­Հինգ­շաբ­թի, 24 ­Փետ­րուար 2022-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։00-ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի Կ­րօ­նա­կան ժո­ղո­վի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի «Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ կա­տա­րո­ւե­ցաւ Ս. եւ ան­մահ պա­տա­րագ Ս. ­Վար­դա­նանց զօ­րա­վա­րաց եւ 1036 վկա­յից ազ­գա­յին տօ­նին առ­թիւ։
Ս. պա­տա­րա­գը մա­տու­ցա­նեց եւ յա­ւուր պատ­շա­ճի քա­րո­զեց, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի բա­րեխ­նամ Ա­ռաջ­նորդ գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Ս. Արք. ­Խա­չե­րեան։ Ս. խո­րա­նին սպա­սար­կե­ցին արժ. Տ. ­Պա­րէտ քհնյ. ­Խա­չե­րեան եւ արժ. Տ. ­Նա­րեկ քհնյ. ­Շա­հի­նեան, իսկ բուր­վա­ռա­կի­րի պաշ­տօ­նը կա­տա­րեց պրն. ­Գէորգ ­Պօ­ղո­սեան: Ս. պա­տա­րա­գի եր­գե­ցո­ղու­թիւ­նը կա­տա­րե­ցին արժ. Տ. Հ­րայր Աւ. քհնյ. ­Նի­կո­լեան եւ ե­կե­ղեց­ւոյս սար­կա­ւագ­ներն ու դպրաց դա­սը:
«­Քո­րո­նա» հա­մա­ճա­րա­կին ստեղ­ծած ա­ռող­ջա­պա­հա­կան լուրջ կա­ցու­թեան պատ­ճա­ռով եւ հե­տե­ւե­լով պե­տու­թեան ցուց­մունք­նե­րուն, ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը կա­տա­րո­ւե­ցաւ դռնբաց, բայց սահ­մա­նո­ւած թի­ւով հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րու ներ­կա­յու­թեամբ։ ­Նոյն պա­հուն մեծ թի­ւով հա­ւա­տա­ցեալ­ներ միա­ցան առ­ցանց սփռու­մին եւ հա­ղոր­դո­ւե­ցան օ­րո­ւան խոր­հուր­դով:
Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը իր խօս­քին մէջ, ակ­նար­կե­լով ա­ւե­տա­րա­նա­կան հե­տե­ւեալ հա­մա­րին՝ «­Մի վախ­նաք ա­նոնց­մէ ո­րոնք մար­մի­նը կը սպան­նեն եւ սա­կայն հո­գին չեն կրնար սպան­նել։ ­Բայց դուք վախ­ցէք մա­նա­ւանդ ան­կէ, որ կրնայ թէ մար­մի­նը եւ թէ հո­գին կո­րուս­տի մատ­նել դժոխ­քին մէջ (­Մատ­թէոս 10:28): Ա­նոր ի­մաս­տին պրիս­մա­կէն կա­րե­լի է յստա­կօ­րէն տես­նել ու հասկ­նալ ­Վար­դա­նանց հե­րո­սա­մար­տին ամ­բողջ խոր­հուրդն, որ սոսկ միօ­րեայ ճա­կա­տա­մարտ մը չե­ղաւ, այ­լեւ հա­յոց պատ­մու­թեան յե­տա­գայ բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րուն վրայ տա­րա­ծուած պատ­գամ՝ հա­մազ­գա­յին կե­ցուած­քի, նա­խան­ձախն­դիր հա­ւատ­քի եւ քա­ջա­րի յանձ­նա­ռու­թեան։ Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ հայ­րա­պե­տին ու Տր­դատ Գ. թա­գա­ւո­րին ջան­քե­րով հաս­տա­տուած քրիս­տո­նէու­թիւ­նը, Ս. ­Սա­հա­կի եւ Ս. ­Մես­րո­պի հա­յե­րէն այ­բու­բէ­նով ստա­ցած էր այ­լեւս հայ­կա­կան դրոշմ եւ կազ­մա­ւո­րած հա­յու յա­տուկ նկա­րա­գիր, ո­րուն պաշտ­պա­նու­թեան եւ պահ­պան­ման հե­րո­սա­մարտն էր ­Վար­դա­նանց ճա­կա­տա­մար­տը, որ յե­տա­գա­յին կրկնուե­ցաւ տար­բեր ժա­մա­նակ­նե­րու ու տար­բեր վայ­րե­րու մէջ՝ ա­մէն ան­գամ որ հա­յու հա­ւատքն ու ազ­գա­յին ինք­նու­թիւ­նը վտան­գուած էր։
­Վար­դա­նանց հե­րո­սա­մար­տի այս խոր­հուր­դով, որ բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րու հա­մար կը մնայ այժ­մէա­կան, սե­րունդ­ներ դաս­տիա­րա­կո­ւե­ցան ու պէտք է շա­րու­նա­կել զա­նոնք դաս­տիա­րա­կել, որ­պէս ազ­գա­յին ինք­նու­թեան եւ ժա­ռան­գու­թեան պահ­պան­ման հա­մար զի­նա­վար­ժու­թիւն։
2022 տա­րին Ս­փիւռ­քի տա­րի հռչա­կե­լու ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տին՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կո­սին պատ­գա­մը, վեր­յի­շե­ցում մըն է այ­սօր աշ­խա­հաց­րիւ հա­յու­թեան ներ­կայ սե­րուն­դին, ազ­գա­պահ­պան­ման գո­յա­պայ­քա­րին հա­մար մղո­ւած բո­լոր նոր ա­ւա­րայր­նե­րուն։
Ս. պա­տա­րա­գի վեր­ջա­ւո­րու­թեան եր­գո­ւե­ցաւ Ս. ­Վար­դա­նանց տօ­նի նուի­րո­ւած «­Նո­րահ­րաշ» շա­րա­կա­նը։
Ետ­քը, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայրն ու քա­հա­նայ հայ­րե­րը, ե­կե­ղեց­ւոյ գրա­սե­նեա­կէն ներս հիւ­րա­սի­րո­ւե­ցան ե­կե­ղեց­ւոյ ­Տիկ­նանց մարմ­նոյ ան­դա­մու­հի­նե­րուն կող­մէ:

ԹՂԹԱԿԻՑ