Եւ­րո­պա­կան ­Խորհր­դա­րա­նի ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու յանձ­նա­խում­բին կող­մէ այս շա­բաթ վա­ւե­րա­ցո­ւած ­Թուր­քիոյ վե­րա­բե­րեալ բա­նա­ձե­ւին մէջ նաեւ կոչ ուղ­ղո­ւած է Ան­գա­րա­յին, որ լուրջ նա­խա­ձեռ­նու­թեանց դի­մէ՝ ­Հա­յաս­տա­նի հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը կար­գա­ւո­րե­լու ուղ­ղու­թեամբ: ­Բա­նա­ձե­ւը ­Յու­լի­սին կա­յա­նա­լիք Եւ­րո­պա­կան ­Խորհր­դա­րա­նի յա­ջորդ լիա­գու­մար նստաշր­ջա­նին պի­տի քննար­կո­ւի։ ­Հո­լան­տա­ցի պատ­գա­մա­ւոր ­Քե­թի ­Փի­րիի գլխա­ւո­րու­թեամբ պատ­րաս­տո­ւած բա­նա­ձե­ւին մէջ դար­ձեալ քննա­դա­տո­ւած էին ­Թուր­քիոյ մէջ շա­րու­նա­կո­ւող մարդ­կա­յին ի­րա­ւանց ոտ­նա­կո­խում­նե­րը, ո­րոնք ա­հա­զան­գա­յին մա­կար­դա­կի հա­սած են յատ­կա­պէս ան­ցեալ տա­րո­ւան պե­տա­կան յե­ղաշրջ­ման փոր­ձին ի պա­տաս­խան՝ ­Թուր­քիոյ իշ­խա­նու­թիւն­նե­րու ձեռ­նար­կած մի­ջո­ցա­ռում­նե­րուն հե­տե­ւան­քով։ ­Բա­նա­ձե­ւին մէջ կոչ կ­՛ուղ­ղո­ւի դադ­րեց­նե­լու ­Թուր­քիոյ հետ ան­դա­մակ­ցու­թեան բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը, ե­թէ բա­րե­փո­խում­ներ չկա­տա­րո­ւին։