի, մարտն­չո­ղի…
Իս­կա­պէս փառք ու պա­տիւ մեր ընդ­հան­րա­կան սփիւռ­քեան ու յատ­կա­պէս ­Յու­նաս­տա­նի հո­ղա­տա­րած­քէն ներս բա­ցա­ռիկ եւ օ­րի­նա­կե­լի մեր ռահ­վի­րա­նե­րուն կազ­մա­կերպ­չա­կան ան­բա­ցատ­րե­լի կա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն, երբ մեր ժո­ղո­վուր­դը, պատ­մու­թե­նէն հա­լա­ծո­ւած ու հող­մաց­րիւ դար­ձած ա­նոր մէկ բե­կո­րը, ող­բեր­գա­կան ու բախ­տո­րոշ թո­ւա­կա­նին՝ 1922ին յոյն հա­զա­րա­ւոր գաղ­թա­կան­նե­րուն հետ կու­գար հաս­տա­տո­ւե­լու ­Յու­նաս­տա­նի հիւ­րըն­կալ գրկին մէջ:
­Հինգ տա­րի­ներ ետք՝ 1927ին, ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան ան­դամ­ներ՝ ­Ռա­մե­լա ­Ղա­զա­րո­սեան, տոքթ. Գ­րի­գոր Էօ­տէ­միշ­լեան, տոքթ. Ե­ղիա Ար­շա­կու­նի, ­Մայ­քըլ Ալ­մու­խեան, Ա­ռա­քել ­Կիւ­րիւն­լեան եւ ի­րենց օ­ժան­դակ մարմ­նի հոյլ մը նո­ւի­րեալ­ներ՝ ­Վա­հան Աւ­շա­րեան, ­Սար­գիս ­Տէր-Գ­րի­գո­րեան, ­Յով­հան­նէս ­Ման­կո­յեան եւ ­Թագ­ւոր Ա­ւե­տի­քեան, ներ­քին անզս­պե­լի մղու­մով, գաղ­թա­կա­նի վի­ճա­կին առ­թած յու­սալ­քու­թիւ­նը ոտ­նա­կոխ ը­նե­լու ճի­գով եւ հա­յե­ցի նկա­րագ­րի ա­նա­ղարտ պահ­պան­ման յա­րու­մով (με προσήλωση), ­Գո­քի­նիոյ հայ գաղ­թա­կա­նի կից, հո­ղա­շեր­տի մը վրայ, 750 տրախ­միի հիմ­նադ­րա­մով, հի­մը կը դնէին քա­րա­շէն ու հո­յա­կերտ մարտ­կո­ցին՝ (προπύργιο — πολεμίστρα) «­Զա­ւա­րեան»ին:
­Նոյն տա­րին վար­ձո­ւած շէն­քի մը մէջ, ­Զա­քար ­Զա­քա­րեա­նի տնօ­րէ­նու­թեամբ կը բա­ցո­ւէր ու կը գոր­ծէր «­Զա­ւա­րեան» նա­խակր­թա­րա­նը 6 ու­սու­ցիչ­նե­րով եւ 80 ա­շա­կերտ-ա­շա­կեր­տու­հի­նե­րով:
­Վե­րա­կանգ­նու­մի եւ վե­րա­կեն­դա­նաց­ման դա­րա­ւոր ո­գին էր, որ կ­՚արթն­նար ու կը հա­մա­կէր ­Գո­քի­նիոյ շրջա­նի ողջ հա­յու­թիւ­նը, ո­րոնց նիւ­թա­կան թէ բա­րո­յա­կան ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րով, 1928-29 ու­սում­նա­կան տա­րեշր­ջա­նի սկիզ­բը, բա­ցու­մը կը կա­տա­րո­ւէր «­Զա­ւա­րեան» — «Հ­ռիփ­սի­մեանց» ա­նո­ւա­նա­կո­չու­մով, ­Սօս-­Վա­նիի տնօ­րէ­նու­թեամբ եւ 280 երկ­սեռ ա­շա­կեր­տու­թեամբ:
Անց­նող ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նը, տա­րո­ւէ-տա­րի կու­գար շեշ­տե­լու շէն­քին առ­ջեւ ցցո­ւող կա­րիք­նե­րու ան­բա­ւա­րա­րու­թիւ­նը՝ որ­պէս դպրոց եւ որ­պէս ա­կումբ, ինչ որ պատ­ճառ կը դառ­նար, շրջա­նի բո­լոր ազ­գա­յին­նե­րուն մօտ հա­սունցնե­լու, ինք­նա­կեր­տու­մի եւ ազ­գա­կեր­տու­մի զոյգ հրա­մա­յա­կան­նե­րով՝ նոր «­Զա­ւա­րեան»ի մը շի­նու­թեան գա­ղա­փա­րը:
