Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի հրա­ւէ­րով, 30 ­Սեպ­տեմ­բեր եւ 1 ­Հոկ­տեմ­բեր 2017ին, Ա­թէն­քի մէջ կա­յա­ցաւ Եւ­րո­պա­յի եւ ­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի տա­րա­ծաշր­ջան­նե­րու Հ.Յ.Դ. ­Մար­մին­նե­րու ­Ռա­յո­նա­կան ­Ժո­ղո­վը, ո­րուն կը մաս­նակ­ցէին եր­կու տաս­նեակ եր­կիր­նե­րէ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ:
­Ժո­ղո­վին ներ­կայ էին Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը, ­Բիւ­րո­յի ան­դամ­ներ եւ Հ.Յ.Դ. ­Հա­յաս­տա­նի ­Գե­րա­գոյն ­Մարմ­նի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը:
Եր­կու օր տե­ւող քննար­կում­նե­րու ըն­թաց­քին, ա­ռա­ջին հեր­թին Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րոն ներ­կա­յա­ցուց նա­խորդ ­Մար­մին­նե­րու ­Խորհր­դա­ժո­ղո­վէն մին­չեւ օրս եր­կա­րող իր միա­մեայ գոր­ծու­նէու­թեան տե­ղե­կա­գի­րը, ո­րու լոյ­սին տակ կա­տա­րո­ւե­ցաւ հա­մա­պար­փակ քննար­կում:
Ա­պա՝ ժո­ղո­վը հան­գա­մա­նօ­րէն զբա­ղե­ցաւ շրջան­նե­րու կազ­մա­կեր­պա­կան, քա­ղա­քա­կան եւ յա­րա­բե­րա­կան օ­րա­կար­գե­րով:
­Ժո­ղո­վը անդ­րա­դար­ձաւ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան հիմ­նադ­րու­թեան 100ա­մեա­կի ա­ռի­թով կազ­մա­կեր­պո­ւե­լիք ձեռ­նարկ­նե­րուն եւ նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րուն ու այս ի­մաս­տով նաեւ ներ­կա­յա­ցուց ա­ռա­ջարկ­ներ:
­Ռա­յո­նա­կան ­Ժո­ղո­վը ի­րա­զեկ դար­ձաւ ­Հա­յաս­տա­նի ներ-քա­ղա­քա­կան կեան­քի վեր­ջին զար­գա­ցում­նե­րուն եւ այս ծի­րէն ներս գնա­հա­տեց կոա­լի­ցիոն կա­ռա­վա­րու­թեան Հ.Յ.Դ. մաս­նակ­ցու­թիւ­նը եւ ցարդ ձեռք­բե­րո­ւած ար­դիւն­քը, իսկ յա­տուկ ու­շադ­րու­թեան ա­ռար­կայ դար­ձան Ար­ցա­խեան հար­ցի վեր­ջին զար­գա­ցում­նե­րը:
­Կա­րե­ւո­րո­ւե­ցաւ ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի բա­նակ­նե­րու հզօ­րաց­ման անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը՝ շեշ­տը դնե­լով բա­նա­կի հան­դէպ ցու­ցա­բե­րո­ւե­լիք հա­մա­ժո­ղովր­դա­յին նե­ցու­կի ու զօ­րակ­ցու­թեան ամ­րապնդ­ման վրայ: ­Նաեւ կա­րե­ւո­րո­ւե­ցաւ ­Հա­յաս­տա­նի տնտե­սա­կան հզօ­րա­ցու­մի և­ ըն­կե­րա­յին կեն­սա­մա­կար­դա­կի բարձ­րաց­ման անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը:
­Ռա­յո­նա­կան ժո­ղո­վը կեն­սա­կան նկա­տեց ­Հա­յաս­տան-սփիւռք նոր ո­րակ ու հնչե­ղու­թիւն տա­լու ա­ռա­ջադ­րան­քը եւ, այս ծի­րէն ներս, ­Հա­յաս­տա­նի ու Ար­ցա­խի դի­մագ­րա­ւած խնդիր­ներն ու մար­տահ­րա­ւէր­նե­րը հա­մա­հայ­կա­կան մնա­յուն ու­շադ­րու­թեան կեդ­րոն ար­ժա­նաց­նե­լու հան­գա­ման­քը:
­Ժո­ղո­վը անդ­րա­դար­ձաւ նաեւ նոր ծրա­գիր­նե­րու եւ վեր­ջին շրջա­նին ստեղ­ծո­ւած աշ­խա­տան­քա­յին նոր գոր­ծա­դաշ­տե­րուն: ­Կազ­մա­կեր­պա­կան յա­ւե­լեալ հզօ­րաց­ման ուղ­ղու­թեամբ, ժո­ղո­վը ներ­կա­յա­ցուց նոր ա­ռա­ջարկ­ներ:

Հ.Յ.Դ. ՄԱՄԼՈՅ ԴԻՒԱՆ