Պ­սա­կա­ձեւ ժահ­րի պատ­ճա­ռով մե­կու­սա­ցու­մի այս օ­րե­րուն, ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան ի­րա­զեկ­ման հա­մա­ցան­ցա­յին քա­րոզ­չու­թիւ­նը իր ար­ժա­նի տե­ղը գտաւ մեր կազ­մա­կերպ ե­րի­տա­սար­դու­թեան կող­մէ պատ­րաս­տո­ւած յա­տուկ տե­սա­նիւ­թե­րուն եւ քա­րոզ­չա­կան սփռում­նե­րուն մէջ։
­Ներ­կայ սե­րունդ­նե­րուն հա­մար հա­մա­ցան­ցի աշ­խար­հը իւ­րա­յա­տուկ կեր­պով հա­ղորդ կը դարձ­նէ ի­րար հետ շփո­ւե­լու եւ ա­նոր ընդ­մէ­ջէն տե­ղե­կա­տո­ւա­կան եւ քա­րոզ­չա­կան լայ­նա­տա­րած աշ­խա­տանք տա­նե­լու հնա­րա­ւո­րու­թիւ­նը։
Այս­պէս, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թեան ­Կեդր. վար­չու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ լոյս տե­սաւ բծախն­դիր կեր­պով պատ­րաս­տո­ւած տե­սա­նիւթ մը, որ կը ներ­կա­յաց­նէր ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան պատ­մա­կան ի­րո­ղու­թիւ­նը, ­Թուր­քիոյ շա­րու­նա­կա­կան մեր­ժո­ղա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը եւ ռազ­մա­պաշ­տա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը։ ­Տե­սա­նիւ­թը կը ներ­կա­յաց­նէ ամ­բողջ աշ­խար­հի վրայ ոտ­քի կանգ­նած հայ ե­րի­տա­սար­դու­թեան եւ մաս­նա­ւո­րա­բար Հ.Յ.Դ. ե­րի­տա­սա­ր­դական միու­թիւն­նե­րու կա­տա­րած պայ­քա­րի բո­լոր դրսե­ւո­րում­նե­րը։ ­Տե­սա­նիւ­թը կա­րե­լի է դի­տել https://www.facebook.com/ayfgr/ է­ջին վրայ։
Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Պա­տա­նե­կան միու­թեան ­Վա­րիչ մար­մի­նի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, մեր պա­տա­նի­նե­րը ի­րենց բնա­կա­րան­նե­րէն ե­րի­զագ­րե­ցին կարճ խօս­քեր եւ իւ­րա­քան­չիւր պա­տա­նի ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան պատ­մա­կան գի­տե­լիք­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­մը ը­րաւ ու իր կար­ծի­քը փո­խան­ցեց ­Հայ դա­տի պայ­քա­րի մի­ջոց­նե­րուն հա­մար։ ­Յա­ջոր­դա­կան տե­սա­նիւ­թե­րը կա­րե­լի է դի­տել https://www.facebook.com/badanegangreece/ է­ջէն։
­Յու­նաս­տա­նի Հ.Մ.Ը.Մ.ի ե­րէց­նե­րու, ինչ­պէս նաեւ սկաուտ­նե­րու եւ գայ­լիկ­նե­րու առ­ցանց հա­ւա­քա­կան ժո­ղով­նե­րով յար­գո­ւե­ցաւ ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 1,5 մի­լիոն զո­հե­րու յի­շա­տա­կը։ ­Յատ­կան­շա­կան էր ե­րէ­ցա­կան փա­ղան­գի ներ­կա­յա­ցու­մը, ո­ր փոքր պաս­տառ­նե­րու վրայ գրի ա­ռած էր ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան պատ­մա­կան տո­ւեալ­նե­րը եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտ­նե­րու ժա­ռան­գած պայ­քա­րի խոս­տու­մը։
Երկ­րորդ տե­սա­նիւ­թը կը պար­փա­կէր յու­զիչ տե­սա­րան­ներ, ուր սկաու­տա­կան ա­կումբ­նե­րուն մէջ խմբա­պետ­նե­րուն կող­մէ կա­տա­րո­ւած դրօ­շի ա­րա­րո­ղու­թեամբ, բո­լոր առ­ցանց մաս­նակ­ցող փոք­րիկ­նե­րը ոտ­քի կանգ­նած՝ ի­րենց պա­տի­ւը կու տա­յին Ե­ռա­գոյ­նին եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի դրօշ­ե­րուն։ ­Տե­սա­նիւ­թե­րը կա­րե­լի է դի­տել https://www.facebook.com/HomenetmenGreeceScout/ է­ջին վրայ։