­Հինգ­շաբ­թի՝ 25 ­Յու­նո­ւար 2018ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 2։00ին, հա­մայն ­Յու­նաս­տա­նի «­Նէա ­Տի­մոք­րա­թիա» կու­սակ­ցու­թեան ե­րես­փո­խա­նու­հի Օլ­ղա ­Քէ­Ֆա­լո­ղիա­նի այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նին՝ Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րան, Ա­թէնք։ Ըն­դու­նե­լու­թեան՝ Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թե­նէն ներ­կայ էին ա­տե­նա­պետ պրն. ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան եւ տիկ. Ա­րաք­սի Ա­բէ­լեան։
­Տի­կին ­Քէ­Ֆա­լո­ղիա­նի շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց, որ ըն­դա­ռա­ջե­լով իր փա­փա­քին՝ ի­րեն ա­ռի­թը տրո­ւե­ցաւ ծա­նօ­թա­նա­լու եւ շնոր­հա­ւո­րե­լու յու­նա­հա­յոց թե­մին նո­րըն­տիր Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զա­նին։
­Խօ­սե­լով ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մին մա­սին՝ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զա­նը ընդ­հա­նուր գի­ծե­րու մէջ ներ­կա­յա­ցուց թե­մին կա­ռոյցն ու գոր­ծու­նէու­թիւ­նը։ ­Տիկ. ­Քէ­Ֆա­լո­ղիա­նի՝ անդ­րա­դառ­նա­լով յու­նա­հայ հա­մայն­քի դրա­կան ներ­կա­յու­թեան ­Յու­նաս­տա­նէն ներս, հե­տաքրք­րո­ւե­ցաւ առ­հա­սա­րակ հա­մայն­քը յու­զող հար­ցե­րու ներ­կայ վի­ճա­կով, ո­րոնց մա­սին զե­կոյց տո­ւաւ պրն. ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան՝ գլխա­ւո­րա­բար շեշ­տե­լով ազ­գա­յին վար­ժա­րան­նե­րու եւ ու­սու­ցիչ­նե­րու տնտե­սա­կան դժո­ւա­րու­թեանց մա­սին, յու­սա­լով որ պե­տու­թեան մօտ ե­ղած օ­ժան­դա­կու­թեան դի­մում­նե­րը հարկ ե­ղած ար­դիւն­քը կու տան։ ­Նաեւ՝ պրն. Ա­տե­նա­պե­տը ե­րես­փո­խա­նու­հիին ու­շադ­րու­թեան յանձ­նեց Ա­թէն­քի ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ մայր ե­կե­ղեց­ւոյ դի­մագ­րա­ւած անհ­րա­ժեշտ վե­րա­նո­րոգ­ման աշ­խա­տանք­նե­րու պա­րա­գան։
Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զա­նը՝ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նե­լով յար­գե­լի հիւ­րին, յա­ջո­ղու­թիւն մաղ­թեց ա­նոր՝ ­Յու­նաս­տա­նի քա­ղա­քա­կան թէ հա­սա­րա­կա­կան կեան­քի գոր­ծու­նէու­թեան մէջ։