Ազ­գա­յին­նե­րու փոք­րա­թիւ հոյ­լի մը, շի­նու­թեան յանձ­նա­խում­բի ան­դամ­նե­րու՝ Օն­նիկ ­Շան­կա­յեա­նի, ­Մի­նաս Ա­դա­մեա­նի, ­Կա­րօ ­Յո­վա­կի­մեա­նի (­Ռու­լի), ­Գէորգ Ա­ւա­գեա­նի, ­Յա­րու­թիւն ­Նա­ճա­րեա­նի, ­Պաղ­տիկ Սլտ­րեա­նի, Ա­րա ­Ման­կո­յեա­նի, ­Պերճ Գ­րի­գո­րեա­նի եւ ­Վա­րու­ժան Էլ­մա­սեա­նի, սրբա­զան «խեն­թու­թեան» հա­մա­զօր շի­նա­րա­րա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ ու շրջա­նի ժո­ղո­վուր­դի, ինչ­պէս նաեւ ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան ու մաս­նա­ճիւղ­նե­րու ան­վե­րա­պահ նիւ­թա­կան քա­ջա­լե­րան­քով՝ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի հի­մը կը դրո­ւէր 1989ի աշ­նան:
­Հո­յա­կապ շէն­քը ամ­բող­ջու­թեամբ կը լրա­նար 1992ի վեր­ջա­ւո­րու­թեան, զոյգ գոր­ծա­կա­տար­նե­րու՝ ­Յա­րու­թիւն Ե­զե­կիէ­լեա­նի (որ­պէս ճար­տա­րա­գէտ-հսկող) եւ ­Շա­հան ­Ֆա­րա­ճեա­նի (որ­պէս ճար­տա­րա­պետ) ան­դուլ ու ան­սա­կարկ նո­ւի­րու­մին ա­նոնց…
Ա­յո՛, ին­նի­սուն եր­կար տա­րի­նե­րու ան­դուլ, ան­խոնջ վաս­տա­կին յու­շագ­րումն է, ցնծա­տօնն է, որ կը կա­տա­րենք այս ե­րե­կոյ…
­Յի­շե­լով ու յի­շեց­նե­լով, որ մեր ազ­գա­յին ի­րա­կա­նու­թե­նէն ներս գոր­ծող իւ­րա­քան­չիւր կազ­մա­կեր­պու­թիւն կամ ալ մեր այ­սօ­րո­ւան պա­րա­գա­յին, վար­ժա­րա­նա­յին հաս­տա­տու­թիւն, սրբա­զան պատ­գա­մա­բեր մըն է, ո­րուն ձայ­նը պէտք է, պա­հան­ջե­լի է, այ­սօր ա­ւե­լի քան եր­բեք, բարձր հնչե­լու (προφέρω-ηχώ) մեր ա­կանջ­նե­րուն, պատ­մե­լու հա­մար մեր գա­ղու­թի, հա­յե­ցի հիմ­նա­կան կրթու­թիւն ու ազ­գա­յին ո­գի ջամ­բող (διαπαιδαγωγώ), պող­պա­տող մեր «մարտ­կոց­նե­րէն» մէ­կուն «­Զա­ւա­րեան»ի ու նա մա­նա­ւանդ հոն ծա­ռա­յող­նե­րուն՝ մեր նո­րա­գոյն ա­ռա­քեալ­նե­րուն՝ վար­ժու­հի­նե­րու, վար­ժա­պետ­նե­րու ճի­գե­րէն, ի­րա­գոր­ծում­նե­րէն (από τις πραγματοποιήσεις)…
Ա­յո՛, վար­ժա­պետ-վար­ժու­հի­ներ ձեր ծա­ռա­յու­թեան յան­կար­ծա­կի ճա­ռա­գայ­թու­մէն լու­սա­ւո­րո­ւած­ներ, նո­ւի­րու­մի կա­տա­րե­լու­թեամբ տո­կուն սրբու­թիւն­ներ մեր նո­րա­գոյն պատ­մու­թեան…
­Նե­րե­ցէ՛ք, որ այ­սօր, ձեր ե­րա­նե­լի քունն է, որ կը խան­գա­րենք:
Այս ան­գամ ը­սինք «տօ­նա­կան սե­ղա­նի» շուրջ բո­լո­րել ձեզ այն­պէս մը, որ լրիւ կեր­պով տե­ղա­ւո­րո­ւիք ձեր սէ­րե­րով, ձեր ան­հա­մա­ձայ­նու­թիւն­նե­րով, ձեր զգայ­նու­թիւն­նե­րով ու տրա­մա­բա­նու­թիւն­նե­րով, ինչ­պէս ձեր գա­ղա­փար­նե­րով ու ա­րարք­նե­րով, ձեր նոյ­նիսկ տկա­րու­թիւն­նե­րով, ձեր սպա­սում­նե­րով ու յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րով եւ կամ ալ ինք­նա­խա­բէու­թիւն­նե­րով (αυταπάτες)…
­Պէտք է ու հար­կը կը զգանք այ­սօր գո­վե­լու (επαινώ) դրո­ւա­տե­լու ձեր ծա­ռա­յու­թիւ­նը հա­ւա­նա­բար ու վստա­հա­բար դաս­տիա­րա­կո­ւե­լու հա­մար ձեր նո­ւի­րու­մէն կամ ալ լից­քա­ւո­րո­ւե­լու — զրա­հո­ւե­լու հրա­մա­յա­կան կա­րի­քէն (φορτίζομαι με το αίσθημα της πληρότητας/θωρακίζομαι από την επιτακτική ανάγκη):
­Շատ ան­գամ կը մտա­ծենք ու հարց կու­տանք.- Ով­քե՞ր էիք վեր­ջա­պէս, որ հա­մա­տա­րած մո­խի­րէն կայ­ծեր դուրս բե­րիք… կամ ալ նոր կայ­ծեր ստեղ­ծե­ցիք…
Երբ փոքր էինք ձեր հա­սա­կին ձե­ւերն ու չա­փե­րը մար­մա­րեայ զօ­րու­թե­նէն կեր­տո­ւած կէս-աս­տո­ւած­նե­րուն հա­մե­մա­տու­թիւն­նե­րուն կը հաս­նէին, այն­քան որ մեր ե­րե­ւա­կա­յու­թեան մէջ չէիք սեղ­մեր ան­գամ…
Ու միշտ հարց կու­տա­յինք՝ ծա­ռա­յու­թիւն — նո­ւի­րու­մը երբ ե­կաւ ու զար­կաւ ձեր աղ­քա­տիկ տու­նե­րուն դու­ռե­րը, կուպ­րա­ցած խա­ւա­րին ընդ­մէ­ջէն, ինչ­պէ՞ս զա­նա­զա­նե­ցիք զայն, կամ ալ ա­նոր ար­ձա­գան­գե­լու ձեր ո­րո­շու­մը, ինչ­պէ՞ս ա­ռիք ան­մի­ջա­պէս:
­Պար­զա­պէս մենք կը հա­ւա­տանք, որ «գո­յա­տե­ւել» բա­ռին առ­թած (προξενώ-προκαλώ ταραχή) խռով­քէն էր, որ մե­ծա­սիրտ հայ­րե­նա­սէ­րը՝ «վար­ժու­հին» կամ «վար­ժա­պե­տը» կա­րիքն զգաց նո­ւի­րո­ւե­լու — ծա­ռա­յե­լու իր սի­րոյ են­թա­կա­յին (το θέμα της ασχολίας, της φροντίδας):
Այ­սօր մեր հո­գի­ներն ու սրտե­րը հպար­տու­թեամբ ու հրճո­ւան­քի ան­բա­ցատ­րե­լի զգա­ցում­նե­րով առ­լի (πλήρης) բա­րի տա­րե­դարձ ու տա­րե­դարձ­ներ կը մաղ­թենք՝ հայ ժո­ղո­վուր­դի մշա­կոյ­թի ու հո­գե­կան ար­ժէք­նե­րու պա­հա­պան մեր «տա­ճար­նե­րուն» ընդ­հան­րա­պէս ու 90ա­մեայ «­Զա­ւա­րեան»ի կրթա­կան վաս­տա­կին, ինչ­պէս յատ­կա­պէս փա՜ռք ու պա­տիւ անխ­տիր բո­լոր-բո­լոր մեր կրթա­կան մշակ­նե­րուն, ո­րոնք կը շա­րու­նա­կեն կան­գուն պա­հել հո­գե­կան, մեր վե­րել­քը դար­ձեալ դէ­պի Ա­րա­գա­ծի «լու­սա­ւոր­չի կան­թեղ»ը վառ (διάπυρος):