­Յու­նաս­տա­նի մէջ գոր­ծող ­Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան, ­Կա­թո­ղի­կէ եւ Ա­ւե­տա­րա­նա­կան ­Յա­րա­նո­ւա­նու­թիւն­նե­րու կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, Ուր­բաթ՝ 24 Ապ­րիլ 2020ի ա­ռա­ւօ­տուն, Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ե­պիս­կո­պո­սա­կան պա­տա­րագ, ա­պա կա­տա­րո­ւե­ցաւ բա­րե­խօ­սա­կան կարգ՝ ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 1,5 մի­լիոն սրբա­դա­սո­ւած զո­հե­րու յի­շա­տա­կին։
­Պա­տա­րա­գիչն էր ­Յու­նա­հա­յոց ­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեան, իր կող­քին ու­նե­նա­լով Տ. Հ­րայր, Տ. ­Պա­րէտ եւ Տ. ­Նա­րեկ քա­հա­նայ հայ­րե­րը։
­Պա­տա­րա­գին ներ­կայ ե­ղան եւ բա­րե­խօ­սա­կան կար­գը Սր­բա­զան հօր կող­քին կա­տա­րե­ցին ­Հայ կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի ժո­ղովր­դա­պետ ­Յով­սէփ ծ. Վ. ­Պէ­զա­զեան եւ ­Հայ ա­ւե­տա­րա­նա­կան հա­մայն­քի հո­վիւ վե­րա­պա­տո­ւե­լի ­Վի­գէն ­Չո­լա­քեան։ Ամ­բողջ ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ դռնփակ եւ սփռո­ ւե­ցաւ առ­ցանց, նկա­տի ու­նե­նա­լով Պ­սա­կա­ձեւ ժահ­րին պատ­ճա­ռով կի­րար­կո­ւած շրջա­գա­յու­թեան ար­գի­լում­նե­րը։ Այս­պէս, մեծ թի­ւով հայ­րե­նա­կից­ներ, հա­մա­ցան­ցի մի­ջո­ցով մաս­նա­կից դար­ձան ա­րա­րո­ղու­թեան եւ յար­գան­քի ի­րենց տուր­քը մա­տու­ցե­ցին յի­շա­տա­կի յա­տուկ այս օ­րո­ւան։
Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը իր քա­րո­զին մէջ նշեց, որ ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րը մեզ փո­խան­ցե­ցին կտակ, որ­պէս­զի յա­ջորդ սե­րունդ­նե­րը պա­հան­ջա­տէր մնան ի­րենց ­Դա­տի ար­դար հա­տուց­ման հա­մար։ Ան նաեւ նշեց, թէ ­Հայ դա­տի պա­հան­ջա­տի­րա­կան պայ­քա­րի ա­ռա­ջին գի­ծին վրայ կը գտնո­ւին ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բե­րու նո­ւի­րեալ­նե­րը, ո­րոնք զո­հո­ղու­թեամբ կը հե­տապն­դեն հայ ժո­ղո­վուր­դի ան­ժա­ման­ցե­լի ի­րա­ւունք­նե­րը։ ­Հայ դա­տը իր ար­դար ի­րա­ւուն­քը պի­տի ստա­նայ ե­թէ վե­րապ­րող սե­րունդ­նե­րը կա­յուն պա­հեն ի­րենց ազ­գա­յին գի­տակ­ցու­թիւ­նը եւ պատ­կա­նե­լիու­թիւ­նը, յա­ռաջ մղե­լով հե­տե­ւո­ղա­կան եւ շա­րու­նա­կա­կան պայ­քար, ի խնդիր հա­յոց ի­րա­ւունք­նե­րու ձեռք­բեր­ման։
Ա­րա­րո­ղու­թեան ա­ւար­տին եր­գո­ւե­ցան «­Կի­լի­կիա» մաղ­թեր­գը եւ ­Հա­յաս­տա­նի ո­գեր­գը։