Եպիսկոպոսական հանդիսաւոր Ս. եւ Անմահ Պատարագ եւ Մատաղօրհնութիւն Ֆիքսի Ս. Յովհ. Կարապետ եկեղեցւոյ անուանակոչութեան եւ հիմնադրութեան 40-ամեակին առիթով

0
50

Ի գի­տու­թիւն մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, կը հա­ղոր­դենք թէ, ­Կի­րա­կի 15 ­Յու­նո­ւար 2023-ին, ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի(­Ֆիքս) Ս. ­Յովհ. ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, Ե­պիս­կո­պո­սա­կան հան­դի­սա­ւոր Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գի մա­տուց­մամբ եւ ա­ւան­դա­կան ­Մա­տա­ղօրհ­նու­թեամբ պի­տի տօ­նո­ւի նո­րա­շէն ե­կե­ղեց­ւոյս ա­նուա­նա­կո­չու­թեան եւ հիմ­նադ­րու­թեան 40-ա­մեա­կը։
Պի­տի պա­տա­րա­գէ եւ իր հայ­րա­կան պատգամը փո­խան­ցէ, ­Յու­նաս­տա­նի
­Հա­յոց ­Թե­մի բարեխ­նամ Ա­ռաջ­նորդ՝
ԳԵՐԱՇՆՈՐՀ Տ. ԳԵՂԱՄ Ս. ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆ

Ս­կիզբ Ս. ­Պա­տա­րա­գի՝ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:00-ին:
­Պա­տա­րա­գի եր­գե­ցո­ղու­թիւ­նը պի­տի կա­տա­րո­ւի ե­կե­ղեց­ւոյս Դպ­րաց ­Դա­սին կող­մէ, դպրա­պե­տու­թեամբ՝ բարշ. ­Պետ­րոս սրկ. ­Պար­սա­մեա­նի եւ խմբա­վա­րու­թեամբ ու եր­գե­հո­նի ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ, ե­րա­ժիշտ՝ ­Կա­րօ ­Պար­տաք­ճեա­նի։
­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին, տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ հո­գե­հանգստեան յա­տուկ պաշ­տօն, ե­կե­ղեց­ւոյս հան­գու­ցեալ քա­հա­նա­նե­րու, սար­կա­ւագ­նե­րու, դպիր-դպրու­հի­նե­րու, ծա­ռա­յող­նե­րու եւ բա­րե­րար­նե­րու յի­շա­տա­կին։

Այս առ­թիւ, պի­տի խնդրենք մեր ուխ­տա­ւոր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րէն, փո­խան մա­տա­ղի նո­ւի­րա­հա­ւա­քի աշ­խա­տան­քը դիւ­րաց­նե­լու հա­մար, կա­պի մէջ մտնել մե­զի հետ, ներ­քեւ յի­շո­ւած հե­ռա­ձայ­նի թի­ւե­րուն.-
* պրն. ­Նա­զա­րէթ ­Դա­ւի­թեան՝ 2109029443 եւ 6955043003,
* տիկ. Ար­շա­լոյս ­Նա­քու-Տր­դա­տեան՝ 2109416584 եւ 6942214251,
* տիկ. Հ­ռիփ­սի­մէ ­Գա­րա­մա­նեան՝ 2109320544 եւ 6932134121,
ինչ­պէս նաեւ ե­կե­ղեց­ւոյս դրա­մա­տան հա­շի­ւին ճամ­բով՝
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
IBAN: GR47 0260 0330 0002 3020 1676 719

ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԵՒ ՏԻԿՆԱՆՑ ՄԱՐՄԻՆ