Ե­պիս­կո­պո­սա­կան հան­դի­սա­ւոր Ս. ­Պա­տա­րագ Ս. ­Յա­կոբ Մծբ­նա­ցի ­Հայ­րա­պե­տին տօ­նին ա­ռի­թով

0
88

Այ­սու կը հա­ղոր­դենք Ա­րե­ւե­լեան ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, թէ ­Կի­րա­կի, 4 ­Դեկ­տեմ­բեր 2022-ին, ­Գո­մո­թի­նիի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի կա­տա­րո­ւի Ս. ­Յա­կոբ Մծբ­նա­ցի ­Հայ­րա­պե­տի տօ­նախմ­բու­թիւ­նը։
­
Պի­տի պա­տա­րա­գէ եւ յա­ւուր պատ­շա­ճի քա­րո­զէ
­Յու­նաս­տա­նի թե­մի բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ
­Գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Ս. Արք. ­Խա­չե­րեան

Ս­կիզբ Ս. ­Պա­տա­րա­գի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:30-ին։
­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին պի­տի կա­տա­րո­ւի ­Նոր ­Միւ­ռո­նով Ջ­րօհրհ­նէք,
ինչ­պէս նաեւ ­Մա­տա­ղօրհ­նէք։

ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԳՈՄՈԹԻՆԻԻ