Հ.Կ.­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի 6րդ ­դա­սա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րը միա­ցան Ո­ւի­քի­փե­տիա­յի ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէն խմբագ­րու­թեան աշ­խա­տանք­նե­րուն:
Ա­շա­կեր­տա­կան այս խմբա­կը իր «խմբագ­րա­կան» ա­ռա­ջին փոր­ձա­ռա­կան քայ­լե­րը սկսաւ Ո­ւի­քի­փե­տիա­յի ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէն Ո­ւի­քի­դա­րան բաժ­նին մէջ՝ ­Յա­կոբ ­Պա­րո­նեա­նի «Ազ­գա­յին ջո­ջեր» գիր­քի թո­ւայ­նա­ցո­ւած տար­բե­րա­կի սրբագ­րու­թեամբ:
Ո­ւի­քի­դա­րա­նը ա­զատ բո­վան­դա­կու­թեան հրա­տա­րա­կում­նե­րու առ­ցանց գրա­դա­րան մըն է, ուր ա­մէն ան­հատ կրնայ մտնել ու կար­դալ գրա­կան գոր­ծի մը՝ պատ­մո­ւածք կամ վէպ, թո­ւայ­նա­ցո­ւած տա­րե­բա­կի սրբագ­րու­թիւ­նը:
Ա­նոր խմբագ­րա­կան աշ­խա­տան­քը կը պա­րու­նա­կէ գոր­ծեր, ո­րոնց վրայ ա­պա­գա­յի խմբա­գիր­ներ կամ պար­զա­պէս հա­յե­րէ­նով հե­տաքրք­րո­ւող­ներ, ի­րենց ա­ռա­ջին շփու­մը կ­՚ու­նե­նան ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նով Ո­ւի­քի­փե­տիա­յի ըն­տա­նի­քին հետ եւ կը զար­գաց­նեն հա­յե­րէ­նի ի­րենց մա­կար­դա­կը: Այս­պէս, կը սրբագ­րեն գրա­կան գոր­ծե­րու թո­ւայ­նա­ցած տար­բե­րակ­նե­րը, այ­սինքն՝ դի­տե­լով բնա­գի­րը կը սրբագ­րեն սխա­լա­գիր բա­ռե­րը եւ նա­խա­դա­սու­թիւն­նե­րը։
«­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րա­նի 6րդ ­դա­սա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րու պա­րա­գա­յին, սոյն աշ­խա­տան­քի վեր­ջա­ւո­րու­թեան, ­Յա­կոբ ­Պա­րո­նեա­նի «Ազ­գա­յին ջո­ջեր» գիր­քը՝ սրբագ­րո­ւած եւ է­ջադ­րո­ւած տար­բե­րա­կով, պի­տի տե­ղադ­րո­ւի Ո­ւի­քի­դա­րա­նին մէջ եւ մատ­չե­լի պի­տի ըլ­լայ բո­լոր հե­տաքրք­րո­ւող ըն­թեր­ցող­նե­րուն։