Եւ­րո­պա­յի ­Հայ ­Դա­տի Գ­րա­սե­նեա­կը խո­րա­պէս մտա­հո­գո­ւած է ­Թուր­քիոյ փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու պաշտ­պան, մտա­ւո­րա­կան Օս­ման ­Քա­ւա­լա­յի հար­ցով, որ 18 ­Հոկ­տեմ­բե­րի ա­ռա­ւօ­տեան ­Պոլ­սոյ օ­դա­կա­յա­նին մէջ ձեր­բա­կա­լո­ւած է ­Թուր­քիոյ իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն կող­մէ:
­Քա­ւա­լա ­Թուր­քիոյ մէջ գոր­ծող մտա­ւո­րա­կա­նու­թեան տի­րա­կան դէմ­քե­րէն մէկն է, որ ­Թուր­քիոյ մէջ խա­ղա­ղու­թեան, հոն ապ­րող ազ­գե­րու մի­ջեւ մշա­կու­թա­յին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու զար­գաց­ման, երկ­խօ­սու­թեան ջա­տա­գով է: Ան 24 Ապ­րիլ 2016ին այ­ցե­լած է ­Հա­յաս­տան` յար­գան­քի տուրք մա­տու­ցե­լով ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րու յի­շա­տա­կին:
«Ար­դար դա­տաքն­նու­թեան ի­րա­ւուն­քը ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան սկզբունք­նե­րու հիմ­նա­կան բա­ղադ­րիչն է, ա­նի­կա ­Թուր­քիոյ նա­խա­գա­հէն կա­խեալ եւ ա­նոր քմա­հա­ճոյ­քին են­թա­կայ պէտք չէ ըլ­լայ: Յս­տակ է, որ ­Քա­ւա­լա­յի ձեր­բա­կա­լու­թիւ­նը Էր­տո­ղա­նի գործն է: Օս­ման ­Քա­ւա­լա ­Թուր­քիոյ փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու պաշտ­պան է, ան խօ­սած է ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ի­րո­ղու­թեան մա­սին»,- հաս­տա­տած է Եւ­րո­պա­յի ­Հայ ­Դա­տի Գ­րա­սե­նեա­կի նա­խա­գահ ­Գաս­պար ­Կա­րա­պե­տեան:
«Ա­նըն­դու­նե­լի է, որ ­Թուր­քիոյ նա­խա­գա­հը ­Քա­ւա­լան ամ­բաս­տա­նէ ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւո­րու­մի ղե­կա­վա­րու­թեան յան­ցան­քով, ա­ռանց ո­րե­ւէ դա­տաքն­նու­թեան: Եւ­րո­պա­յի ­Հայ ­Դա­տի Գ­րա­սե­նեա­կը կը դա­տա­պար­տէ ­Քա­ւա­լա­յի ձեր­բա­կա­լու­թիւ­նը եւ Եւ­րո­պա­յի ղե­կա­վա­րու­թեան կոչ կ­՛ուղ­ղէ խզե­լու լռու­թիւ­նը եւ կա­սեց­նե­լու այս եւ նման ե­րե­ւոյթ­ներ, մա­նա­ւանդ որ Էր­տո­ղա­նի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն զան­գո­ւա­ծա­յին հա­լա­ծանք­նե­րը թի­րախ ու­նին ­Թուր­քիոյ քա­ղա­քա­ցիա­կան հա­սա­րա­կու­թիւ­նը»,- ը­սած է ­Գաս­պար ­Կա­րա­պե­տեան: