Քիե­ւի մէջ կա­յա­նա­լիք «Եւ­րո­տե­սիլ-2017» եր­գի մի­ջազ­գա­յին մրցոյ­թին ­Հա­յաս­տա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը՝ Ար­ծո­ւիկ ե­լոյթ պի­տի ու­նե­նայ ­Մա­յիս 9ին` ա­ռա­ջին կի­սաեզ­րա­փա­կի­չի ըն­թաց­քին իր «Fly with me» եր­գով: Ընդ­հա­նուր առ­մամբ, «Եւ­րո­տե­սիլ-2017»ին կը մաս­նակ­ցի 43 պե­տու­թիւն։ ­Յաղ­թո­ղը պի­տի ո­րո­շո­ւի ­Մա­յիս 13ին կա­յա­նա­լիք եզ­րա­փա­կիչ փու­լին: «­Քա­նի որ այս տա­րո­ւան մրցոյ­թին կա­նոն­նե­րը փո­խո­ւած են եւ մրցոյ­թին մաս­նակ­ցող­նե­րը ձայ­նե­րու 50 տո­կո­սը պի­տի ստա­նան հան­դի­սա­տե­սի քո­ւէար­կո­ւե­նէն, ակն­յայտ է, որ ­Հա­յաս­տա­նը ներ­կա­յաց­նող տա­ղան­դա­ւոր երգ­չու­հիին յաղ­թա­նա­կին հա­մար շատ բան կա­խո­ւած է բո­լո­րէս:
­Հե­տե­ւա­բար` կը դի­մենք յատ­կա­պէս Եւ­րո­պա­յի մէջ ապ­րող մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն եւ կը խնդրենք հե­տե­ւիլ մրցոյ­թին եւ քո­ւէար­կել մեր երգ­չու­հիի օգ­տին»,- կը նշո­ւի «Ա­ռա­ջին Ա­լիք»ի լրա­տո­ւա­կան ծա­ռա­յու­թեան տա­րա­ծած հա­ղոր­դագ­րու­թեան մէջ: