Եւ­րո­պա­կան ­Խորհր­դա­րա­նի ե­րես­փո­խան­ներ ­Մա­րեք Եու­րէ­քը` ­Լե­հաս­տա­նէն եւ ­Քոս­թաս ­Մաւ­րի­տի­սը` ­Կիպ­րո­սէն կոչ կ­՛ուղ­ղեն Ատր­պէյ­ճա­նին դադ­րեց­նե­լու Ատր­պէյ­ճա­նի խա­ղաղ բնակ­չու­թեան օգ­տա­գոր­ծու­մը՝ իբ­րեւ կեն­դա­նի վա­հա­նի, նաեւ՝ շփման գի­ծին մէջ ներդ­րե­լու Ե.Ա.Հ.Կ. ան­կախ հե­տաքն­նա­կան մե­քե­նա­կա­նու­թիւն:
«2017ին Ատր­պէյ­ճա­նի զի­նո­ւած ու­ժե­րը շա­րու­նա­կած են խախ­տել շփման գի­ծին մէջ զի­նա­դա­դա­րի դրու­թիւ­նը: Ատր­պէյ­ճա­նը բնա­կե­լի տա­րած­քին մէջ տե­ղադ­րած է բազ­մա­կող­մա­նի հրթի­ռա­յին հա­մա­կարգ, ո­րուն պատ­ճա­ռով ա­նոր սե­փա­կան քա­ղա­քա­ցի­նե­րը դար­ձած են կեն­դա­նի վա­հան: ­Դէպ­քը յան­գե­ցու­ցած է ատր­պէյ­ճա­նա­կան կող­մի եր­կու քա­ղա­քա­ցիա­կան ան­ձե­րու կո­րուս­տի: ­Մենք կը ցա­ւինք եր­կու ան­մեղ զո­հե­րու հա­մար եւ կ­՛ընդգ­ծենք, որ ինչ­պէս այդ ող­բեր­գու­թե­նէն, այն­պէս ալ զի­նո­ւած ու­ժե­րու մի­ջեւ միւս բա­խում­նե­րէն կա­րե­լի էր խու­սա­փիլ, ե­թէ Ատր­պէյ­ճան հա­մա­ձայ­նէր ներդ­րել հե­տաքն­նու­թեան ան­կախ մե­քե­նա­կա­նու­թիւն, որ­պէս­զի յստա­կա­ցո­ւի, թէ կող­մե­րէն ո՛ր մէ­կը կը խախ­տէ զի­նա­դա­դա­րի դրու­թիւ­նը: Ե.Ա.Հ.Կ. ­Մինս­քի Խմ­բա­կը ա­տի­կա ա­ռա­ջար­կած է քա­նի մը ան­գամ: ­Հայ­կա­կան կող­մը հա­մա­ձայ­նած է ներդ­րե­լու այդ մե­քե­նա­կա­նու­թիւ­նը: ­Ցա­ւօք, պաշ­տօ­նա­կան Ատր­պէյ­ճա­նը կը շա­րու­նա­կէ ա­տի­կա մեր­ժել»,- ը­սո­ւած է եւ­րո­պա­ցի ե­րես­փո­խան­նե­րու յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ:
Ա­նոնք ընդգ­ծած են, որ հե­տաքն­նու­թեան մե­քե­նա­կա­նու­թիւ­նը կրնար օգ­նել խու­սա­փե­լու 2016ի Ապ­րի­լեան պա­տե­րազ­մէն, ո­րու ըն­թաց­քին Ատր­պէյ­ճան գնդա­կո­ծած է հայ­կա­կան գիւ­ղե­րը, այդ պատ­ճա­ռով ալ զո­հո­ւած է 12ա­մեայ ­Վա­ղի­նակ Գ­րի­գո­րեան` դպրոց եր­թա­լու ճամ­բուն վրայ: «­Թա­լիշ գիւ­ղին մէջ 90ա­մեայ ա­մու­սին­նե­րու դիակ­նե­րը դա­ժա­նա­բար խոշ­տան­գուած են ատր­պէյ­ճա­նա­կան ու­ժե­րուն կող­մէ, ա­նոնց ա­կանջ­նե­րը կտրո­ւած են:
2016ի Ապ­րի­լէն ատր­պէյ­ճա­նա­կան զի­նո­ւած ու­ժե­րը ի­րա­կա­նա­ցու­ցած են զի­նո­ւո­րա­կան յան­ցա­գոր­ծու­թիւն­ներ, ո­րոնց կար­գին` ՏԱՀԵ­Շի ո­ճով գլխա­տո­ւած է հայ զի­նո­ւոր ­Քեա­րամ Ս­լո­յեան: «Ա­նոր կտրո­ւած գլխուն նկար­նե­րը ատր­պէյ­ճա­նա­կան կող­մը տե­ղադ­րած է ըն­կե­րա­յին ցան­ցե­րու վրայ, իսկ այդ դա­ժան սպա­նու­թիւ­նը ըն­դու­նո­ւած է իբ­րեւ հե­րո­սա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն: Այդ բար­բա­րո­սա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը, ցա­ւօք, կը հան­դի­սա­նան Ատր­պէյ­ճա­նի մէջ