Եւ­րո­միու­թիւ­նը հրա­պա­րա­կած է ­Թուր­քիոյ զար­գաց­ման զե­կոյ­ցը, ուր կը նշո­ւի, թէ որ ո­լորտ­նե­րուն մէջ ինչ յա­ջո­ղու­թիւն­ներ կամ ան­յա­ջո­ղու­թիւն­ներ ու­նի եր­կի­րը։
Ըստ Ermenihaber.am-ի՝ զե­կոյ­ցին մէջ խօ­սո­ւած է ինչ­պէս ­Թուր­քիոյ ներ­քին, այն­պէս ալ ար­տա­քին խնդիր­նե­րուն մա­սին։
­Ներ­քին խնդիր­նե­րէն նշո­ւած է, որ ­Թուր­քիոյ մէջ դեռ կը պահ­պա­նո­ւի ար­տա­կարգ դրու­թիւ­նը եւ այդ ըն­թաց­քին կը ձեր­բա­կա­լո­ւին հա­զա­րա­ւոր մար­դիկ։ Ար­տա­կարգ դրու­թեան յայ­տա­րա­րու­մէն մինչ օրս ­Թուր­քիոյ մէջ ձեր­բա­կա­լո­ւած է 150.000 մարդ, ո­րոնց 78000-ը կա­լա­նա­ւո­րուած են։ Այդ ըն­թաց­քին 110.000  պե­տաշ­խա­տող ալ հե­ռա­ցո­ւած է աշ­խա­տան­քէ։ ­Զե­կոյ­ցին մէջ խօ­սո­ւած է ­Թուր­քիոյ եւ Եւ­րո­միու­թեան ան­դամ եր­կիր­նե­րու յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու մասին։ Ընդգ­ծո­ւած է, որ ա­նոնք հետզ­հե­տէ կը վա­տա­նան։ Ա­նըն­դու­նե­լի հա­մա­րո­ւած է թուրք գոր­ծիչ­նե­րու յար­ձա­կո­ղա­կան յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րը Ե.Մ.ի եր­կիր­նե­րու հաս­ցէին։ ­Խօ­սո­ւած է նաեւ ­Թուր­քիոյ տար­բեր շրջան­նե­րու մէջ ծա­ւա­լող  քիւրտ զի­նեալ­նե­րու դէմ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն մա­սին։ «­Նոյ­նիսկ, ե­թէ իշ­խա­նու­թիւ­նը ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ պայ­քա­րե­լու ի­րա­ւունք ու­նի, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիւ, ա­նոր հետ մէկ­տեղ, պէտք է յար­գանք ցու­ցա­բե­րո­ւի օ­րէն­քի գե­րա­կա­յու­թեան, մար­դու ի­րա­ւունք­նե­րու, հիմ­նա­րար ա­զա­տու­թիւն­նե­րուն նկատ­մամբ»։ Թր­քա­կան ո­րոշ լրա­տո­ւա­մի­ջոց­ներ կը գրեն, որ ա­սի­կա պատ­մու­թեան ըն­թաց­քին ա­մե­նա­կոշտ զե­կոյց­նե­րէն մէկն է ­Թուր­քիոյ վե­րա­բե­րեալ։