Եւ­րո­պա­կան ­Խոր­հուր­դի նա­խա­րար­նե­րու խոր­հուր­դը, ­Դեկ­տեմ­բեր 6ին առ­նո­ւած ան­նա­խըն­թաց քայ­լով մը, ո­րո­շեց Ատր­պէյ­ճա­նի դէմ Եւ­րո­պա­կան ­Խոր­հուր­դի հա­մա­ձայ­նա­գի­րի խախտ­ման վե­րա­բե­րեալ ի­րա­ւա­կան գոր­ծա­ռոյ­թին սկսիլ, քա­նի որ Ատր­պէյ­ճա­նի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը շա­րու­նա­կա­բար հրա­ժա­րած են կա­տա­րե­լէ ­Մարդ­կա­յին Ի­րա­ւունք­նե­րու Եւ­րո­պա­կան ­Դա­տա­րա­նին (Մ.Ի.Ե.Դ.) 2014ի վճի­ռը, որ կը պա­հան­ջէր ատր­պէյ­ճան­ցի ընդ­դի­մա­դիր քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ Իլ­կար ­Մա­մա­տո­վի ան­յա­պաղ ա­զատ ար­ձա­կու­մը: ­Մա­մա­տով կը շա­րու­նա­կէ մնալ կա­լան­քի տակ:
Ն­շենք, որ Եւ­րո­պա­կան ­Խոր­հուր­դը ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով կը կի­րար­կէ 2010ին վա­ւե­րա­ցո­ւած այս ըն­թա­ցա­կար­գը։
­Նա­խա­րար­նե­րու խոր­հուր­դը Մ.Ի.Ե.Դ.էն խնդրած է պաշ­տօ­նա­պէս ո­րո­շել, թէ ար­դեօք Ատր­պէյ­ճան ի­րա­կա­նա­ցու­ցա՞ծ է իր պար­տա­ւո­րու­թիւն­նե­րը, ո­րոնք այս պա­րա­գա­յին կա­պո­ւած են ­Մա­մա­տո­վի ան­յա­պաղ ա­զատ ար­ձակ­ման վճի­ռը չգոր­ծադ­րե­լուն:
2014ին, Մ.Ի.Ե.Դ. «Իլ­կար ­Մա­մա­տով ընդ­դէմ Ատր­պէյ­ճան» դա­տը քննե­լէ ետք հա­սած էր այն եզ­րա­կա­ցու­թեան, որ ընդ­դի­մա­դիր այս քա­ղա­քա­կան գոր­ծի­չին ձեր­բա­կա­լու­թիւ­նը Եւ­րո­պա­կան ­Հա­մա­ձայ­նա­գի­րի քա­նի մը կէ­տե­րու խախ­տում ե­ղած է: Մ.Ի.Ե.Դ. մաս­նա­ւո­րա­պէս նշած էր, որ ­Մա­մա­տո­վի մե­ղադ­րանքն ու կա­լան­քը նպա­տակ ու­նե­ցած են լռեց­նել զայն՝ կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը չքննա­դա­տե­լու հա­մար: Այս վճի­ռով ար­ձա­նագ­րուած էր ­Հա­մա­ձայ­նա­գի­րին 5, 6 եւ 18րդ ­յօ­դո­ւած­նե­րու խախ­տում:
­Յի­շեց­նենք, որ ­Հոկ­տեմ­բեր 25ին նա­խա­րար­նե­րու խոր­հուր­դը մի­ջան­կեալ ո­րո­շում մը կա­յա­ցուց ու Ատր­պէյ­ճա­նը պաշ­տօ­նա­պէս տե­ղե­կա­ցուց երկ­րին հան­դէպ ան­նա­խա­դէպ ի­րա­ւա­կան գոր­ծա­ռոյ­թին սկսե­լու մա­սին, ինչ որ կրնայ յան­գեց­նել Եւ­րո­պա­կան ­Խոր­հուր­դի Ատր­պէյ­ճա­նի ան­դա­մակ­ցու­թեան կա­սեց­ման: ­Մին­չեւ ­Նո­յեմ­բեր 29 ժա­մա­նակ տրո­ւած էր Ատր­պէյ­ճա­նին, որ­պէս­զի ներ­կա­յաց­նէր իր դիր­քո­րո­շու­մը, սա­կայն ­Պա­քուի պա­տաս­խա­նը չէր բա­ւա­րա­րած Եւ­րո­պա­կան ­Խոր­հուր­դը: