Ե­րէկ ա­ռա­ւօտ 5,8 Ռիխ­թըր աս­տի­ճա­նի ուժգ­նու­թեամբ երկ­րա­շարժ մը ցնցեց Կ­րե­տէ կղզիի Ի­րաք­լիո­յի շրջա­նը:
­Նախ­նա­կան տո­ւեալ­նե­րուն հա­մա­ձայն, ար­ձա­նագ­րո­ւած է 1 զոհ եւ 11 վի­րա­ւոր, իսկ կարգ մը շէն­քե­րու եւ ե­կե­ղե­ցի­նե­րու վրայ վնաս­ներ տե­ղի ու­նե­ցած են:
«Ա­զատ Օր» կա­պի մէջ մտաւ Կ­րե­տէի հայ­կա­կան հա­մայն­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ ի­մա­նա­լու հա­մար, ե­թէ հա­յե­րուն մէջ ո­րե­ւէ վնաս ար­ձա­նագ­րո­ւած է: ­Մեր ստա­ցած հա­ւաս­տիա­ցում­նե­րուն հա­մա­ձայն, հա­յե­րու մօտ վնաս­ներ չկան, ոչ ալ երկ­րա­շար­ժը ո­րե­ւէ վնաս պատ­ճա­ռած է Ի­րաք­լիո­նի «Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ» պատ­մա­կան հնա­մեայ ե­կե­ղեց­ւոյ վրայ: